Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Services - 464423-2021

14/09/2021    S178

Pologne-Cracovie: Services de distribution de repas

2021/S 178-464423

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 146-387302)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie
Numéro national d'identification: 000630161
Adresse postale: os. Na Skarpie 66
Ville: Kraków
Code NUTS: PL213 Miasto Kraków
Code postal: 31-913
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Elżbieta Jastrzębska - Kukawka
Courriel: zpubl@zeromski-szpital.pl
Téléphone: +48 126229413
Fax: +48 126444756
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.zeromski-szpital.pl
Adresse du profil d’acheteur: www.zeromski-szpital.pl

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Świadczenie usług żywienia pacjentów szpitala.

Numéro de référence: ZP/16/2021
II.1.2)Code CPV principal
55320000 Services de distribution de repas
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

1. Świadczenie usług kompleksowego całodziennego i codziennego żywienia pacjentów Szpitala na bazie kuchni zewnętrznej. Wykonawca w ramach usługi żywienia uwzględni Kuchnię Mleczną.

2. Usługa będzie realizowana przez 7 dni w tygodniu, łącznie z dniami wolnymi i świętami, dla 7700 pacjentów średnio na 1 miesiąc, w tym dla:

- 5500 pacjentów szpitala - diety szpitalne,

-900 pacjentek na diecie DIETA MAMA ,

-1270 pacjentów szpitalnych na dietach szpitalnych specjalnych ,

- 30 pacjentek na diecie DIETA MAMA posiłki specjalne, (Dieta Mamy - Posiłki dla pacjentek z oddziału Gin. - Poł.

- oraz około 2 dzieci dziennie w wieku do 1,5 roku życia, dla których posiłki przygotowuje Kuchnia Mleczna.

3. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia większej ilości posiłków w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa, zwiększonego napływu rannych i chorych, epidemii, katastrofy.

4. .Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym organizacja usług żywienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
09/09/2021
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 146-387302

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Au lieu de:
Date: 31/08/2021
Heure locale: 10:00
Lire:
Date: 28/09/2021
Heure locale: 10:00
Numéro de section: IV.2.6
Au lieu de:
Date: 28/11/2021
Lire:
Date: 26/12/2021
Numéro de section: IV.2.7
Au lieu de:
Date: 31/08/2021
Heure locale: 10:30
Lire:
Date: 28/09/2021
Heure locale: 10:30
VII.2)Autres informations complémentaires: