Lieferungen - 458781-2020

30/09/2020    S190

България-София: Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства

2020/S 190-458781

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Столичен автотранспорт“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 121683408
Пощенски адрес: ул. „Житница“ № 21
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1612
Държава: България
Лице за контакт: Стефка Доковска
Електронна поща: dokovska.stefka@gmail.com
Телефон: +359 29554132
Факс: +359 29554067
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.sofiabus.bg
Адрес на профила на купувача: https://sofiabus.nit.bg/proczeduri-po-zop/0992019dnkimzaivp5op/

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на консумативи и материали за автобуси и ВВТ по 5 обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
34300000 Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на ремъци

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34300000 Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Автобусно поделение „Земляне“ — гр. София, ул. „Житница“ № 21; автобусно поделение „Малашевци“ — гр. София, ул. „Резбарска“ № 11; автобусно поделение „Дружба“, гр. София, ул. „Кап. Любен Кондаков“ № 7

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Изпълнението на предмета на настоящата ОП вкл. дейности по дост. на ремъци, отговарящи на изискванията на възложителя, подробно описани в техн-та спецификация (приложение № 1, неразделна част от документацията за обществена поръчка). В случай на възникнала необходимост от доставки на ремъци извън изброените в техн-та спецификац. възложителят си запазва правото да направи доп. заявка на ремъци извън посочените в рамките на 20 % от стойността на договора за ОП при ед-на стойн., от която се приспада ТО от каталога на изпълнителя/производителя, която е оферирал изпълнителят в ценовата си оф. При възн. посочената хипотеза възложителят има право да измени договора за ОП на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Пълното описание на изискванията към ремъците, обект на настоящата ОП, е дадено в приложената към документация техн. спецификац. Предмет на настоящата ОП е избор на изпълнител за доставка на ремъци.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 12
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава осем години:

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 136-335611

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: А-93
Обособена позиция №: 3
Наименование:

Доставка на ремъци

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
07/07/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Панавтотрейд“ АД
Национален регистрационен номер: 121697137
Пощенски адрес: бул. „Братя Бъкстон“ № 35А
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Електронна поща: panautotrade@abv.bg
Телефон: +359 28565002
Факс: +359 28566872
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 45 000.00 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Сключен анекс 1 № А-21/25.09.2020 г., към действащ договор № А-93/7.07. 2020 г. с предмет „Доставка на консумативи и материали за автобуси и ВВТ по 5 обособени позиции“ за обособена позиция № 3 „Доставка на ремъци“ за срок от 1 година.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок съгласно чл. 197 от ЗОП във връзка с чл. 196 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
25/09/2020

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
34300000 Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Автобусно поделение „Земляне“ — гр. София, ул. „Житница“ № 21; автобусно поделение „Малашевци“ — гр. София, ул. „Резбарска“ № 11; автобусно поделение „Дружба“, гр. София, ул. „Кап. Любен Кондаков“ № 7

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнението на предмета на настоящата ОП вкл. дейности по дост. на ремъци, отговарящи на изискванията на възложителя, подробно описани в техн-та спецификация (приложение № 1, неразделна част от документацията за обществена поръчка). В случай на възникнала необходимост от доставки на ремъци извън изброените в техн-та спецификац. възложителят си запазва правото да направи доп. заявка на ремъци извън посочените в рамките на 20 % от стойността на договора за ОП при ед-на стойн., от която се приспада ТО от каталога на изпълнителя/производителя, която е оферирал изпълнителят в ценовата си оф. При възн. посочената хипотеза възложителят има право да измени договора за ОП на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Пълното описание на изискванията към ремъците, обект на настоящата ОП, е дадено в приложената към документация техн. спецификац. Предмет на настоящата ОП е избор на изпълнител за доставка на ремъци.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 12
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава осем години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 45 000.00 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Панавтотрейд“ АД
Национален регистрационен номер: 121697137
Пощенски адрес: бул. „Братя Бъкстон“ № 35А
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Електронна поща: panautotrade@abv.bg
Телефон: +359 28565002
Факс: +359 28566872
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Сключен анекс 1 № А-21/25.09.2020 г. към дог. № А-93/07.07.2020 г.:

В чл. 1, ал. 2 от договора се правят следните изменения и допълнения:

„(2) При възникнала необходимост от доставка на консумативи и материали по обособена позиция № 3 извън изброените в техническата спецификация на възложителя възложителят е длъжен да заявява по договора в рамките на 20 % (двадесет процента) от договорената стойност в чл. 3 ал. 1 при единична стойност на всеки заявен артикул, от която се приспада търговска отстъпка в размер на 45 % (четиридесет и пет процента) от каталожната цена“.

Всички останали клаузи по договор № А-93/7.07.2020 г. остават непроменени.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Във връзка с постъпила докладна записка относно възникнала необходимост от доставка на консумативи и материали за автобуси и ВВТ — об. п. № 3 „Дост. на ремъци“ извън изброените в техническата спецификация на възложителя по договора и на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) в чл. 1, ал. 2 от договора се правят следните изменения и допълнения:

„(2) При възникнала необходимост от доставка на консумативи и материали по обособена позиция № 3 извън изброените в техническата спецификация на възложителя възложителят е длъжен да заявява по договора в рамките на 20 % (двадесет процента) от договорената стойност в чл. 3 ал. 1 при единична стойност на всеки заявен артикул, от която се приспада търговска отстъпка в размер на 45 % (четиридесет и пет процента) от каталожната цена“.

Всички останали клаузи по договор № А-93/7.07.2020 г. остават непроменени.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 45 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 45 000.00 BGN