Fournitures - 449456-2020

25/09/2020    S187

België-Brussel: Medische verbruiksartikelen

2020/S 187-449456

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europa Ziekenhuizen
Nationaal identificatienummer: 432011571_27713
Postadres: De Frélaan 206
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1180
Land: België
E-mail: s.bouffioux@cliniquesdeleurope.be
Telefoon: +32 26142680
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.cliniquesdeleurope.be/
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=387143
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=387143
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Cliniques+de+l%27Europe-PPR-20CE_GD012-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Ziekenhuis
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Overheidsopdracht voor de levering van medische hulpmiddelen in de categorie "zuurstoftherapie"

Referentienummer: Cliniques de l'Europe-PPR-20CE_GD012-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van het bestek is de gunning van een overheidsopdracht voor leveringen van medische

Hulpmiddelen in de categorie "zuurstoftherapie". Deze categorie bevat verschillende systemen met betrekking tot zuurstoftherapie, maar ook andere apparaten die in hun gebruik met deze categorie overeenkomen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 216 500.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zuurstofmasker & Zuurstofbril, Aërosolset - Diversen

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Voornaamste plaats van uitvoering:

Europa Ziekenhuizen site Sint-Elisabeth, De Frélaan 206, 1180 Ukkel.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Levering van medische hulpmiddelen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 100 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De opdracht wordt gesloten voor een periode van twee jaar vanaf de dag volgend op de

kennisgeving van het contract. Aan het einde van deze eerste termijn kan het contract eenmalig worden verlengd voor een periode van twee jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Niet-invasief beademingsmasker

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Voornaamste plaats van uitvoering:

Europa Ziekenhuizen site Sint-Elisabeth, De Frélaan 206, 1180 Ukkel.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Levering van medische hulpmiddelen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 75 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De opdracht wordt gesloten voor een periode van twee jaar vanaf de dag volgend op de

kennisgeving van het contract. Aan het einde van deze eerste termijn kan het contract eenmalig worden verlengd voor een periode van twee jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Niet-invasieve ventilatieapparatuur

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Voornaamste plaats van uitvoering:

Europa Ziekenhuizen site Sint-Elisabeth, De Frélaan 206, 1180 Ukkel.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Levering van medische hulpmiddelen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 7 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De opdracht wordt gesloten voor een periode van twee jaar vanaf de dag volgend op de

kennisgeving van het contract. Aan het einde van deze eerste termijn kan het contract eenmalig worden verlengd voor een periode van twee jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pneumologie

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Voornaamste plaats van uitvoering:

Europa Ziekenhuizen site Sint-Elisabeth, De Frélaan 206, 1180 Ukkel.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Levering van medische hulpmiddelen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 34 500.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De opdracht wordt gesloten voor een periode van twee jaar vanaf de dag volgend op de

kennisgeving van het contract. Aan het einde van deze eerste termijn kan het contract eenmalig worden verlengd voor een periode van twee jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/10/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/10/2020
Plaatselijke tijd: 13:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank van eerste aanleg van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Plaats: Brussel
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Rechtbank van eerste aanleg van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Plaats: Brussel
Land: België
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank van eerste aanleg van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Plaats: Brussel
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/09/2020