Lieferungen - 450004-2019

25/09/2019    S185

Bulgarien-Radomir: Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse

2019/S 185-450004

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Obshtina Radomir
Nationale Identifikationsnummer: 000386776
Postanschrift: pl. „Svoboda“ No. 20
Ort: Radomir
NUTS-Code: BG414 Перник
Postleitzahl: 2400
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Plamen Aleksiev — Kmet na obshtina Radomir
E-Mail: obshtinaradomir@abv.bg
Telefon: +359 77780507
Fax: +359 77782502

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.radomir.bg

Adresse des Beschafferprofils: http://www.radomir.bg/subsection-475-obschestveni_porychki.html

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.radomir.bg/subsection-475-obschestveni_porychki.html
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на община Радомир по проект: „Осигуряване на топъл обяд в Община Радомир – 2016“, по процедура за директно предоставяне на Безвъзмездна помощ

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
15000000 Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Предмет на обществената поръчка е „Доставка на хранителни продукти за нуждите на община Радомир по проект: „Осигуряване на топъл обяд в Община Радомир — 2016“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, операция „Осигуряване на топъл обяд — 2016“ BG05FMOP001-3.002.“, със следните обособени позиции: ОП № 1: Месо,месни продукти, риба и рибни продукти, ОП № 2: Мляко и млечни продукти, ОП № 3: Зърнени храни и храни на зърнена основа, хляб,тестени и сладкарски изделия, ОП № 4: Плодове, зеленчуци и продукти от тях в консервирано, изсушено и замразено състояние, ОП № 5: Други хранителни продукти и включените в тях продукти са описани подробно в тех. спец-ция към настоящата документация. Описаните количества продукти са прогнозни и не ангажират в-я с цялостното им усвояване при сключване на договор. Количествата служат за определяне на класирането на участниците.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 48 166.67 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Месо, месни продукти, риба и рибни продукти

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15000000 Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG414 Перник
Hauptort der Ausführung:

Община Радомир, област Перник.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Включените в Обособена позиция № 1 продукти и изискванията към тях са описани в техническата спецификация към документацията за общ. поръчка. Описаните количества продукти са прогнозни и не ангажират възложителя с цялостното им усвояване при сключване на договор. Количествата служат за определяне на класирането на участниците. По ОП 1, доставките се извършват след получаването на писмена заявка от възложителя. Срокът за доставка на хранителните продукти е по преценка на изпълнителя. Възложителят определя срок за доставка на хранителните продукти в диапазона от 1 час и 30 мин. (90 мин.), но не повече от 3 (три) астрономически часа, приравнени на 180 минути от получаване на заявката.

Доставката по ОП 1 се извършва, както следва: два пъти седмично до 10.00ч.

В случай на възникнала спешна необходимост, възложителят си запазва правото да изисква от изпълнителя осъществяването на експресни доставки в рамките на 1 (един) час след заявката на възложителя. Възложителят сам избира дали да направи обикновена заявка, като доставката е в срок, определен от изпълнителя или експресна заявка.

В заявката възложителят ще посочва продуктите и количествата за доставка, както и заведението, до което следва да се доставят, а именно:

1. Домашен социален патронаж — гр. Радомир. Заявката следва да се предостави в писмена форма по електронен път/факс/електронна поща/на представител на изпълнителя и да бъде изготвена по установен от страните образец, като съдържа подробно описание на заявените артикули, техните количества и график за доставката им.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Срок за реакция в случай на рекламация (ПСР) / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Срок за изпълнение на доставка (ПСД) / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 16 037.20 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 14
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Проект: „Осигуряване на топъл обяд в Община Радомир – 2016“, по процедура за директно предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ в рамките на Оперативна програма

