Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 463478-2021

14/09/2021    S178

Pologne-Varsovie: Logiciels et systèmes d'information

2021/S 178-463478

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH przy MINISTRZE ZDROWIA
Numéro national d'identification: REGON: 010705939 ; NIP: 525-15-53-851
Adresse postale: Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 02-326
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Marcin Górski
Courriel: m.gorski@zzpprzymz.pl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji Projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych (...)" części: 1-10; znak postęp. ZZP-150/20

Numéro de référence: ZZP-150/20
II.1.2)Code CPV principal
48000000 Logiciels et systèmes d'information
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. dostawa i instalacja infrastruktury w lokalizacjach Zamawiającego (Partnera Projektu),

2. konfiguracja i uruchomienie infrastruktury w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego (Partnera Projektu),

3. dostarczenie i instalacja oprogramowania,

4. udzielenie licencji na rzecz Zamawiającego (Partnera Projektu),

5. przeprowadzenie instruktaży dla administratorów z zakresu administrowania dostarczonym sprzętem i oprogramowaniem,

6. świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego,

- w ramach realizacji Projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”, w zakresie i zgodnie z wymaganiami Opisu przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 2 923 062.00 PLN
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Dostawa i instalacja sprzętu serwerowo – sieciowego u Partnera 04, którym jest Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
48820000 Serveurs
48000000 Logiciels et systèmes d'information
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Miejsce realizacji zamówienia – siedziba Zamawiającego (Partnera Projektu). Szczegółowe informacje dotyczące miejsca realizacji dostawy zostały zawarte w załączniku do OPZ.

II.2.4)Description des prestations:

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji niniejszej dostawy zostały zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik do SIWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia dla danej części / Pondération: 35
Critère de qualité - Nom: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla danej części / Pondération: 5
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

POPC.02.01.00-00-0092/18

II.2.14)Informations complémentaires

Termin realizacji zamówienia dla każdej części postępowania wynosi maksymalnie 70 dni od daty podpisania umowy, o ile Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, nie zaoferuje skrócenia tego terminu w ramach kryterium oceny ofert, zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w OPZ oraz IPU.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego u Partnera 04, którym jest Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
30200000 Matériel et fournitures informatiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Miejsce realizacji zamówienia – siedziba Zamawiającego (Partnera Projektu). Szczegółowe informacje dotyczące miejsca realizacji dostawy zostały zawarte w załączniku do OPZ.

II.2.4)Description des prestations:

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji niniejszej dostawy zostały zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik do SIWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia dla danej części / Pondération: 35
Critère de qualité - Nom: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla danej części / Pondération: 5
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

W zależności od potrzeb Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. do zwiększania podstawowej ilości kupowanego ww. przedmiotu zamówienia w trakcie trwania umowy.

Maksymalny zakres i rodzaj zamówienia podlegający prawu opcji oraz szczegółowe informacje zostały określone w rozdz. VII pkt 1.3. SIWZ.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

POPC.02.01.00-00-0092/18

II.2.14)Informations complémentaires

Termin realizacji zamówienia dla każdej części postępowania wynosi maksymalnie 70 dni od daty podpisania umowy, o ile Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, nie zaoferuje skrócenia tego terminu w ramach kryterium oceny ofert, zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w OPZ oraz IPU.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Dostawa i instalacja sprzętu serwerowo – sieciowego u Partnera 13, którym jest SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
48820000 Serveurs
48000000 Logiciels et systèmes d'information
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Miejsce realizacji zamówienia – siedziba Zamawiającego (Partnera Projektu). Szczegółowe informacje dotyczące miejsca realizacji dostawy zostały zawarte w załączniku do OPZ.

II.2.4)Description des prestations:

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji niniejszej dostawy zostały zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik do SIWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia dla danej części / Pondération: 35
Critère de qualité - Nom: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla danej części / Pondération: 5
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

POPC.02.01.00-00-0092/18

II.2.14)Informations complémentaires

Termin realizacji zamówienia dla każdej części postępowania wynosi maksymalnie 70 dni od daty podpisania umowy, o ile Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, nie zaoferuje skrócenia tego terminu w ramach kryterium oceny ofert, zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w OPZ oraz IPU.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Dostawa i instalacja sprzętu serwerowo – sieciowego u Partnera 18, którym jest Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
48820000 Serveurs
48000000 Logiciels et systèmes d'information
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Miejsce realizacji zamówienia – siedziba Zamawiającego (Partnera Projektu). Szczegółowe informacje dotyczące miejsca realizacji dostawy zostały zawarte w załączniku do OPZ.

