Lieferungen - 456091-2018

18/10/2018    S201

Nederland-Borculo: Reproductiemachines

2018/S 201-456091

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Berkelland
Nationaal identificatienummer: 561530631
Postadres: Marktstraat 1
Plaats: Borculo
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 7271 AX
Land: Nederland
Contactpersoon: Laura Oosterhoff
E-mail: l.oosterhoff@bic-bv.nl
Telefoon: +31 582132227

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gemeenteberkelland.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/fc72d10bec3e38a724c9afbeb14a5d64
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/fc72d10bec3e38a724c9afbeb14a5d64
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europese aanbesteding voor het huren en onderhouden van balieprinters en MFP’s en het leveren van printmanagement, beheersoftware en supplies

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30121300 Reproductiemachines
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De doelstelling van deze aanbesteding is de behoefte aan printen, kopiëren en scannen optimaal in te vullen. De aanbestedende dienst wenst dit doel te realiseren door middel van een Europese aanbesteding voor het huren en onderhouden van balieprinters en MFP’s en het leveren van printmanagement, beheersoftware en supplies volgens een openbare procedure. Deze aanbesteding zal moeten leiden tot uniforme dienstverlening, prijsstelling, expiratiedatum en voorwaarden voor de aanbestedende dienst.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30232110 Laserprinters
30125110 Toner voor laserprinters/faxapparaten
48773000 Printersoftware-faciliteiten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL225 Achterhoek
Voornaamste plaats van uitvoering:

Borculo

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Type 1: Balieprinter zwart-wit minimaal 20 PPM 6

Type 2: Full color A4 MFP minimaal 30 PPM 9

Type 3: Full color A4/A3 MFP minimaal 30 PPM 2

Type 4: Full color A4/A3 MFP minimaal 45 PPM 14

Type 5: Full color A4/A3 MFP minimaal 65 PPM 3

Totaal aantal machines: 34

Totaal aantal zwart-wit afdrukken A4 en A3 (per jaar) Circa 1 500 000

Totaal aantal full color afdrukken A4 en A3 (per jaar) Circa 650 000

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Criterium 1: Kwaliteit / Weging: 100
Kwaliteitscriterium - Naam: Criterium 2: Flexibiliteit / Weging: 100
Prijs - Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Geen crimineel verleden,

— Geen schending milieu-, sociaal en arbeidsrecht,

— Geen valse verklaringen,

— Geen betrokkenheid voorbereiding,

— Geen belangenconflict,

— Geen gerechtelijke uitspraak,

— Geen significante of voortdurende tekortkomingen,

— Betalingen belastingen,

— Geen faillissement,

— Geen surseance van betaling,

— Betalingen premies

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Ter motivatie van een langere periode dan 48 maanden voor een raamovereenkomst voert de aanbestedende dienst het volgende aan: een reguliere afschrijftermijn van een MFP bedraagt 60 maanden. Om alle marktpartijen, waaronder ook MKB-bedrijven, gelijke kansen te kunnen bieden is er gekozen voor 60 maanden.

IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Gelderland
Postadres: Walburgstraat 2 4
Plaats: Arnhem
Postcode: 6811 CD
Land: Nederland
E-mail: nvt@nvt.nl
Telefoon: +31 883612000
Fax: +31 1234567

Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-gelderland

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/10/2018