Lieferungen - 448404-2015

Kompaktansicht anzeigen

19/12/2015    S246

die Tschechische Republik-Plzeň: Oberleitungsbusse

2015/S 246-448404

Auftragsbekanntmachung – Versorgungssektoren

Lieferauftrag

Richtlinie 2004/17/EG

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)

Offizielle Bezeichnung: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 25220683
Postanschrift: Denisovo nábřeží 920/12
Ort: Plzeň
Postleitzahl: 301 00
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): dopravně provozní ředitel
Zu Händen von: Ing. Jiří Ptáček
E-Mail: ptacek@pmdp.cz
Telefon: +420 378037527
Fax: +420 377320493

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse des Auftraggebers: http://www.pmdp.cz

Adresse des Beschafferprofils: http://www.softender.cz/pmdp

Weitere Auskünfte erteilen:
die oben genannten Kontaktstellen

Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für ein dynamisches Beschaffungssystem) verschicken: Offizielle Bezeichnung: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 25220683
Postanschrift: Denisovo nábřeží 920/12
Ort: Plzeň
Postleitzahl: 303 23
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): odd. smluv a veřejných zakázek
Zu Händen von: Ing. Jana Dejmková
E-Mail: dejmkova@pmdp.cz
Telefon: +420 378037490
Fax: +420 377320493
Internet-Adresse: http://www.softender.cz/pmdp

Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an:
Offizielle Bezeichnung: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 25220683
Postanschrift: Denisovo nábřeží 920/12
Ort: Plzeň
Postleitzahl: 303 23
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): sekretariát generálního ředitele
Zu Händen von: Nataša Mitasová
E-Mail: mitasova@pmdp.cz
Telefon: +420 378037551
Fax: +420 377320493
Internet-Adresse: http://www.pmdp.cz

I.2)Haupttätigkeit(en)
Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste
I.3)Auftragsvergabe im Auftrag anderer Auftraggeber
Der Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer Auftraggeber: nein

Abschnitt II: Auftragsgegenstand

II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber:
Nákup 12 metrových nízkopodlažních (bezbariérových) trolejbusů s alternativním bezemisním zdrojem energie pohonu (trakční baterie) v letech 2016 až 2023.
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw. Dienstleistung
Lieferauftrag
Kauf
Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung: Plzeň.

NUTS-Code CZ032 Plzeňský kraj

II.1.3)Angaben zum öffentlichen Auftrag, zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)
II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových nízkopodlažních bezbariérových trolejbusů v délce 12 m s alternativním bezemisním zdrojem energie pohonem spočívajícím v trakčních bateriích, vybavených systémem pro informování cestujících splňující ke dni podání nabídky.
Zadavateli veškeré podmínky pro provoz, včetně provozu v městské hromadné dopravě osob stanovené obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky a současně způsobilé bez jakýchkoliv technických či jiných úprav k provozu v síti Zadavatele.
Zadavatel plánuje koupi až 33 kusů trolejbusů.
Rozložení dodávek:
a) rok 2016 – 7 kusů trolejbusů;
b) rok 2017 – až 9 kusů trolejbusů (orientační maximální počet);
c) rok 2018 – až 2 kusy trolejbusů (orientační maximální počet);
d) rok 2019 – až 2 kusy trolejbusů (orientační maximální počet);
e) období 2020 až 2023 – až 13 kusů trolejbusů za celé období (orientační maximální počet).
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)

34622300 Oberleitungsbusse

II.1.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
II.1.8)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
Geschätzter Wert ohne MwSt: 363 000 000 CZK
II.2.2)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
Laufzeit in Monaten: 96 (ab Auftragsvergabe)

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Bedingungen für den Auftrag
III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
Zadavatel požaduje v souladu s ust. § 67 odst. 1) z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách poskytnutí jistoty ve výši 2 000 000 CZK.
III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů (v podrobnostech Rámcová kupní smlouva – příloha č. 2 Zadávací dokumentace).
III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird:
III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen:
III.2)Teilnahmebedingungen
III.2.1)Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů:
— výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán nebo z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
— dokladem o oprávnění k podnikání, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění.
Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 z.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ):
— výpisem z evidence rejstříku trestů (odstavec 1 písm. a) a b) a odstavec 2 písm. b),
— čestným prohlášením (odstavec 1 písm. c) až e) a g), a i) až k),
— potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení (odstavec 1 písm. f),
— potvrzením příslušného orgánu (odstavec 1 písm. h).
III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Podle ust. § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ je za účelem prokázání splnění kvalifikace Uchazeč povinen předložit čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
III.2.3)Technische Leistungsfähigkeit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: i) Minimálně 1 osvědčení (reference) o uskutečněné významné zakázce se shodným či obdobným předmětem plnění v posledních 3 letech. Za významnou dodávku dle odst. 3.4.1. zadávací dokumentace se považuje dodávka alespoň 5 kusů trolejbusů shodného či obdobného charakteru jednomu objednateli.
ii) Podrobný popis trolejbusu a kopií základní technické dokumentace (Základní technickou dokumentací rozumí Zadavatel výkresy sestavy trolejbusů včetně uspořádání salonu cestujících s vnějšími i vnitřními kótami, návod k obsluze a servisní knihu), na základě nichž bude zadavatel mít možnost ověřit, že nabízený trolejbus splňuje technické požadavky zadavatele v příloze č.1 zadávací dokumentace.
iii) Kopií rozhodnutí o schválení typu trolejbusu vydané Drážním úřadem Praha pro provoz na dráze trolejbusové v ČR.
iv) Uchazečem vyplněné (technické) přílohy č. 1 zadávací dokumentace.
iii) Fotodokumentace exteriéru a interiéru vozu.
III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten: nein
III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal
Juristische Personen müssen die Namen und die beruflichen Qualifikationen der Personen angeben, die für die Erbringung der Dienstleistung verantwortlich sind: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Verfahrensart
IV.1.1)Verfahrensart
Offen
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien
Niedrigster Preis
IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt: nein
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim Auftraggeber:
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
nein
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden Unterlagen (außer DBS)
Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die Einsichtnahme: 5.2.2016 - 09:00
Kostenpflichtige Unterlagen: nein
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
5.2.2016 - 09:00
IV.3.5)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge verfasst werden können
Tschechisch.
IV.3.6)Bindefrist des Angebots
bis: 30.9.2016
IV.3.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 5.2.2016 - 10:00

Ort

Denisovo nábřeží č.p. 920/12.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: ja
Angabe der Vorhaben und/oder Programme: IROP Prioritní osa 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony; Specifický cíl 1.2. – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy.
VI.3)Zusätzliche Angaben:
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení dle ust. § 84 odst. 5) z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: Joštova 8
Ort: Brno
Postleitzahl: 601 56
Land: Tschechien
E-Mail: posta@compet.cz
Telefon: +420 542161233
Fax: +420 542162836
Internet-Adresse: http://www.compet.cz

VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16.12.2015