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Общ. поръчка се възлага на база критерий „оптимално съотн-е качество/цена“. Компл. оценка (КО)=ПСР*20%+ФП*60%+ПСД*20%,където:ПСР=(СРмин/Суч)*100 (СРмин — най-кратък срок за реакция; Суч — срок за реакция, предл. от оцен. уч-к); ФП=(Цмин/Цуч)*100 (Цмин — най-ниската обща цена; Цуч-обща цена, предл. от оцен. уч-к); ПСД=(Сд мин/Сд уч)*100 (Сд мин — най-краткия предл. срок; Сдуч — срок за доставка, предл. от оцен. уч-к).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Мляко и млечни продукти

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15000000 Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG414 Перник
Hauptort der Ausführung:

Община Радомир, област Перник

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Включените в Обособена позиция № 2 продукти и изискванията към тях са описани в техническата спецификация към документацията за общ. поръчка. Описаните количества продукти са прогнозни и не ангажират възложителя с цялостното им усвояване при сключване на договор. Количествата служат за определяне на класирането на участниците. По ОП 2, доставките се извършват след получаването на писмена заявка от възложителя. Срокът за доставка на хранителните продукти е по преценка на изпълнителя. Възложителят определя срок за доставка на хранителните продукти в диапазона от 1 час и 30 мин. (90 мин.), но не повече от 3 (три) астрономически часа, приравнени на 180 минути от получаване на заявката.

Доставката по ОП 2 се извършва, както следва: 2 пъти седмично до 10:00 ч.

В случай на възникнала спешна необходимост, възложителят си запазва правото да изисква от изпълнителя осъществяването на експресни доставки в рамките на 1 (един) час след заявката на възложителя. Възложителят сам избира дали да направи обикновена заявка, като доставката е в срок, определен от изпълнителя или експресна заявка.

В заявката възложителят ще посочва продуктите и количествата за доставка, както и заведението, до което следва да се доставят, а именно:

1. Домашен социален патронаж — гр. Радомир. Заявката следва да се предостави в писмена форма по електронен път/факс/електронна поща/на представител на изпълнителя и да бъде изготвена по установен от страните образец, като съдържа подробно описание на заявените артикули, техните количества и график за доставката им.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Срок за реакция в случай на рекламация (ПСР) / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Срок за изпълнение на доставка (ПСД) / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 5 434.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 14
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Проект: „Осигуряване на топъл обяд в Община Радомир – 2016“, по процедура за директно предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ в рамките на Оперативна програма

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Общ. поръчка се възлага на база критерий "оптимално съотн-е качество/цена".Компл.оценка (КО)=ПСР*20%+ФП*60%+ПСД*20%,където:ПСР=(СРмин/Суч)*100 (СРмин-най-кратък срок за реакция;Суч-срок за реакция,предл. от оцен. уч-к);ФП=(Цмин/Цуч)*100 (Цмин-най-ниската обща цена;Цуч-обща цена,предл. от оцен. уч-к);ПСД=(Сд мин/Сд уч)*100 (Сд мин-най-краткия предл. срок;Сдуч-срок за доставка,предл. от оцен. уч-к).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Зърнени храни и храни на зърнена основа, хляб

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15000000 Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG414 Перник
Hauptort der Ausführung:

Община Радомир, област Перник

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Включените в Обособена позиция № 3 продукти и изискванията към тях са описани в техническата спецификация към документацията за общ. поръчка. Описаните количества продукти са прогнозни и не ангажират възложителя с цялостното им усвояване при сключване на договор. Количествата служат за определяне на класирането на участниците. По ОП 3, доставките се извършват след получаването на писмена заявка от възложителя. Срокът за доставка на хранителните продукти е по преценка на изпълнителя. Възложителят определя срок за доставка на хранителните продукти в диапазона от 1 час и 30 мин. (90 мин.), но не повече от 3 (три) астрономически часа, приравнени на 180 минути от получаване на заявката.

Доставката по ОП 3 се извършва, както следва: ежедневно до 7:30 ч.

В случай на възникнала спешна необходимост, възложителят си запазва правото да изисква от изпълнителя осъществяването на експресни доставки в рамките на 1 (един) час след заявката на възложителя. Възложителят сам избира дали да направи обикновена заявка, като доставката е в срок, определен от изпълнителя или експресна заявка.