II.2.4)Description des prestations:

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji niniejszej dostawy zostały zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik do SIWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia dla danej części / Pondération: 35
Critère de qualité - Nom: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla danej części / Pondération: 5
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

W zależności od potrzeb Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. do zwiększania podstawowej ilości kupowanego ww. przedmiotu zamówienia w trakcie trwania umowy.

Maksymalny zakres i rodzaj zamówienia podlegający prawu opcji oraz szczegółowe informacje zostały określone w rozdz. VII pkt 1.3. SIWZ.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

POPC.02.01.00-00-0092/18

II.2.14)Informations complémentaires

Termin realizacji zamówienia dla każdej części postępowania wynosi maksymalnie 70 dni od daty podpisania umowy, o ile Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, nie zaoferuje skrócenia tego terminu w ramach kryterium oceny ofert, zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w OPZ oraz IPU.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego u Partnera 18, którym jest Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Lot nº: 5
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
30200000 Matériel et fournitures informatiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Miejsce realizacji zamówienia – siedziba Zamawiającego (Partnera Projektu). Szczegółowe informacje dotyczące miejsca realizacji dostawy zostały zawarte w załączniku do OPZ.

II.2.4)Description des prestations:

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji niniejszej dostawy zostały zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik do SIWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia dla danej części / Pondération: 35
Critère de qualité - Nom: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla danej części / Pondération: 5
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

W zależności od potrzeb Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. do zwiększania podstawowej ilości kupowanego ww. przedmiotu zamówienia w trakcie trwania umowy.

Maksymalny zakres i rodzaj zamówienia podlegający prawu opcji oraz szczegółowe informacje zostały określone w rozdz. VII pkt 1.3. SIWZ.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

POPC.02.01.00-00-0092/18

II.2.14)Informations complémentaires

Termin realizacji zamówienia dla każdej części postępowania wynosi maksymalnie 70 dni od daty podpisania umowy, o ile Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, nie zaoferuje skrócenia tego terminu w ramach kryterium oceny ofert, zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w OPZ oraz IPU.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego u Partnera 33, którym jest Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Lot nº: 6
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
30200000 Matériel et fournitures informatiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Miejsce realizacji zamówienia – siedziba Zamawiającego (Partnera Projektu). Szczegółowe informacje dotyczące miejsca realizacji dostawy zostały zawarte w załączniku do OPZ.

II.2.4)Description des prestations:

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji niniejszej dostawy zostały zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik do SIWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia dla danej części / Pondération: 35
Critère de qualité - Nom: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla danej części / Pondération: 5
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

W zależności od potrzeb Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. do zwiększania podstawowej ilości kupowanego ww. przedmiotu zamówienia w trakcie trwania umowy.

Maksymalny zakres i rodzaj zamówienia podlegający prawu opcji oraz szczegółowe informacje zostały określone w rozdz. VII pkt 1.3. SIWZ.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

POPC.02.01.00-00-0092/18

II.2.14)Informations complémentaires

Termin realizacji zamówienia dla każdej części postępowania wynosi maksymalnie 70 dni od daty podpisania umowy, o ile Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, nie zaoferuje skrócenia tego terminu w ramach kryterium oceny ofert, zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w OPZ oraz IPU.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Dostawa i instalacja sprzętu serwerowo – sieciowego u Partnera 37, którym jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Lot nº: 7
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
48820000 Serveurs
48000000 Logiciels et systèmes d'information
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Miejsce realizacji zamówienia – siedziba Zamawiającego (Partnera Projektu). Szczegółowe informacje dotyczące miejsca realizacji dostawy zostały zawarte w załączniku do OPZ.

