Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 464618-2021

14/09/2021    S178

Pologne-Katowice: Matériaux divers de construction en bois

2021/S 178-464618

Avis de marché – secteurs spéciaux

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adresse postale: ul. Powstańców 30
Ville: Katowice
Code NUTS: PL22A Katowicki
Code postal: 40-039
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Stefania Ryszkiel
Courriel: s.ryszkiel@pgg.pl
Téléphone: +49 327161473
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.pgg.pl
Adresse du profil d’acheteur: https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://efo.coig.biz
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: https://efo.coig.biz
I.6)Activité principale
Prospection et extraction de charbon et d'autres combustibles solides

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa opakowań drewnianych: palet, skrzyń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 204-1

Numéro de référence: 702100812
II.1.2)Code CPV principal
44191000 Matériaux divers de construction en bois
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

2. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

3. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO. Zamawiający przedstawia klauzulę informacyjną wynikającą z przepisów RODO w kategorii kontrahent – treść klauzuli informacyjnej umieszczona jest na stronie internetowej PGG S.A.

4. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa opakowań drewnianych: palet, skrzyń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.Awg asortymentu i w ilości określonej w SWZ.

5. W celu potwierdzenia, że oferowane świadczenie jest zgodne z wymaganiami Zamaw. wymagane jest złoż. wraz z ofertą przedmiotowych środ.dowodow

6. Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą badania i oceny ofert, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Skrzynia drewniana strzałowa typu „BARBARA 2A” wzmocniona zawiasami

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
44191000 Matériaux divers de construction en bois
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL22 Śląskie
Lieu principal d'exécution:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description des prestations:

Dostawa opakowań drewnianych: palet i skrzyń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 204-1, - Skrzynia drewniana strzałowa typu „BARBARA 2A” wzmocniona zawiasami w ilości : 55 szt. Szczegółowy opis i parametry techniczno-użytkowe określono w załącznikach nr 1 i 2 do SWZ

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Skrzynia drewniana strzałowa typu „BARBARA 2”

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
44191000 Matériaux divers de construction en bois
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL22 Śląskie
Lieu principal d'exécution:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description des prestations:

Dostawa opakowań drewnianych: palet i skrzyń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 204-1, - Skrzynia drewniana strzałowa typu „BARBARA 2” w ilości : 43 szt. Szczegółowy opis i parametry techniczno-użytkowe określono w załącznikach nr 1 i 2 do SWZ

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Skrzynia drewniana strzałowa typu „BARBARA 8”

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
44191000 Matériaux divers de construction en bois
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL22 Śląskie
Lieu principal d'exécution:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description des prestations:

Dostawa opakowań drewnianych: palet i skrzyń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 204-1, - Skrzynia drewniana strzałowa typu „BARBARA 8” w ilości : 60 szt. Szczegółowy opis i parametry techniczno-użytkowe określono w załącznikach nr 1 i 2 do SWZ

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Paleta drewniana o wymiarach: długość – 1200 mm szerokość – 800 mm wysokość – max. 144 mm

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
44191000 Matériaux divers de construction en bois
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL22 Śląskie
Lieu principal d'exécution:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description des prestations:

Dostawa opakowań drewnianych: palet i skrzyń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 204-1, - Paleta drewniana o wymiarach:

długość – 1200 mm

szerokość – 800 mm

wysokość – max. 144 mm

w ilości : 1800 szt. Szczegółowy opis i parametry techniczno-użytkowe określono w załącznikach nr 1 i 2 do SWZ

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Paleta drewniana o wymiarach: długość – 1200 mm szerokość – 1000 mm wysokość – max. 144 mm

Lot nº: 5
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
44191000 Matériaux divers de construction en bois
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL22 Śląskie
Lieu principal d'exécution:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description des prestations:

Dostawa opakowań drewnianych: palet i skrzyń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 204-1, - Paleta drewniana o wymiarach:

długość – 1200 mm

szerokość – 1000 mm

wysokość – max. 144 mm

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Wykonawca wykaże, że posiada roczny przychód za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - odpowiednio w tym okresie, w wysokości:

Dla zadania nr 1 - 10 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 7 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 8 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 - 27 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 - 1 520 000,00 PLN