В заявката възложителят ще посочва продуктите и количествата за доставка, както и заведението, до което следва да се доставят, а именно:

1. Домашен социален патронаж — гр. Радомир. Заявката следва да се предостави в писмена форма по електронен път/факс/електронна поща/на представител на изпълнителя и да бъде изготвена по установен от страните образец, като съдържа подробно описание на заявените артикули, техните количества и график за доставката им.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Срок за реакция в случай на рекламация (ПСР) / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Срок за изпълнение на доставка (ПСД) / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 8 103.50 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 14
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Проект: „Осигуряване на топъл обяд в Община Радомир – 2016“, по процедура за директно предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ в рамките на Оперативна програма

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Общ. поръчка се възлага на база критерий „оптимално съотн-е качество/цена“. Компл. оценка (КО)=ПСР*20%+ФП*60%+ПСД*20%, където: ПСР=(СРмин/Суч)*100 (СРмин — най-кратък срок за реакция; Суч — срок за реакция, предл. от оцен. уч-к); ФП=(Цмин/Цуч)*100 (Цмин — най-ниската обща цена; Цуч-обща цена, предл. от оцен. уч-к); ПСД=(Сд мин/Сд уч)*100 (Сд мин — най-краткия предл. срок; Сдуч — срок за доставка, предл. от оцен. уч-к).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Плодове, зеленчуци и продукти от тях в консервирано, изсушено и замразено състояние

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15000000 Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG414 Перник
Hauptort der Ausführung:

Община Радомир, област Перник

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Включените в Обособена позиция № 4 продукти и изискванията към тях са описани в техническата спецификация към документацията за общ. поръчка. Описаните количества продукти са прогнозни и не ангажират възложителя с цялостното им усвояване при сключване на договор. Количествата служат за определяне на класирането на участниците. По ОП 4, доставките се извършват след получаването на писмена заявка от възложителя. Срокът за доставка на хранителните продукти е по преценка на изпълнителя. Възложителят определя срок за доставка на хранителните продукти в диапазона от 1 час и 30 мин. (90 мин.), но не повече от 3 (три) астрономически часа, приравнени на 180 минути от получаване на заявката.

Доставката по ОП 4 се извършва, както следва: 2 пъти седмично до 10:00 ч.

В случай на възникнала спешна необходимост, възложителят си запазва правото да изисква от изпълнителя осъществяването на експресни доставки в рамките на 1 (един) час след заявката на възложителя. Възложителят сам избира дали да направи обикновена заявка, като доставката е в срок, определен от изпълнителя или експресна заявка.

В заявката възложителят ще посочва продуктите и количествата за доставка, както и заведението, до което следва да се доставят, а именно:

1. Домашен социален патронаж — гр. Радомир. Заявката следва да се предостави в писмена форма по електронен път/факс/електронна поща/на представител на изпълнителя и да бъде изготвена по установен от страните образец, като съдържа подробно описание на заявените артикули, техните количества и график за доставката им.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Срок за реакция в случай на рекламация (ПСР) / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Срок за изпълнение на доставка (ПСД) / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 12 113.17 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 14
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Проект: „Осигуряване на топъл обяд в Община Радомир – 2016“, по процедура за директно предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ в рамките на Оперативна програма

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Общ. поръчка се възлага на база критерий "оптимално съотн-е качество/цена".Компл.оценка (КО)=ПСР*20%+ФП*60%+ПСД*20%,където:ПСР=(СРмин/Суч)*100 (СРмин-най-кратък срок за реакция;Суч-срок за реакция,предл. от оцен. уч-к);ФП=(Цмин/Цуч)*100 (Цмин-най-ниската обща цена;Цуч-обща цена,предл. от оцен. уч-к);ПСД=(Сд мин/Сд уч)*100 (Сд мин-най-краткия предл. срок;Сдуч-срок за доставка,предл. от оцен. уч-к).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Други хранителни продукти

