Dienstleistungen - 447033-2020

23/09/2020    S185

Belgien-Hasselt: Sanierung von verseuchtem Boden

2020/S 185-447033

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: De Vlaamse Waterweg nv
Nationale Identifikationsnummer: 0216.173.309_16711
Postanschrift: Havenstraat 44
Ort: Hasselt
NUTS-Code: BE221 Arr. Hasselt
Postleitzahl: 3500
Land: Belgien
Kontaktstelle(n): Bruno Verwimp
E-Mail: regio.oost@vlaamsewaterweg.be
Telefon: +32 11298468
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.vlaamsewaterweg.be
Adresse des Beschafferprofils: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=387010
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=387010
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: openbare werken

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Verhogen Bruggen Albertkanaal: aanstelling TOP voor de behandeling of verbetering van verontreinigde gronden.

Referenznummer der Bekanntmachung: De Vlaamse Waterweg-ARO-18-1112-F02_0
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90522300 Sanierung von verseuchtem Boden
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

In mei 2017 heeft de aanbesteding plaatsgevonden van het project ‘Herbouwen van brug Merksem – Theunisbrug & Herinrichting Minister Delbekelaan m.i.v. het kruispunt met Frans de l’Arbrelaan’, volgens bestek nr. WBK-BB1060.

De opdrachtnemer van deze werken is de THV Artes Roegiers nv - Stadsbader nv - Taveirne nv, Burchtstraat 89 te 9150 Kruibeke. In het vervolg van het bestek wordt naar deze aannemer verwezen als ‘de opdrachtnemer hoofdproject.’

Volgens de resultaten van het technisch verslag zal er bij de uitvoering van de werken ten laste van De Vlaamse Waterweg nv een belangrijke hoeveelheid vervuilde grond vrijkomen die moet verwerkt worden. Voor een deel van deze vervuilde gronden is in de aanbestedingsdocumenten van het bestek nr. WBK-BB- 1060 opgenomen dat de opdrachtnemer enkel moet instaan voor het selectief uitgraven en het afvoeren per schip naar een TOP. Deze ‘speciale’ regeling is van toepassing op de gronden die vrijkomen bij de afgraving van de bestaande aanloophellingen naar de brug en bij de verbreding van het Albertkanaal. Meer specifiek betreft het:

— uitgravingszone 1: talud linkeroever Diepte (m-mv): 0,00 - 1,00 m Code 000,

— uitgravingszone 2: talud rechteroever Diepte (m-mv): 0,00 - 1,00 m Code 000,

— uitgravingszone 4: verbreding kanaal + Schijnpoortweg Diepte (m-mv): 0,00 - 4,00 m Code 929.

Met betrekking tot deze gronden is in de aanbestedingsdocumenten voorzien dat:

— de opdrachtnemer hoofdproject instaat voor het afzonderlijk af- en uitgraven van de vervuilde gronden,

— de hiervoor vermelde gronden afkomstig van de kanaalverbreding en de brugopritten per schip moeten worden afgevoerd naar een locatie langs een bevaarbare waterweg op maximaal 100 km afstand (vogelvlucht) van de werf,

— de maximale afvoer 3 000 ton per dag bedraagt,

— het tijdig lossen van de schepen dient uitgevoerd door en ten laste is van de opdrachtnemer dienstenopdracht,

— het verder afvoeren van de gronden naar een TOP/GRC, de verwerking en behandeling ten laste is van de opdrachtnemer dienstenopdracht,

— de opdrachtnemer dienstenopdracht gemachtigd is om een vertegenwoordiger aan te stellen om namens de TOP/GRC toezicht uit te oefenen op de werkzaamheden.

Onderhavige dienstenopdracht behelst in hoofdzaak de uitvoering van de werkzaamheden welke hiervoor vermeld zijn als uit te voeren door de opdrachtnemer, nl.

