Services - 462696-2020

Submission deadline has been amended by:  505239-2020
02/10/2020    S192

Danemark-Sorø: Services liés aux déchets et aux ordures

2020/S 192-462696

Avis de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Region Sjælland
Numéro national d'identification: 29190658
Adresse postale: Alleen 15
Ville: Sorø
Code NUTS: DK02 Sjælland
Code postal: 4180
Pays: Danemark
Point(s) de contact: Anette Eghoff
Courriel: aegh@regionsjaelland.dk
Téléphone: +45 93576819
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.regionsjaelland.dk
Adresse du profil d’acheteur: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Region Nordjylland
Numéro national d'identification: 29190941
Ville: Aalborg
Code NUTS: DK05 Nordjylland
Pays: Danemark
Courriel: region@rn.dk
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://rn.dk/
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Region Midtjylland
Numéro national d'identification: 29190925
Ville: Viborg
Code NUTS: DK04 Midtjylland
Pays: Danemark
Courriel: kontakt@regionmidtjylland.dk
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.rm.dk/
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Region Hovedstaden
Numéro national d'identification: 29190623
Ville: Hillerød
Code NUTS: DK01 Hovedstaden
Pays: Danemark
Courriel: regionh@regionh.dk
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.regionh.dk/
I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=279265&B=RS
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=279265&B=RS
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Bortskaffelse af brugt IT-udstyr og andet elektronisk udstyr

II.1.2)Code CPV principal
90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Rammeaftale vedrørende bortskaffelse af brugt it-udstyr og andet elektronisk udstyr. Endvidere option på bortskaffelse af medicoteknisk udstyr.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 16 900 000.00 DKK
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
30213200 Ordinateur tablette
48820000 Serveurs
50312000 Maintenance et réparation de matériel informatique
90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
90511000 Services de collecte des ordures
14630000 Scories, laitier, déchets et débris ferreux
34928480 Conteneurs et poubelles de déchets
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: DK DANMARK
II.2.4)Description des prestations:

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling, jf. udbudslovens § § 58-60, hvilket betyder, at enhver økonomisk aktør kan ansøge om at deltage, men kun ansøgere som ordregiver opfordrer hertil, kan deltage i den videre proces.

Der vil blive prækvalificeret 5 ansøgere.

Når prækvalifikationsfasen er afsluttet, underretter ordregiver skriftligt tilbudsgiverne herom med samtidig oplysning om, at udbudsforretningens anden fase - tilbudsfasen - indledes. Herefter opfordres tilbudsgiverne til at afgive det indledende tilbud. Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele kontakten på grundlag af det indledende tilbud.

Rammeaftalen vedrører bortskaffelse af brugt it-udstyr og andet elektronisk udstyr. Aftalen indeholder desuden en option på bortskaffelse af medicoteknisk udstyr.

Den kommende leverandør skal stå for indsamling, afhentning, processer med sletning, test og kategorisering med henblik på gensalg eller salg til skrot.

Aftalen skal sikre, at bortskaffelse af udstyr foregår på en grøn og bæredygtig måde, til lavest mulige omkostninger og til konkurrencedygtige markedspriser for gensalg og salg til skrot, samt med fuld garanti for datasikkerheden.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Kvalitet / Pondération: 60
Prix - Pondération: 40
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 16 900 000.00 DKK
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 36
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

Rammeaftalen kan forlænges 1 gang med op til 12 måneder.

II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Nombre de candidats envisagé: 5
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

Ordregiver har til hensigt at prækvalificere 5 ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Såfremt antallet af ansøgere ikke overstiger ovennævnte antal, vil samtlige af disse ansøgere blive prækvalificeret.

Såfremt antallet af ansøgere overstiger ovennævnte antal, vil der ske en udvælgelse til prækvalifikation blandt disse ansøgere.

Denne udvælgelse vil ske på baggrund af oplysningerne afgivet i ESPD’en vedr. teknisk og faglig formåen og foregå ved identificering af de mest relevante referencer.

I det tilfælde at evalueringen af referencerne ikke peger entydigt på 5 leverandører, foretages yderligere udvælgelse på baggrund af oplysningerne afgivet i ESPD’en vedr. økonomisk og finansiel formåen og vil basere sig på vurdering af ansøgernes soliditetsgrad.

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Optioner for regioner:

Følgende regioner har option på at tiltræde rammeaftalen:

— Region Hovedstaden

— Region Nordjylland

— Region Midtjylland.

Ovenstående regioner er berettigede til at tiltræde rammeaftalen, men ikke forpligtede.

Option - medicoteknisk udstyr.

