Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Bauleistung - 4620-2019

07/01/2019    S4

Polska-Białystok: Roboty w zakresie budowy dróg

2019/S 004-004620

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 199-449776)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Białystok
Krajowy numer identyfikacyjny: PL343
Adres pocztowy: ul. Słonimska 1
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 15-950
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Aleksandrowicz, Sylwia Kozłowska
E-mail: zzp@um.bialystok.pl
Tel.: +48 858797309
Faks: +48 858696249
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bialystok.pl
Adres profilu nabywcy: www.bialystok.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa ulicy Produkcyjnej w Białymstoku wraz z budową infrastruktury technicznej

Numer referencyjny: ZDM-X.271.13.2018.AH
II.1.2)Główny kod CPV
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Produkcyjnej w Białymstoku na odcinku od drogi wyjazdowej z CH Auchan do drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków wraz z budową infrastruktury technicznej oraz budowę ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania ul. Gen. St. Maczka z ul. Gen. F. Kleeberga do drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej, szczegółowych Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót opracowanych przez Pracownię Projektową KOMI Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/01/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 199-449776

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 09/01/2019
Czas lokalny: 09:45
Powinno być:
Data: 11/01/2019
Czas lokalny: 09:45
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 09/01/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 11/01/2019
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: