Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 464633-2021

14/09/2021    S178

Slovaquie-Žilina: Compteurs d'électricité

2021/S 178-464633

Avis de marché – secteurs spéciaux

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Stredoslovenská distribučná, a. s.
Numéro national d'identification: 36442151
Adresse postale: Pri Rajčianke 2927/8
Ville: Žilina
Code NUTS: SK03 Stredné Slovensko
Code postal: 01047
Pays: Slovaquie
Point(s) de contact: Ing. Miroslav Stasinka
Courriel: miroslav.stasinka@ssd.sk
Téléphone: +421 415192929
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ssd.sk
Adresse du profil d’acheteur: https://www.uvo.gov.sk/private/profily/15063/show
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434068
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: http://ssd.eranet.sk
I.6)Activité principale
Électricité

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Inteligentné meracie systémy – Elektromery – 08/2021

Numéro de référence: VO2021/003
II.1.2)Code CPV principal
38554000 Compteurs d'électricité
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Elektromery pre inteligentný merací systém s modemom EDGE/GPRS (inteligentné meracie systémy, komunikujúce

prostredníctvom GSM siete), ďalej v texte len "IMS elektromery" v príslušnom gramatickom tvare. IMS elektromery budú komunikovať s nadradeným systémom pomocou EDGE/GPRS modemu vo forme vymeniteľného modulu, alebo

interného zabudovaného modemu v zmysle štandardov DLMS/COSEM. Predmetom zákazky bude aj dodávka

konfiguračného softvéru ku predmetnému IMS elektromeru, ktorý umožní jeho plnú konfiguráciu ako aj odpočet dát

prostredníctvom GSM siete alebo optickej hlavy. Bližšie informácie boli stanovené v Kvalifikačnom systéme IMS Elektromery (základná, pokročilá, špeciálna funkcionalita) v časti Technická špecifikácia a priebeh testovania.

Celá dokumentácia k súťaži je k dispozícii na: https://ssd.eranet.sk/#/procurementsList

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 1 081 600.00 EUR
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Základná funkcionalita

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
38554000 Compteurs d'électricité
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: SK03 Stredné Slovensko
Lieu principal d'exécution:

sídlo obstarávateľa

II.2.4)Description des prestations:

Jednofázový a Trojfázový inteligentný elektromer so základnou funkcionalitou v zmysle špecifikácie uverejnenej v podmienkach kvalifikačného systému, ktorý bol zverejnený dňa 19.11.2018 vo vestníku číslo 227/2018 pod značkou 16524-KST.

Predpokladané počty kusov:

Jednofázový inteligentný elektromer so základnou funkcionalitou 600 kusov

Trojfázový inteligentný elektromer so základnou funkcionalitou 5 200 kusov

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 541 600.00 EUR
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Špeciálna funkcionalita

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
38554000 Compteurs d'électricité
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: SK03 Stredné Slovensko
Lieu principal d'exécution:

sídlo obstarávateľa

II.2.4)Description des prestations:

Trojfázový inteligentný elektromer so špeciálnou funkcionalitou polopriamy v zmysle špecifikácie uverejnenej v podmienkach kvalifikačného systému, ktorý bol zverejnený dňa 19.11.2018 vo vestníku číslo 227/2018 pod značkou 16524-KST.

Predpokladané počty kusov:

Trojfázový inteligentný elektromer so špeciálnou funkcionalitou polopriamy 2 000 kusov

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 540 000.00 EUR
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia boli stanovené v Kvalifikačnom systéme na IMS elektromery, ktorý bol zverejnený dňa 19.11.2018 vo vestníku číslo 227/2018 pod značkou 16524-KST. Obstarávateľ si pri obstarávaní zákazky uplatňuje možnosť použiť ustanovenie § 94 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zníži počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky na kvalifikovaných dodávateľov, ktorí budú v čase zaslania výzvy na predloženie ponuky kvalifikovaní v tomto kvalifikačnom systéme Stredoslovenskej distribučnej, a.s.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Podmienky účasti týkajúce sa ekonomické a finančného postavenia boli stanovené v Kvalifikačnom systéme na IMS elektromery, ktorý bol zverejnený dňa 19.11.2018 vo vestníku číslo 227/2018 pod značkou 16524-KST. Obstarávateľ si pri obstarávaní zákazky uplatňuje možnosť použiť ustanovenie § 94 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zníži počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky na kvalifikovaných dodávateľov, ktorí budú v čase zaslania výzvy na predloženie ponuky kvalifikovaní v tomto kvalifikačnom systéme Stredoslovenskej distribučnej, a.s.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti boli stanovené v Kvalifikačnom systéme na IMS elektromery, ktorý bol zverejnený dňa 19.11.2018 vo vestníku číslo 227/2018 pod značkou 16524-KST. Obstarávateľ si pri obstarávaní zákazky uplatňuje možnosť použiť ustanovenie § 94 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zníži počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky na kvalifikovaných dodávateľov, ktorí budú v čase zaslania výzvy na predloženie ponuky kvalifikovaní v tomto kvalifikačnom systéme Stredoslovenskej distribučnej, a.s.

III.1.6)Cautionnement et garanties exigés:

Zábezpeka sa nepožaduje.

III.1.7)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov obstarávateľa. Lehota splatnosti faktúr je do 60

dní odo dňa doručenia faktúry, pričom obstarávateľ pripúšťa možnosť rokovať o dĺžke lehoty splatnosti faktúr.

Podrobnejšie platobné podmienky sú uvedené v obchodných a zmluvných podmienkach, ktoré sú súčasťou súťažných

podkladov.

III.1.8)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Obstarávateľ nebude vyžadovať od skupiny dodávateľov, aby vytvorila právnu formu v zmysle § 37 ods. 2 ZVO.

Jednotliví členovia skupiny dodávateľov budú zaviazaní spoločne a nerozdielne.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure négociée avec appel à la concurrence préalable
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur
IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier
IV.1.6)Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée
Renseignements complémentaires sur l’enchère électronique:

uvedené v súťažných podkladoch

IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 11/10/2021
Heure locale: 12:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
slovaque, tchèque
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 31/03/2022

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La commande en ligne sera utilisée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie
Adresse postale: Ružová dolina 10, P.O.BOX
Ville: Bratislava
Code postal: 82005
Pays: Slovaquie
Téléphone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie
Adresse postale: Ružová dolina 10, P.O.BOX
Ville: Bratislava
Code postal: 82005
Pays: Slovaquie
Téléphone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
09/09/2021