II.2.4)Description des prestations:

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji niniejszej dostawy zostały zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik do SIWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia dla danej części / Pondération: 35
Critère de qualité - Nom: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla danej części / Pondération: 5
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

POPC.02.01.00-00-0092/18

II.2.14)Informations complémentaires

Termin realizacji zamówienia dla każdej części postępowania wynosi maksymalnie 70 dni od daty podpisania umowy, o ile Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, nie zaoferuje skrócenia tego terminu w ramach kryterium oceny ofert, zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w OPZ oraz IPU.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego u Partnera 37, którym jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Lot nº: 8
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
30200000 Matériel et fournitures informatiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Miejsce realizacji zamówienia – siedziba Zamawiającego (Partnera Projektu). Szczegółowe informacje dotyczące miejsca realizacji dostawy zostały zawarte w załączniku do OPZ.

II.2.4)Description des prestations:

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji niniejszej dostawy zostały zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik do SIWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia dla danej części / Pondération: 35
Critère de qualité - Nom: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla danej części / Pondération: 5
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

W zależności od potrzeb Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. do zwiększania podstawowej ilości kupowanego ww. przedmiotu zamówienia w trakcie trwania umowy.

Maksymalny zakres i rodzaj zamówienia podlegający prawu opcji oraz szczegółowe informacje zostały określone w rozdz. VII pkt 1.3. SIWZ.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

POPC.02.01.00-00-0092/18

II.2.14)Informations complémentaires

Termin realizacji zamówienia dla każdej części postępowania wynosi maksymalnie 70 dni od daty podpisania umowy, o ile Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, nie zaoferuje skrócenia tego terminu w ramach kryterium oceny ofert, zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w OPZ oraz IPU.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Dostawa i instalacja sprzętu serwerowo – sieciowego u Partnera 44, którym jest Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.

Lot nº: 9
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
48820000 Serveurs
48000000 Logiciels et systèmes d'information
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Miejsce realizacji zamówienia – siedziba Zamawiającego (Partnera Projektu). Szczegółowe informacje dotyczące miejsca realizacji dostawy zostały zawarte w załączniku do OPZ.

II.2.4)Description des prestations:

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji niniejszej dostawy zostały zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik do SIWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia dla danej części / Pondération: 35
Critère de qualité - Nom: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla danej części / Pondération: 5
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

POPC.02.01.00-00-0092/18

II.2.14)Informations complémentaires

Termin realizacji zamówienia dla każdej części postępowania wynosi maksymalnie 70 dni od daty podpisania umowy, o ile Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, nie zaoferuje skrócenia tego terminu w ramach kryterium oceny ofert, zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w OPZ oraz IPU.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego u Partnera 44, którym jest Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.

Lot nº: 10
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
30200000 Matériel et fournitures informatiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Miejsce realizacji zamówienia – siedziba Zamawiającego (Partnera Projektu). Szczegółowe informacje dotyczące miejsca realizacji dostawy zostały zawarte w załączniku do OPZ.

II.2.4)Description des prestations:

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji niniejszej dostawy zostały zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik do SIWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia dla danej części / Pondération: 35
Critère de qualité - Nom: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla danej części / Pondération: 5
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

POPC.02.01.00-00-0092/18

II.2.14)Informations complémentaires

Termin realizacji zamówienia dla każdej części postępowania wynosi maksymalnie 70 dni od daty podpisania umowy, o ile Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, nie zaoferuje skrócenia tego terminu w ramach kryterium oceny ofert, zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w OPZ oraz IPU.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 121-294525
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Lot nº: 1
Intitulé:

Dostawa i instalacja sprzętu serwerowo – sieciowego u Partnera 04, którym jest Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2
Lot nº: 2
Intitulé:

Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego u Partnera 04, którym jest Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
02/03/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: INTRATEL SP. Z O.O.
Numéro national d'identification: 5422204578
Adresse postale: AL. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 39A
Ville: BIAŁYSTOK
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 15-111
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 686 010.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 3
Lot nº: 3
Intitulé:

