Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Bauleistung - 464945-2021

15/09/2021    S179

România-Oradea: Lucrări de construcţii de parcări cu etaje

2021/S 179-464945

Anunț de participare

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: MUNICIPIUL ORADEA
Număr naţional de înregistrare: 4230487
Adresă: Strada: Unirii, nr. 1
Localitate: Oradea
Cod NUTS: RO111 Bihor
Cod poștal: 410100
Țară: România
Persoană de contact: Andreea Negrau
E-mail: mihaela.nastea@oradea.ro
Telefon: +4 0259437000
Fax: +4 0259409406
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.oradea.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100127524
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Elaborare a documentatiei tehnico-economice la faza PT+DE+CS+DTAC si executie lucrari la obiectivul de investitii: Constructie administrativa de tip parcare de interes public cu acces nelimitat in strada Iosif Vulcan, nr. 10-12, Oradea, Judetul Bihor, Cod unic de inregistrare: 4230487/2021/94Cod unic 4230487/2021/53

Număr de referinţă: 4230487/2021/94
II.1.2)Cod CPV principal
45213312 Lucrări de construcţii de parcări cu etaje
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Elaborare a documentatiei tehnico-economice la faza PT+DE+CS+DTAC si executie lucrari la obiectivul de investitii: Constructie administrativa de tip parcare de interes public cu acces nelimitat in strada Iosif Vulcan, nr. 10-12, Oradea, Judetul Bihor, Cod unic de inregistrare: 4230487/2021/94

Investitia este localizată intr-o zonă foarte aglomerată a municipiului Oradea, intre str. Iosif Vulcan si str. Aurel Lazar și va raspunde nevoii de locuri de parcare a zonei, pe fondul eliminarii spatiilor de parcare de pe str. Libertatii si str. Aurel Lazar, in urma pietonalizarii acestora.

Cererea pentru amenajarea de locuri de parcare in municipiul Oradea este mare. Cauza principala este cresterea numarului de autovehicule din localitate motivata de:

- cresterea economica din ultimii ani si implicit a puterii de cumparare a populatiei;

- programele nationale de incurajare a achizitiei de autovehicule noi;

- eliminarea taxei de inmatriculare a autovehiculelor second-hand.

In ultimii ani, administratia publica locala a facut eforturi considerabile pentru a satisface aceasta cerere.

Prin intermediul acestei investitii vor fi create 145 locuri de parcare in cadrul unei parcari supraetajate.

Termenul pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Solicitarile de clarificari vor fi transmise in format editabil.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 10 919 383.48 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO111 Bihor
Locul principal de executare:

MUNICIPIUL ORADEA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Elaborare a documentatiei tehnico-economice la faza PT+DE+CS+DTAC si executie lucrari la obiectivul de investitii: Constructie administrativa de tip parcare de interes public cu acces nelimitat in strada Iosif Vulcan, nr. 10-12, Oradea, Judetul Bihor, Cod unic de inregistrare: 4230487/2021/94

Tipurile de lucrari sunt cele descrise in referatul de necesitate nr. 315817 din 24.08.2021, precum si in caietul de sarcini / tema de proiectare aferenta nr. 315801 din 25.08.2021

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Se puncteaza experienţa arhitectului cu drept de semnatura OAR sau echivalent pentru persoanele juridice straine, care va fi nominalizat ca coordonator echipa de proiectare concretizata in numărul de proiecte în care respectivul arhitect a îndeplinit acelaşi tip de activităţi ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract. a) pentru experienţa constând în implicarea între 2 şi 4 proiecte a persoanei propuse se acordă ¼ din punctajul maxim de 10 puncte; b) pentru experienţa constând în implicarea între 5 şi 7 proiecte a persoanei propuse se acordă ½ din punctajul maxim de 10 puncte; c) pentru experienţa constând în implicarea în peste 7 proiecte a persoanei propuse se acordă punctajul maxim de 10 puncte. / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Se puncteaza experienţa managerului de proiect concretizata in numărul de proiecte în care respectivul INGINER specialist in ventilatii a îndeplinit acelaşi tip de activităţi ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract. a) pentru experienţa constând în implicarea între 2 şi 4 proiecte a persoanei propuse se acordă ¼ din punctajul maxim de 10 puncte; b) pentru experienţa constând în implicarea între 5 şi 7 proiecte a persoanei propuse se acordă ½ din punctajul maxim de 10 puncte; c) pentru experienţa constând în implicarea în peste 7 proiecte a persoanei propuse se acordă punctajul maxim de 10 puncte. / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Se puncteaza experienţa managerului de contract - – inginer CCIA (Constructii civile, industriale si agricole)sau echivalent pentru persoanele juridice straine concretizata in numărul de proiecte în care respectivul manager de contract a îndeplinit acelaşi tip de activităţi ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract. a) pentru experienţa constând în implicarea între 2 şi 4 proiecte a persoanei propuse se acordă ¼ din punctajul maxim de 10 puncte; b) pentru experienţa constând în implicarea între 5 şi 7 proiecte a persoanei propuse se acordă ½ din punctajul maxim de 10 puncte; c) pentru experienţa constând în implicarea în peste 7 proiecte a persoanei propuse se acordă punctajul maxim de 10 puncte. / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 70
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 15
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Bugetul local 2021_operativa iunie 2021_pozitia nr.361