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15000000 Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG414 Перник
Hauptort der Ausführung:

Община Радомир, област Перник

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Включените в Обособена позиция № 5 продукти и изискванията към тях са описани в техническата спецификация към документацията за общ. поръчка. Описаните количества продукти са прогнозни и не ангажират възложителя с цялостното им усвояване при сключване на договор. Количествата служат за определяне на класирането на участниците. По ОП 5, доставките се извършват след получаването на писмена заявка от възложителя. Срокът за доставка на хранителните продукти е по преценка на изпълнителя. Възложителят определя срок за доставка на хранителните продукти в диапазона от 1 час и 30 мин. (90 мин.), но не повече от 3 (три) астрономически часа, приравнени на 180 минути от получаване на заявката.

Доставката по ОП 5 се извършва, както следва: 2 пъти седмично до 10:00 ч.

В случай на възникнала спешна необходимост, възложителят си запазва правото да изисква от изпълнителя осъществяването на експресни доставки в рамките на 1 (един) час след заявката на възложителя. Възложителят сам избира дали да направи обикновена заявка, като доставката е в срок, определен от изпълнителя или експресна заявка.

В заявката възложителят ще посочва продуктите и количествата за доставка, както и заведението, до което следва да се доставят, а именно:

1. Домашен социален патронаж — гр. Радомир. Заявката следва да се предостави в писмена форма по електронен път/факс/електронна поща/на представител на изпълнителя и да бъде изготвена по установен от страните образец, като съдържа подробно описание на заявените артикули, техните количества и график за доставката им.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Срок за реакция в случай на рекламация (ПСР) / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Показател срок за изпълнение на доставка (ПСД) / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 6 478.80 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 14
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Проект: „Осигуряване на топъл обяд в Община Радомир – 2016“, по процедура за директно предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ в рамките на Оперативна програма

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Общ. поръчка се възлага на база критерий „оптимално съотн-е качество/цена“. Компл. оценка (КО)=ПСР*20%+ФП*60%+ПСД*20%, където: ПСР=(СРмин/Суч)*100 (СРмин — най-кратък срок за реакция; Суч — срок за реакция, предл. от оцен. уч-к); ФП=(Цмин/Цуч)*100 (Цмин — най-ниската обща цена; Цуч — обща цена, предл. от оцен. уч-к); ПСД=(Сд мин/Сд уч)*100 (Сд мин — най-краткия предл. срок; Сдуч — срок за доставка, предл. от оцен. уч-к).

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Участникът следва да разполага с обект за търговия на едро с хранителни продукти от съответната група хранителни продукти в обособената позиция, който е вписан в Регистъра на обектите за производство и търговия с храни, отговарящ на изискванията за производство и търговия на предлаганите продукти, регистриран като постоянен обект по реда на чл. 12 от Закона за храните.

За Обособена позиция № 1: Месо, месни продукти, риба и рибни продукти.

За Обособена позиция № 2: Мляко и млечни продукти.

За Обособена позиция № 3: Зърнени храни и храни на зърнена основа, хляб тестени и сладкарски изделия.

За Обособена позиция № 4: Плодове, зеленчуци и продукти от тях в консервирано, изсушено и замразено състояние.

За Обособена позиция № 5: Други хранителни продукти.

Изискването се прилага за всички участници в процедурата, независимо за коя обособена позиция се участва. При участие за повече от една обособена позиция изискването се прилага кумулативно по отношение на групите хранителни продукти. Обектът може да бъде един, но с регистрация за търговия с различните групи хранителни продукти.

