Fournitures - 464636-2021

14/09/2021    S178

România-București: Conducte de ape reziduale

2021/S 178-464636

Anunț de atribuire a contractului – utilități

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.
Număr naţional de înregistrare: 25709173
Adresă: Strada: Livezilor, nr. 94
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 052431
Țară: România
Persoană de contact: Ana Baicoianu
E-mail: contact@acilfov.ro
Telefon: +40 0374205200/ +40 0374205204
Fax: +40 0374205204
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.acilfov.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.6)Activitate principală
Apă

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord cadru de furnizare materiale pentru retele de canalizare

Număr de referinţă: 25709173/2020/10
II.1.2)Cod CPV principal
44163130 Conducte de ape reziduale
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

S.C. Apa Canal Ilfov S.A. intentioneaza sa incheie un acord cadru de furnizare materiale pentru retele de canalizare menajera, pe o perioada de 48 de luni conform cerintelor Caietului de sarcini.

Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare:

A. termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maxim 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

B. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare in a 11 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Valoare minima acord cadru 256.164,44 fara TVA si valoare maxima acord cadru 12.934.895,06 Lei fara TVA.

Valoare minima contract subsecvent 256.164,44 lei fara TVA si valoare maxima contract subsecvent 3.233.723,77 subsecvente se vor incheia anual.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44164310 Tuburi şi racorduri
44423730 Cadre pentru guri de vizitare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Locul principal de executare:

judele ilfov

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Scopul acordului cadru ce face obiectul prezentei proceduri este de furnizare materiale pentru retele de canalizare menajera pentru toate localitatile din Judetul Ilfov in care S.C. APA CANAL ILFOV S.A. este operator de apa si canalizare, conform caietului de sarcini.

Cantitatile minime si maxime ale acordului cadru/contractului subsecvent sunt cele prevazute in lista cu cantitatile de produse enumerate in cadrul caietului de sarcini.

Cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui contract subsecvent reprezinta estimari ale cantitatilor care ar putea fi solicitate pe intreaga durata a acordului cadru, acestea putand fi mai mici, egale sau mai mari fata de cele estimate, in functie de necesitatile entitatii contractante.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 95
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Fonduri proprii

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 220-541466
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ orientativ periodic

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: S.C. APA CANAL ILFOV S.A.
Adresă: CALEA BUCURESTILOR, NR. 222c,
Localitate: Otopeni
Cod poștal: 075100
Țară: România
E-mail: contact@acilfov.ro
Telefon: +40 0374205200
Fax: +40 374205204
Adresă internet: www.acilfov.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
09/09/2021