Dostawa i instalacja sprzętu serwerowo – sieciowego u Partnera 13, którym jest SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
15/03/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: DS COMP SYLWIA DULAK
Numéro national d'identification: 6781455849
Adresse postale: OS. KOŚCIUSZKOWSKIE 6 LOK. 229
Ville: KRAKÓW
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 31-858
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: DATA EXPERTS SP. Z O.O.
Numéro national d'identification: 5213720212
Adresse postale: UL. WYCZÓŁKI 71
Ville: WARSZAWA
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 02-820
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 449 379.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 4
Lot nº: 4
Intitulé:

Dostawa i instalacja sprzętu serwerowo – sieciowego u Partnera 18, którym jest Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
11/03/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: JAROSŁAW KAŹMIERCZAK HARDSOFT-TELEKOM
Numéro national d'identification: 7820030475
Adresse postale: UL. NAMYSŁOWSKA 17/19
Ville: POZNAŃ
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 60-166
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 410 600.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 5
Lot nº: 5
Intitulé:

Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego u Partnera 18, którym jest Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
30/06/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: MAXTO ITS SP. Z O.O. SP. K.
Numéro national d'identification: 5130259779
Adresse postale: UL. WILLOWA 87
Ville: MODLNICZKA
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 32-085
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: MAXTO SP. Z O.O. S.K.A.
Numéro national d'identification: 6792747188
Adresse postale: UL. WILLOWA 87
Ville: MODLNICZKA
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 32-085
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 436 500.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 6
Lot nº: 6
Intitulé:

Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego u Partnera 33, którym jest Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 7
Lot nº: 7
Intitulé:

Dostawa i instalacja sprzętu serwerowo – sieciowego u Partnera 37, którym jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 8
Lot nº: 8
Intitulé:

Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego u Partnera 37, którym jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
10/03/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: MAXTO ITS SP. Z O.O. SP. K.
Numéro national d'identification: 5130259779
Adresse postale: UL. WILLOWA 87
Ville: MODLNICZKA
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 32-085
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: MAXTO SP. Z O.O. S.K.A.
Numéro national d'identification: 6792747188
Adresse postale: UL. WILLOWA 87
Ville: MODLNICZKA
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 32-085
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 390 000.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 9
Lot nº: 9
Intitulé:

Dostawa i instalacja sprzętu serwerowo – sieciowego u Partnera 44, którym jest Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 10
Lot nº: 10
Intitulé:

Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego u Partnera 44, którym jest Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
26/02/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: RICOH POLSKA SP. Z O.O.
Numéro national d'identification: 5210125578
Adresse postale: UL. ŻWIRKI I WIGURY 18A
Ville: WARSZAWA
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 02-092
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 550 573.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

I.

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 3, 4 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga dokumentów,o których mowa w § 5 pkt 1, 4, 5, 6, 10 w związku z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

II.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium, o którym mowa w rozdziale IV pkt 1 SIWZ.

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium do upływu terminu składania ofert wyznaczonego w SIWZ. Kwoty wymaganego wadium w odniesieniu do każdej części zamówienia zostały zawarte w rozdz. IV pkt 1.1. SIWZ.

Zamawiający dopuszcza dowolną formę wniesienia wadium - zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

III.

Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury „odwróconej” zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

W nawiązaniu do Sekcji IV.2.6): „Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą” Zamawiający informuje, że za 3 (trzy miesiące) należy przyjąć 90 dni.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania zapisów art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

IV.

Zgodnie z art. 93 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

V.

Zamawiający oświadcza, iż będąc Administratorem danych oraz mając na względzie przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), wdrożył środki bezpieczeństwa adekwatne do zidentyfikowanych przez siebie ryzyk oraz dające rękojmie należytego zabezpieczenia danych osobowych przekazywanych w ramach postępowania. Szczegółowa klauzula informacyjna z art. 13 RODO zawarta jest w SIWZ.

VI.

Postępowania unieważnione:

Część 1,6:

Podstawa prawna:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.).

Uzasadnienie faktyczne:

„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (…)”.

Część 7,9:

Uzasadnienie prawne:

Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 oraz art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp.

Uzasadnienie faktyczne:

Brak ofert niepodlegających odrzuceniu, a także ze względu na wadę, jaką obarczone jest postępowanie, uniemożliwiającą zawarcie umowy niepodlegającej unieważnieniu.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17 a (budynek Adgar Plaza)
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17 a (budynek Adgar Plaza)
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
09/09/2021