В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, което не е юридическо лице, минималното изискване за притежаване на удостоверение за регистрация в Регистъра на обектите за производство и търговия с храни, се отнася за всеки член от обединението/консорциума, който ще извършва дейности, изискващи удостоверение за регистрация, а не за всяко от лицата, включени в него. Съгласно чл. 60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат изискването за годност с вписване в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

Обстоятелството за годност се декларира от участниците в ЕЕДОП — част ІV „Критерии за подбор“, буква А „Годност“.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време след отваряне на заявленията за участие или офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията в ЕЕДОП. В тази връзка, документи за доказване на изискването за годност към участниците на етап подбор на участниците:

— Копие на удостоверение за регистрация на обект по Закона за храните или еквивалентен документ за чуждестранни лица.

На етап сключване на договора избрания за изпълнител представя копие на Удостоверение за регистрация на обект по Закона за храните.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Възложителят не залага финансови и икономически изисквания.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Изисква се участникът в процедурата:

1. През последните 3 г., считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил доставки на хранителни продукти.

2. Да разполага с минимум 2 (два) броя хладилно транспортно средство, регистриранo в ОДБХ за превоз на хранителни продукти.

3. Изисква се участникът в процедурата, за всяка обособена позиция, да прилага система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки) с обхват, включващ доставка на хранителни продукти.

3.1. Изисква се участникът в процедурата, за всяка обособена позиция, да прилага система за управление на безопасността на храните, сертифицирана съгласно стандарт EN ISO 22000:2005 (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки) с обхват, включващ доставка на хранителни продукти.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време след отваряне на заявленията за участие или офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията в ЕЕДОП.

В тази връзка документи за доказване на изискванията по т. 1 и т. 2, както и при сключване на договор за обществената поръчка:

*по т. 1 — Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената/те доставка.

*по т. 2 — Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.

По т. 3 и т. 3.1 — Валидни сертификати, издадени от акредитирани лица, за контрол на качеството и управление на безопасността на храните, удостоверяващи съответствието със съответните по-горе стандарти.

Участникът, определен за изпълнител, трябва да има валиден сертификат през целия срок на изпълнение на договора.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Изисква се участникът в процедурата:

Участникът следва да е изпълнил, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, доставки на хранителни продукти:

За Обособена позиция № 1:Месо, месни продукти, риба и рибни продукти — на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от тази група;

За Обособена позиция № 2: Мляко и млечни продукти — на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от тази група;

За Обособена позиция № 3: Зърнени храни и храни на зърнена основа, хляб, тестени и сладкарски изделия — на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от тази група;

За Обособена позиция № 4: Плодове, зеленчуци и продукти от тях в консервирано, изсушено и замразено състояние — на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от тази група;

За Обособена позиция № 5: Други хранителни продукти — минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от тази група.

Ако участник подава оферта за повече от една обособена позиция, същият следва да докаже изпълнението на най-малка 1 (една) доставка на съответните продукти, предмет на съответната обособена позиция, за която участва или брой доставки, съответстващ на броя на обособените позиции, в случай, че е изпълнил една доставка на конкретни продукти, предмет на тези позиции.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Възложителят отстранява от участие на основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, обстоят. по чл. 3, т. 8 отЗИФОДРЮПДРКТЛТДС; обстоят. по чл. 69 от ЗПКОНПИ, който след отправяне на покана от страна на възложителя не удължи или не потвърди или представи оферта с по-кратък срок на валидност от обявения в обявлението,техническо предл. не отогваря на изискв., вкл. съгласно методиката за оценка, ценово предл. надвишава прогн. с-ст, и/или по какъвто и да е начин участн. е включил някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“ за настоящата поръчка, за съответната обособена позиция елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея). Към настоящия момент е осигурено финансиране. Изпълнителят предоставя Гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 % от максималната стойност на договора за изпълнение на общ. поръчка в BGN без ДДС в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/10/2019
Ortszeit: 17:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 22/10/2019
Ortszeit: 10:00
Ort:

Гр. Радомир 2400, пл. „Свобода“ № 20, административната сграда на Община Радомир.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

*Важно: всеки участник може да подаде оферта за една или повече обособени позиции!!!!

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. „Витоша“ № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Сроковете за подаване на жалба по процедурата са съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/09/2019