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantul va face dovada ca nu se incadreaza la situatiile prevazute de art. 60, 164, art 165, art.167 din Legea 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Cerintele privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60, 164, art 165, art.167 din Legea 98/2016 se adreseaza si subcontractantilor si tertilor conform art 170/1 si 183/1 din Legea 98/2016.

Documentele justificative vor putea fi, in masura in care furnizeaza toate informatiile solicitate in DUAE, urmatoarele :

1. Formular Declaratie conflict de interese

2. Certificat privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat (bugetul local si bugetul de stat) care sa confirme faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile RESTANTE de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la sediul social, sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru ,,pentru care exista obligatii de plata" la momentul DEPUNERII ACESTORA.

3. Cazier judiciar pentru operatorul economic,

4.Cazier judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv

5. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

6. Orice documente echivalente emise de autoritati din tara in care ofertantul este rezident.

7. Orice alte documente edificatoare.

Persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante:

1. Birta Florin – Alin Primar

2. Mos Arina Viceprimar

3. Dragos Marcel Viceprimar

4. Mihai Jurca – Administrator Public

5. Barabas Calin Iulian Consilier Local

6. Buhas Camelia Liana Consilier Local

7. Burta Olivia Ligia Consilier Local

8. Craciun Nicolae Andrei Consilier Local

9. Dulca Camelia – Mariana Consilier Local

10. Filimon Teofil Laviniu Consilier Local

11. Lezeu Ioan Consilier Local

12. Marinau Florin Liviu Consilier Local

13. Morar Grigore Consilier Local

14. Negrean Daniel – Dumitru Consilier Local

15. Nica Antonia Monica Consilier Local

16. Nica Nicolae Consilier Local

17. Tau Ioan Consilier Local

18. Tirla Ioan Alexandru Consilier Local

19. Zdranca Ionel Marius Consilier Local

20. Bungau Florica Consilier Local

21. Madar Marius Adrian Consilier Local

22. Pavel Emilian Consilier Local

23. Hunyadi Istvan Consilier Local

24. Kadar Hunor Consilier Local

25. Peto Dalma – Csilla Consilier Local

26. Szabo Jozsef Consilier Local

27. Calapod Flavius Marian Consilier Local

28. Popescu Anca Magdalena Consilier local

29. Pop Coman Ioana Consilier Local

30. Mihai Jurca Administrator Public

31. Florea Augustin Eduard Director Executiv Directia Economica

32. Vlad Simona Director adj.Directia Economica

33. Torjoc Edit Consilier Directia Economica

34. Lezeu Doru Consilier Directia Economica

35. Marc Oltea Diana Director executiv Directia Juridica

36. Tarcea Camelia Consilier juridic Directia Juridica

37. Lucian Popa Director executiv Directia Patrimoniu Imobiliar

38. Cristian Popescu Director executiv Adj. Directia Patrimoniu Imobiliar

39. Annamaria Sava Sef Serviciu Tehnic DPI

40. Leonica Petric Consilier DPI

41. Gheorghe Vesa Consilier DPI

42 Nastea Mihaela Sef Serviciu Achizitii Publice

43. Nicoara Julieta Consilier Achizitii Publice

44. Horge Olimpia Consilier Achizitii Publice

45. Negrau Andreea Georgiana Consilier Achizitii Publice

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire prin bifarea sectiunii de indicatie globala.

