Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Services - 464451-2021

14/09/2021    S178

Pologne-Varsovie: Services de leasing financier

2021/S 178-464451

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 157-416378)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Obozowa 43
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 01-161
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa, Katarzyna Dudek
Courriel: bzp@mpo.com.pl
Téléphone: +48 223910100
Fax: +48 223910296
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mpo.com.pl

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Udzielenie limitu leasingowego w kwocie 27 000 000,00 złotych netto na zakup taboru z wyposażeniem dodatkowym oraz maszyn

Numéro de référence: SZP.27.45.2021.KD
II.1.2)Code CPV principal
66114000 Services de leasing financier
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie limitu leasingowego o łącznej wartości 27.000.000,00 zł netto na zakup:

1) 16 szt. pojazdów bezpylnych,

2) 3 szt. pojazdów ciężarowych,

3) 3 szt. pojazdów kontenerowych z przyczepami,

4) 4 szt. ciągników siodłowych wraz z naczepą samowyładowczą,

5) 4 szt. ładowarek kołowych z dodatkowym wysypem,

6) 1 szt. wózka jezdniowego spalinowego z przesuwem bocznym,

oraz dodatkowego wyposażenia pojazdów wymienionych w pp. 1), 2) oraz 3) w system dynamicznego ważenia, GPS oraz identyfikacji RFID, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SWZ.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
09/09/2021
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 157-416378

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Au lieu de:
Date: 16/09/2021
Heure locale: 11:00
Lire:
Date: 23/09/2021
Heure locale: 11:00
Numéro de section: IV.2.6
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Au lieu de:
Date: 14/12/2021
Lire:
Date: 21/12/2021
Numéro de section: IV.2.7
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert
Au lieu de:
Date: 16/09/2021
Heure locale: 11:30
Lire:
Date: 23/09/2021
Heure locale: 11:30
VII.2)Autres informations complémentaires: