Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Services - 464497-2021

14/09/2021    S178

Suède-Kalmar: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui

2021/S 178-464497

Avis en cas de transparence ex ante volontaire

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Kalmar kommun
Numéro national d'identification: 212000-0746
Adresse postale: Box 611
Ville: KALMAR
Code NUTS: SE213 Kalmar län
Code postal: 39126
Pays: Suède
Point(s) de contact: Anja Thörnell
Courriel: anja.thornell@kalmar.se
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.kalmar.se
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Kostdatasystem

Numéro de référence: 2021-48
II.1.2)Code CPV principal
72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Frivillig förhandsinsyn avseende kostdatasystem för storkök. Avtalet tecknas med två (2) år och förlängningsoption med 1 + 1 år.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 1 900 000.00 SEK
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
48219300 Logiciels d'administration
48330000 Logiciels de planification et de productivité
48463000 Logiciels statistiques
48780000 Logiciels de gestion de système, de stockage et de gestion de contenu
48810000 Systèmes d'information
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: SE213 Kalmar län
Lieu principal d'exécution:

Kalmar

II.2.4)Description des prestations:

Kalmar kommun genomför en frivillig förhandsinsyn, med avsikt att teckna avtal för ett kostdatasystem för storkök. Kostdatasystemet ska hantera kommunens köks- och restaurangverksamheters kostplanering. Kostdatasystemet ska ge användaren möjlighet att på ett effektivt sätt planera näringsriktiga matsedlar samtidigt som Kalmar kommun ska kunna ha full kontroll på ekonomi och statistik. IT-stödet ska bland annat erbjuda support vid upphandling, ansökan av mjölkstöd samt uppföljning av livsmedelsavtal.

II.2.5)Critères d’attribution
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure négociée sans publication préalable
  • Les travaux/produits/services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique déterminé pour la raison suivante:
    • absence de concurrence pour des raisons techniques
Explication:

Kalmar kommun har genom marknadsanalys och kontakter inom tjänsteområdet undersökt marknaden och konstaterat att begränsad konkurrens råder. Tidigare fanns två aktörer på marknaden som erbjöd liknande tjänst. Då den ena nu köpt upp den andra saknas nu konkurrens på marknaden och i dagsläget är det endast Mashie FoodTech Solutions AB som kan erbjuda en helhetslösning.

Upphandlingen kommer att ske genom ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt LOU kap 6, §14 punkt 2 och 3 d.v.s. av tekniska skäl endast en möjlig leverantör.

IV.1.3)Information sur l'accord-cadre
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif

Section V: Attribution du marché/de la concession

Intitulé:

Kostdatasystem

V.2)Attribution du marché/de la concession
V.2.1)Date d'attribution du marché:
25/08/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Mashie FoodTech Solutions AB
Numéro national d'identification: 556650-8023
Ville: Malmö
Code NUTS: SE224 Skåne län
Pays: Suède
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA)
Valeur initiale totale estimée du marché/du lot/de la concession: 1 900 000.00 SEK
Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 1 900 000.00 SEK
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Avtal kommer att tecknas tidigast tio (10) dagar från den dagen annonsen om förhandsinsyn publicerats.

Mercell annons: https://opic.com/id/afxxpzjyhj

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Förvaltningsrätten
Ville: Växjö
Pays: Suède
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
09/09/2021