Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 458781-2020

30/09/2020    S190

България-София: Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства

2020/S 190-458781

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Столичен автотранспорт“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 121683408
Пощенски адрес: ул. „Житница“ № 21
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1612
Държава: България
Лице за контакт: Стефка Доковска
Електронна поща: dokovska.stefka@gmail.com
Телефон: +359 29554132
Факс: +359 29554067
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.sofiabus.bg
Адрес на профила на купувача: https://sofiabus.nit.bg/proczeduri-po-zop/0992019dnkimzaivp5op/

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на консумативи и материали за автобуси и ВВТ по 5 обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
34300000 Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на ремъци

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34300000 Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Автобусно поделение „Земляне“ — гр. София, ул. „Житница“ № 21; автобусно поделение „Малашевци“ — гр. София, ул. „Резбарска“ № 11; автобусно поделение „Дружба“, гр. София, ул. „Кап. Любен Кондаков“ № 7

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Изпълнението на предмета на настоящата ОП вкл. дейности по дост. на ремъци, отговарящи на изискванията на възложителя, подробно описани в техн-та спецификация (приложение № 1, неразделна част от документацията за обществена поръчка). В случай на възникнала необходимост от доставки на ремъци извън изброените в техн-та спецификац. възложителят си запазва правото да направи доп. заявка на ремъци извън посочените в рамките на 20 % от стойността на договора за ОП при ед-на стойн., от която се приспада ТО от каталога на изпълнителя/производителя, която е оферирал изпълнителят в ценовата си оф. При възн. посочената хипотеза възложителят има право да измени договора за ОП на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Пълното описание на изискванията към ремъците, обект на настоящата ОП, е дадено в приложената към документация техн. спецификац. Предмет на настоящата ОП е избор на изпълнител за доставка на ремъци.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 12
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава осем години:

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 136-335611

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: А-93
Обособена позиция №: 3
Наименование:

Доставка на ремъци

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
07/07/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Панавтотрейд“ АД
Национален регистрационен номер: 121697137
Пощенски адрес: бул. „Братя Бъкстон“ № 35А
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Електронна поща: panautotrade@abv.bg
Телефон: +359 28565002
Факс: +359 28566872
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 45 000.00 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Сключен анекс 1 № А-21/25.09.2020 г., към действащ договор № А-93/7.07. 2020 г. с предмет „Доставка на консумативи и материали за автобуси и ВВТ по 5 обособени позиции“ за обособена позиция № 3 „Доставка на ремъци“ за срок от 1 година.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок съгласно чл. 197 от ЗОП във връзка с чл. 196 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
25/09/2020

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
34300000 Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Автобусно поделение „Земляне“ — гр. София, ул. „Житница“ № 21; автобусно поделение „Малашевци“ — гр. София, ул. „Резбарска“ № 11; автобусно поделение „Дружба“, гр. София, ул. „Кап. Любен Кондаков“ № 7

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнението на предмета на настоящата ОП вкл. дейности по дост. на ремъци, отговарящи на изискванията на възложителя, подробно описани в техн-та спецификация (приложение № 1, неразделна част от документацията за обществена поръчка). В случай на възникнала необходимост от доставки на ремъци извън изброените в техн-та спецификац. възложителят си запазва правото да направи доп. заявка на ремъци извън посочените в рамките на 20 % от стойността на договора за ОП при ед-на стойн., от която се приспада ТО от каталога на изпълнителя/производителя, която е оферирал изпълнителят в ценовата си оф. При възн. посочената хипотеза възложителят има право да измени договора за ОП на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Пълното описание на изискванията към ремъците, обект на настоящата ОП, е дадено в приложената към документация техн. спецификац. Предмет на настоящата ОП е избор на изпълнител за доставка на ремъци.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 12
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава осем години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 45 000.00 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Панавтотрейд“ АД
Национален регистрационен номер: 121697137
Пощенски адрес: бул. „Братя Бъкстон“ № 35А
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Електронна поща: panautotrade@abv.bg
Телефон: +359 28565002
Факс: +359 28566872
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Сключен анекс 1 № А-21/25.09.2020 г. към дог. № А-93/07.07.2020 г.:

В чл. 1, ал. 2 от договора се правят следните изменения и допълнения:

„(2) При възникнала необходимост от доставка на консумативи и материали по обособена позиция № 3 извън изброените в техническата спецификация на възложителя възложителят е длъжен да заявява по договора в рамките на 20 % (двадесет процента) от договорената стойност в чл. 3 ал. 1 при единична стойност на всеки заявен артикул, от която се приспада търговска отстъпка в размер на 45 % (четиридесет и пет процента) от каталожната цена“.

Всички останали клаузи по договор № А-93/7.07.2020 г. остават непроменени.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Във връзка с постъпила докладна записка относно възникнала необходимост от доставка на консумативи и материали за автобуси и ВВТ — об. п. № 3 „Дост. на ремъци“ извън изброените в техническата спецификация на възложителя по договора и на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) в чл. 1, ал. 2 от договора се правят следните изменения и допълнения:

„(2) При възникнала необходимост от доставка на консумативи и материали по обособена позиция № 3 извън изброените в техническата спецификация на възложителя възложителят е длъжен да заявява по договора в рамките на 20 % (двадесет процента) от договорената стойност в чл. 3 ал. 1 при единична стойност на всеки заявен артикул, от която се приспада търговска отстъпка в размер на 45 % (четиридесет и пет процента) от каталожната цена“.

Всички останали клаузи по договор № А-93/7.07.2020 г. остават непроменени.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 45 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 45 000.00 BGN