— het tijdig lossen van de schepen met vervuilde gronden. Na het lossen van de schepen zijn de gronden de volle eigendom van de opdrachtnemer,

— het verder afvoeren van de gronden naar een TOP of GRC,

— de verwerking van de gronden en alle noodzakelijke behandelingen voor het reinigen van de gronden,

— het storten van de gronden als reiniging niet mogelijk is.

De opdracht is opgedeeld in een vast en een voorwaardelijk gedeelte.

De gronden van het vast gedeelte komen van opwaarts de Theunisbrug.

De gronden van het voorwaardelijk gedeelte komen van afwaarts de Theunisbrug.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
92522000 Dienstleistungen im Bereich Denkmalschutz
90522400 Bodensanierung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BE211 Arr. Antwerpen
Hauptort der Ausführung:

Antwerpen.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

In mei 2017 heeft de aanbesteding plaatsgevonden van het project ‘Herbouwen van brug Merksem – Theunisbrug & Herinrichting Minister Delbekelaan m.i.v. het kruispunt met Frans de l’Arbrelaan’, volgens bestek nr. WBK-BB1060.

De opdrachtnemer van deze werken is de THV Artes Roegiers nv - Stadsbader nv - Taveirne nv, Burchtstraat 89 te 9150 Kruibeke. In het vervolg van het bestek wordt naar deze aannemer verwezen als ‘de opdrachtnemer hoofdproject.’

Volgens de resultaten van het technisch verslag zal er bij de uitvoering van de werken ten laste van De Vlaamse Waterweg nv een belangrijke hoeveelheid vervuilde grond vrijkomen die moet verwerkt worden. Voor een deel van deze vervuilde gronden is in de aanbestedingsdocumenten van het bestek nr. WBK-BB- 1060 opgenomen dat de opdrachtnemer enkel moet instaan voor het selectief uitgraven en het afvoeren per schip naar een TOP. Deze ‘speciale’ regeling is van toepassing op de gronden die vrijkomen bij de afgraving van de bestaande aanloophellingen naar de brug en bij de verbreding van het Albertkanaal. Meer specifiek betreft het:

— uitgravingszone 1: talud linkeroever Diepte (m-mv): 0,00 - 1,00 m Code 000,

— uitgravingszone 2: talud rechteroever Diepte (m-mv): 0,00 - 1,00 m Code 000,

— uitgravingszone 4: verbreding kanaal + Schijnpoortweg Diepte (m-mv): 0,00 - 4,00 m Code 929.

Met betrekking tot deze gronden is in de aanbestedingsdocumenten voorzien dat:

— de opdrachtnemer hoofdproject instaat voor het afzonderlijk af- en uitgraven van de vervuilde gronden,

— de hiervoor vermelde gronden afkomstig van de kanaalverbreding en de brugopritten per schip moeten worden afgevoerd naar een locatie langs een bevaarbare waterweg op maximaal 100 km afstand (vogelvlucht) van de werf,

— de maximale afvoer 3.000 ton per dag bedraagt,

— het tijdig lossen van de schepen dient uitgevoerd door en ten laste is van de opdrachtnemer dienstenopdracht,

— het verder afvoeren van de gronden naar een TOP/GRC, de verwerking en behandeling ten laste is van de opdrachtnemer dienstenopdracht,

— de opdrachtnemer dienstenopdracht gemachtigd is om een vertegenwoordiger aan te stellen om namens de TOP/GRC toezicht uit te oefenen op de werkzaamheden.

Onderhavige dienstenopdracht behelst in hoofdzaak de uitvoering van de werkzaamheden welke hiervoor vermeld zijn als uit te voeren door de opdrachtnemer, nl.

— het tijdig lossen van de schepen met vervuilde gronden. Na het lossen van de schepen zijn de gronden de volle eigendom van de opdrachtnemer,

— het verder afvoeren van de gronden naar een TOP of GRC,

— de verwerking van de gronden en alle noodzakelijke behandelingen voor het reinigen van de gronden,

— het storten van de gronden als reiniging niet mogelijk is.