Udbuddet omfatter en frivillig option på medicoteknisk udstyr.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

1) Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele rammeaftalen på grundlag af det første bud uden at indgå forhandling.

2) Forhandlingen forventes gennemført som et kortvarigt forløb, hvor der forhandles om forbedringer og præciseringer på baggrund af de indledende tilbud samt muligheden for at optimere udbudsmaterialet.

3) Ordregiver vil ikke yde vederlag til deltagerne i forhandlingerne.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 finder følgende af udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i nærværende udbud (der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser):

- Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.

- Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1,nr. 2.

- Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3.

- Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. udbudslovens § 137, stk.1, nr. 4.

- Væsentlig misligholdelse af en tidligere offentlig kontrakt, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

For at blive erklæret egnet, skal ansøger oplyse og opfylde nedenstående vedrørende økonomisk og finansiel formåen:

- Oplyse ansøgers gennemsnitlige årsomsætning for de tre (3) seneste disponible regnskabsår inden for det udbudte område.

- Oplyse ansøgers soliditetsgrad for de tre (3) seneste afsluttede regnskabsår.

Soliditetsgraden udregnes efter følgende formel: Soliditetsgrad = (Egenkapital x 100) / samlede aktiver.

Nøgletal skal oplyses i ESPD, del IV, pkt. B.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

— Det er et mindstekrav, at omsætningen udgør minimum 10 mio. DKK (ekskl. moms) pr. år.

— Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver gennemsnitlig har haft en soliditetsgrad på minimum 10 % baseret på de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

For at blive erklæret egnet, skal ansøger oplyse og opfylde nedenstående vedrørende teknisk og faglig formåen:

- Ansøger skal anføre tre (3) forskellige leverancer som er påbegyndt inden for de seneste tre (3) år udregnet fra datoen for ansøgningsfristen, og som har lighed med den udbudte rammeaftales genstand og kunde. Såfremt der anføres mere end tre (3) referencer vil udelukkende de tre (3) seneste referencer blive taget i betragtning.

Med lighed med rammeaftalen forstås opgaver, som i størrelse, indhold af rammeaftalen og kompleksitet i mængden af produkter eller løsning bedst svarer til den udbudte rammeaftale.

Med lighed med kunden forstås en offentlig/privat større virksomhed med et betydeligt antal ansatte og en geografisk fordeling på flere lokationer over et større område.

Referencerne skal indeholde:

- Angivelse af kunden

- Beskrivelse af leverancen, herunder beskrivelse af leverandørens anvendte processer for afhentning, registrering, håndtering af sikkerheden, bortskaffelse/videresalg mv.

- Beskrivelse af rammeaftalens varighed samt årlig rammeaftaleværdi.

Referenceliste, skal oplyses i ESPD, del IV, pkt. C.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

1) Arbejdsklausul (jf. Rammeaftalebilag 9):

Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandøren og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten i Danmark har arbejdstilladelse, og er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

2) Straffeattester (jf. kontrakt pkt. 8.5):

Det er leverandørens ansvar at sikre, at de medarbejdere, der løser opgaver i henhold til kontrakten, ikke er uegnede til at udføre de pågældende opgaver på betryggende og ansvarlig vis.

Leverandøren skal derfor sikre, at de medarbejdere, der anvendes ved udførelsen af kontrakten, ikke har forhold på deres straffeattester, der kan skabe tvivl herom, herunder forhold vedr. tyveri og lignende.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur
IV.1.5)Informations sur la négociation
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 160-390074
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 28/10/2020
Heure locale: 23:59
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
Date: 11/11/2020
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: oui
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis:

Ca. 9 måneder inden udløb af rammeaftalen.

VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3)Informations complémentaires:

1) Kunden forbeholder sig ret til at anvende delydelsesreglen og dermed tildele særskilte delkontrakter iht. udbudslovens § 8, stk. 2.

2) De udbudte ydelser udbydes på én samlet kontrakt. Ordregiver har valgt ikke at opdele kontrakten i henhold til udbudslovens § 49, idet det vurderes, at der er en sådan naturlig sammenhæng mellem de udbudte ydelser, at de mest hensigtsmæssigt varetages af samme leverandør.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Klagenævnet for Udbud
Adresse postale: Nævnerens Hus, Toldboden 2
Ville: Viborg
Code postal: 8800
Pays: Danemark
Courriel: klfu@erst.dk
Téléphone: +45 35291095
Adresse internet: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og § § 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35
Ville: Valby
Code postal: 2500
Pays: Danemark
Courriel: kfst@kfst.dk
Téléphone: +45 41715000
Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
28/09/2020