Documente justificative considerate adecvate pentru demonstrarea informatiilor incluse in DUAE (raspuns) referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale si pe care Operatorul Economic le poate propune Autoritatii Contractante includ, fara a se limita la:

i. certificate eliberate de registrul profesional sau de registrul comertului sau documente echivalente eliberate de autoritati competente din tara in care Operatorul Economic este stabilit;

ii. alte dovezi pe care le poate prezenta Operatorul Economic, in conformitate cu legislatia tarii in care este stabilit

Documentele justificative urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

La solicitarea expresa a Autoritatii Contractante si in aplicarea prevederilor art. 196 din Legea 98/2016, transmisa ca urmare a finalizarii procesului de evaluare si intocmirea clasamentului ofertelor admisibile pe baza aplicarii criteriului de atribuire, Ofertantul (Operator Economic individual sau Asocierea de operatori economici) aflat pe primul loc va demonstra indeplinirea cerintei prin prezentarea de documente care sa:

i. probeze toate afirmatiile incluse in DUAE (raspuns) la rubrica/rubricile solicitate;

ii. sa demonstreze ca:

a. Operatorul Economic este legal constituit in tara sa de origine si ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii,

b. desfasoara in mod licit pe piata activitatea sa profesionala, respectiv:

i. exista corespondenta intre obiectul Contractului si activitatea economica inscrisa in documentul de constituire al Operatorului Economic sub forma de cod NACE (Clasificarea statistica a activitatilor economice in Comunitatea Europeana sau echivalent) pentru Operatorul/Operatorii Economici ofertanti;

ii. exista corespondenta intre activitatea asociata rolului Operatorului Economic in procedura si activitatea economica inscrisa in documentul de constituire al acestuia sub forma de cod NACE (Clasificarea statistica a activitatilor economice in Comunitatea Europeana sau echivalent) pentru Subcontractant si/sau tert sustinator

iii. Corespondenta se determina prin raportarea cel putin la sectiunea din economia nationala, determinata pe principiul omogenitatii la nivel de Clasificare a activitatilor din economia nationala, cu luarea in considerare a lucrailor executate.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificatExperienta similara:Ofertantul dovedeste ca:-a realizat în ultimii 5 ani,la nivelul a maxim 2 contracte, lucrari similare cu cele ce fac obiectul contractului care se atribuie prin prezenta procedura si/sau lucrari de aceeasi natura si complexitate si/sau superioare din punct de vedere al complexitatii si scopului Avand in vedere că investitia se află în totalitate în Ansamblul Urban – Centrul Istoric Oradea și este situată in zona de protectie a monumentelor istorice: Casa Darvas La Roche -Cod LMI BH-II-m-B-01090 ~38 m; Muzeul Memorial Iosif Vulcan - Cod LMI BH-IV-m-B-01257 ~12 m; Muzeul Memorial Aurel Lazar - Cod LMI BH-IV-m-B-01253 ~39 m, dintre contractele prezentate cel putin unul trebuie sa aiba ca obiect execuția lucrarilor, similare celor care se atribuie prin prezentul contract, referitoare la cladiri monumente istorice sau cladiri situate in zone construite protejate aferente acestora.- a prestat în ultimii 3 ani, servicii similare cu cele ce fac obiectul contractului care se atribuie prin prezenta procedura si/sau servicii de aceeasi natura si complexitate si/sau superioare din punct de vedere al complexitatii si scopuluiPentru scopul prezentei proceduri:1. Prin lucrari similare autoritatea contractanta intelege: lucrari de constructii noi sau interventie la obiective existente, constand in imobile de tip parcari si/sau imobile de tip constructii civile si/sau industriale, cu o valoare totala fara TVA mai mare sau cel putin egala cu 9,000,000.00 lei fara tva, Avand in vedere că investitia se află în totalitate în Ansamblul Urban – Centrul Istoric Oradea și este situată in zona de protectie a monumentelor istorice: Casa Darvas La Roche -Cod LMI BH-II-m-B-01090 ~38 m; Muzeul Memorial Iosif Vulcan - Cod LMI BH-IV-m-B-01257 ~12 m; Muzeul Memorial Aurel Lazar - Cod LMI BH-IV-m-B-01253 ~39 m, dintre contractele prezentate cel putin unul trebuie sa aiba ca obiect execuția lucrarilor, similare celor care se atribuie prin prezentul contract, referitoare la cladiri monumente istorice sau cladiri situate in zone construite protejate aferente acestora.2. Prin servicii similare autoritatea contractanta intelege: servicii de proiectare (la orice faza conform art 5 din HG 907/2017 sau echivalent pentru ofertantii straini) pentru lucrari de constructii noi sau interventie la obiective existente, constand in imobile de tip parcari si/sau imobile de tip constructii civile si/sau industriale cu o valoare totala fara TVA mai mare sau cel putin egala cu 240,000.00 lei fara tva3. Experienta similara va putea fi indeplinita : a) prin prezentarea de contracte de proiectare si executie (art 3 litera m din Legea 98/2016; nota pag 6 din Instructiunea Anap 2/2017) astfel:- Prin prezentarea de contracte de proiectare si executie (art 3 litera m din Legea 98/2016) care sa demonstreze finalizarea in ultimii 5 ani de lucrari de constructii noi sau interventie la obiective existente, constand in imobile de tip parcari si/sau imobile de tip constructii civile si/sau industriale, de o valoare cumulată de minim 9.240.000 lei fara tva sau b) Prin cumularea valorica a lucrarilor/serviciilor executate/prestate in cadrul contractelor derulate distinct, respectiv, in cadrul unor contracte avand ca obiect prestarea de servicii de proiectare prestate in ultimii 3 ani si distinct, in cadrul unor contracte de executie lucrari executate in ultimii 5 ani. Pragurile cantitative/valorice sunt, in ambele situatii, cele precizate la punctele 1 si 2 de mai sus.Pentru restul detaliilor, va rugam sa consultati prevederile din documentatia de atribuire/instructiuni pentru ofertanti, punctul 9.EXPERIENTA SIMILARA.