De opdracht is opgedeeld in een vast en een voorwaardelijk gedeelte.

De gronden van het vast gedeelte komen van opwaarts de Theunisbrug.

De gronden van het voorwaardelijk gedeelte komen van afwaarts de Theunisbrug.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 10
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Art. 68-69 Uitsluitingsgronden

1. Voor opdrachten waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger ligt dan de drempels voor de Europese bekendmaking.

De inschrijver legt een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor als verklaring dat hij zich niet in een toestand van uitsluiting bevindt zoals bedoeld in art. 67 t.e.m. 69 Wet 2016.

Eventuele corrigerende maatregelen vermeldt de inschrijver op dit UEA (Zie onderstaand art. 73 voor meer informatie over het UEA).

Art. 73 Uniform Europees aanbestedingsdocument

Ingeval van een opdracht waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan de drempels voor de Europese bekendmaking legt de inschrijver een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor. Het UEA bestaat uit een eigen verklaring die de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs aanvaardt dat op de inschrijver geen uitsluitingsgrond van toepassing is en dat de inschrijver voldoet aan de kwalitatieve selectiecriteria.

De inschrijver moet tevens:

— een ingevuld UEA voorleggen voor elke deelnemer van een combinatie van ondernemingen die optreedt als inschrijver, en voor elke onderaannemer of andere entiteit op wiens draagkracht de inschrijver beroep doet,

— in geval de inschrijver een combinatie van ondernemingen is, aanduiden welke deelnemer aan de combinatie zal optreden als vertegenwoordiger naar de aanbestedende overheid toe, in deel II.B van het UEA.

De aanbestedende overheid kan de inschrijvers tijdens de procedure te allen tijde verzoeken de vereiste ondersteunende documenten geheel of gedeeltelijk in te dienen wanneer dit noodzakelijk is voor het goede verloop van de procedure.

Art. 73, §4 Administratieve vereenvoudiging

De aanbestedende overheid vraagt voor de Belgische inschrijvers zelf de volgende documenten op:

1. attest inzake sociale zekerheid;

2. attest niet-faillissement;

3. fiscaal attest inzake directe belastingen en btw.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

De inschrijvers tonen hun technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid aan door overlegging van de volgende documenten:

1. een lijst van minimum drie gelijkaardige diensten die gedurende de afgelopen periode van maximaal drie jaar werden verricht en waaruit de opgebouwde en gehonoreerde expertise moet blijken, met vermelding van het bedrag, de datum van uitvoering en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. Deze diensten worden gestaafd aan de hand van hetzij certificaten opgesteld door de bevoegde autoriteiten, hetzij bij ontstentenis daarvan of in het geval van diensten voor particulieren, door een verklaring van de inschrijver zelf;

2. een bewijs van erkenning afgeleverd door de Vlaamse Minister van Leefmilieu als centrum voor grondreiniging voor uitgegraven bodem;

3. een bewijs van erkenning door de Vlaamse Minister van Leefmilieu als tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem;

4. een bewijs dat de opdrachtnemer, verwijzend naar de technische eisen van het bestek, voldoende opslag- en verwerkingscapaciteit, expliciet bestemd voor de grondstromen aangeleverd in opdracht van de aanbestedende overheid, kan vrijmaken. De aanvoer per gedeelte zal in de orde van 50 000 ton liggen, aangevoerd aan een snelheid van 3.000 ton per werkdag.

De inschrijver dient de vereiste bewijsstukken toe te voegen aan de offerte.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/10/2020
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Niederländisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 19/04/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 21/10/2020
Ortszeit: 11:00
Ort:

Hasselt.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

De uitvoeringstermijn bedraagt:

1. vast gedeelte: 155 kalenderdagen;

2. voorwaardelijk gedeelte: 155 kalenderdagen.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Raad van State
Postanschrift: Wetenschapsstraat 33
Ort: Brussel
Land: Belgien
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/09/2020