Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Services - 464719-2021

14/09/2021    S178

Pologne-Varsovie: Services de télécommunications

2021/S 178-464719

Avis de marché – secteurs spéciaux

Services

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, działający na podstawie udzielonych pełnomocnictw w imieniu i na rzecz Miasta Stołecznego Warszawa
Adresse postale: Żelazna 61
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 00-848
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Dorota Marszał
Courriel: zamowienia@ztm.waw.pl
Téléphone: +48 224594283
Fax: +48 224594224
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.ztm.waw.pl
Adresse du profil d’acheteur: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Miejskie Zakłady Autobusowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adresse postale: ul. Włościańska 52
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 01-710
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Dorota Marszał
Courriel: zamowienia@ztm.waw.pl
Téléphone: +48 224594283
Fax: +48 224594224
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.ztm.waw.pl
Adresse du profil d’acheteur: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl
I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6)Activité principale
Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Świadczenie usługi łączności radiowej WTP – lata 2021-2025 (we współpracy z MZA)

Numéro de référence: PN 47/2021
II.1.2)Code CPV principal
64200000 Services de télécommunications
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

1. Przedmiot Zamówienia dotyczy wykonania usługi polegającej na zapewnieniu łączności radiotelefonicznej.

2. Przedmiot Zamówienia obejmuje zapewnienie usługi łączności radiotelefonicznej dla 1000 - 1440 urządzeń, na obszarze opisanym w Załączniku nr 2 do wzoru Umowy, przy wykorzystaniu cyfrowych urządzeń radiowych będących własnością Zamawiającego lub podmiotów związanych z Zamawiającym oddzielnymi umowami.

3. System łączności radiotelefonicznej musi współpracować z urządzeniami: Hytera PD785G, Hytera MD785, Hytera MD785G, TAIT Seria TM 9300 oraz innymi kompatybilnymi z DMR Tier III.

4. Szczegółowy opis wymagań technicznych dla systemu łączności radiotelefonicznej zawarty jest w Załączniku nr 1 do wzoru Umowy.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Lieu principal d'exécution:

Miasto Warszawa i gminy ościenne

II.2.4)Description des prestations:

1. Przedmiot Zamówienia dotyczy wykonania usługi polegającej na zapewnieniu łączności radiotelefonicznej.

2. Przedmiot Zamówienia obejmuje zapewnienie usługi łączności radiotelefonicznej dla 1000 - 1440 urządzeń, na obszarze opisanym w Załączniku nr 2 do wzoru Umowy, przy wykorzystaniu cyfrowych urządzeń radiowych będących własnością Zamawiającego lub podmiotów związanych z Zamawiającym oddzielnymi umowami.

3. System łączności radiotelefonicznej musi współpracować z urządzeniami: Hytera PD785G, Hytera MD785, Hytera MD785G, TAIT Seria TM 9300 oraz innymi kompatybilnymi z DMR Tier III.

4. Szczegółowy opis wymagań technicznych dla systemu łączności radiotelefonicznej zawarty jest w Załączniku nr 1 do wzoru Umowy.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Termin dostarczenia interfejsu przekazywania danych zgodnie z wymogami pkt 5. Załącznika nr 1 do Umowy (A) / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Świadczenie usługi przy pomocy systemu umożliwiającego zdalne programowanie urządzeń Zamawiającego (P) / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: Świadczenie usługi przy pomocy systemu umożliwiającego rejestrację treści rozmów oraz wiadomości tekstowych zgodnie z wymogami Załącznika 1 do Umowy (N) / Pondération: 15
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/12/2021
Fin: 31/03/2025
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 393 ust. 4 Pzp.

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1,4, tj.:

a. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; (art. 109 ust. 1 pkt 1)

b. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; (art. 109 ust. 1 pkt 4)

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Do oferty każdy Wykonawca dołącza, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie musi być złożone w formie jednolitego dokumentu zamówienia (ESPD), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do SWZ.

Przed wyborem oferty Zamawiający wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.: dowodów określających, czy usługi wskazane w oświadczeniu JEDZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

W okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie realizuje lub zrealizował w sposób należyty co najmniej 1 usługę, odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. usługi łączności radiowej na rzecz branży transportowej lub służb bezpieczeństwa publicznego - przez okres co najmniej 12 miesięcy, dla systemu łączności obejmującego co najmniej 50 urządzeń oraz załączy dowody potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane należycie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek ten mogą spełniać łącznie

III.1.4)Règles et critères objectifs de participation
Liste et brève description des règles et critères:

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zostały wymienione w Rozdziale X SWZ.

III.1.6)Cautionnement et garanties exigés:

W postępowaniu wymagane jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 100 000,00 PLN (słownie złotych: to tysięcy);

III.1.7)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:

Warunki finansowe zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do SWZ

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Warunki realizacji umowy zostały opisane we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 14/10/2021
Heure locale: 11:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 14/01/2022
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 14/10/2021
Heure locale: 11:30
Lieu:

Informacja z otwarcia ofert zostanie opublikowana na Platformie w zakładce „Dokumenty zamówienia” w folderze „Informacja z otwarcia ofert"

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: Warszawa
Ville: ul.Postępu 17a
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia, zgodnie ze sposobem porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami określonego w rozdziale III niniejszej SIWZ.

7. Odwołanie wnosi się w terminie:

7.1. 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

7.2. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej - wobec treści ogłoszenia oraz wobec postanowień SIWZ;

7.3. 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec czynności innych niż określone w ppkt 7.1) i 7.2) powyżej.

8. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: Warszawa
Ville: ul.Postępu 17a
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
09/09/2021