W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie wartość przychodu netto uzyskana w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości określonych dla poszczególnych zadań, na które Wykonawca składa ofertę.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający wymaga złożenia:

1) rachunku zysków i strat za jeden rok obrotowy z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. W przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego – innych dokumentów określających przychody za okres ostatnich 3 lat obrotowych.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) wykonał dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. zarówno dostawy materiałów tożsamych z przedmiotem przetargu, jak również dostawy materiałów rodzajowo podobnych, tj. dostawy wyrobów drewnianych na wartość łączną nie niższą niż:

Dla zadania nr 1 - 10 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 7 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 8 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 - 27 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 - 1 520 000,00 PLN

W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie wartość netto wykonanych dostaw przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości dostaw określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych zadań, na które Wykonawca składa ofertę.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający wymaga złożenia wykazu wykonanych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy.

III.1.4)Règles et critères objectifs de participation
Liste et brève description des règles et critères:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Wykluczeniu z postępowania podlega wykonawca:

1) wobec którego zachodzą okoliczności określone w art. 108 ust. 1 pkt 3), 5) i 6) ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 1), 8) i 10),

2) w stosunku do którego otwarto likwidację, sąd zarządził likwidację majątku w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub upadłościowym, w stosunku do którego ogłoszono upadłość - z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, którego działalność gospodarcza jest zawieszona lub znajduje się on w tego rodzaju sytuacji wynikającej z procedury przewidzianej przepisami miejsca wszczęcia tej procedury.

III.1.6)Cautionnement et garanties exigés:

1.Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium:

- dla zadania nr 1-3 Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium

- dla zadania nr 4 w wysokości 1 000,00 PLN

- dla zadania nr 5 w wysokości 38 000,00 PLN

1)W przypadku składania wadium na więcej niż jedno zadanie wymagane jest wniesienie wadium w wysokości równej sumie kwot wymaganych dla poszczególnych zadań.

2) Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.7)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:

Termin płatności faktur wynosi 120 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego a w przypadku Wykonawcy spełniającego warunki do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.), termin płatności wynosi 60 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia.

2. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

III.1.8)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

1. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. Każdy z wykonawców występujących wspólnie (członek konsorcjum) nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu w stosunku do wykonawców występujących wspólnie będzie oceniane łącznie.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

4. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za realizację zamówienia

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

1.Załącznik nr 9 do SWZ zawiera projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2.Integralną część projektowanych postanowień, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowią OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU I REALIZACJI DOSTAW materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.

3.Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian umowy zgodnie z art. 455 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki umowy wprowadzenia przewidziano w projektowanych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée
Renseignements complémentaires sur l’enchère électronique:

Zamawiający zamierza przeprowadzić aukcję elektroniczną w zakresie części zamówienia nr 1-5. Aukcja przeprowadzona zostanie, jeżeli w postępowaniu złożone zostaną co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Adres strony internetowej na której będzie prowadzona aukcja: https://laip-pgg.coig.biz

Szczegółowe informacje zawarto w treści SWZ.

IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 225-554588
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 27/09/2021
Heure locale: 09:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 25/12/2021
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 27/09/2021
Heure locale: 11:00
Lieu:

Do składania i otwarcia ofert używany jest portal EFO.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

Kolejność podejmowania czynności przez Zamawiającego

1.Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą badania i oceny ofert, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.

2.Po złożeniu ofert zamawiający dokona badania i oceny ofert, w tym poprawy omyłek zgodnie z art. 223 ustawy Pzp.

3.Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych. Jeżeli wykonawca nie złożył tych środków wraz z ofertą lub są one niekompletne lub zawierają błędy Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia. Złożone na wezwanie Zamawiającego przedmiotowe środki dowodowe muszą być aktualne na dzień ich złożenia.

4. Po przeprowadzaniu aukcji elektronicznej oraz ustaleniu, która z ofert została najwyżej oceniona, Zamawiający zgodnie z art. 126 ustawy Pzp wezwie wykonawcę, który złożył tę ofertę, do przedstawienia JEDZ oraz podmiotowych środków dowodowych.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: uzp@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
09/09/2021