Proportia de subcontractare.În cazul în care ofertantul/candidatul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include: - informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată- va avea anexat acordul de subcontractare.Subcontractanţii pe a căror capacităţi se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat incluzând toate informaţiile prevazute la art 193 lit a, b din Legea 98/2016, care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul în cadrul procedurii de atribuire. Mai exact, pentru acestia din DUAE va trebui sa rezulte pentru fiecare subcontractant in parte ca :- nu se află în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la art. 60, 164, 165 şi 167; si ca - îndeplineşte criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractantă; Subcontractanţii pe a căror capacităţi NU se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat incluzând toate informaţiile prevazute la art 193 lit a din Legea 98/2016. Mai exact, pentru acestia din DUAE va trebui sa rezulte pentru fiecare subcontractant in parte ca :- nu se află în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la art. 60, 164, 165 şi 167;2. Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze în oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi in conformitate cu art 71 alin 2 din Directiva 24/2016 si cu art 55 din Legea 98/2016 dacă aceştia din urmă sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei..3. Autoritatea contractanta informeaza ofertantii ca va publica prin mijloace electronice denumirea si datele de identificare ale ofertantului/ subcontractantului propus/tertului sustinator, în termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului-limita de depunere a solicitarilor de participare/ofertelor, cu exceptia persoanelor fizice, în cazul carora se publica doar numele.4. Autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazute la art. 60, 164, 165 si 167 în legatura cu subcontractantii propusi. 5. În cazul în care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzator a dispozitiilor art. 171 din legea 98/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului o singura data sa înlocuiasca un subcontractant în legatura cu care a rezultat, în urma verificarii, ca se afla în aceasta situatie.6. Autoritatea contractanta nu stabileste cerinte de participare pentru subcontractantii propusi de ofertant în oferta, dar ia în considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante în acest sens7. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului sa transmita informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv. În cazul în care din informatiile si documentele prezentate nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv, autoritatea contractanta va respinge subcontractantul propus si va solicita ofertantului o singura data înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv.Pentru completari, a se vedea sectiunea referitoare la SUBCONTRACTARE, punctul 10, prezentata in Instructiunile pentru ofertati/Documentatia de atribuire.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In ceea ce priveste modalitatea de completare a DUAE, operatorii economici se vor putea limita la a indica global ca indeplinesc cerintele de calificare/selectie.Nota 1: In cazul contractelor de lucrări, autoritatea contractanta, odată ce a fost prezentat documentul care confirmă recepţionarea respectivelor lucrări în perioada de referinţă, va lua calcul toată valoarea/cantitatea ce face obiectul respectivului document, având în vedere că acestea sunt integrate într-un livrabil/obiect de construcţie cu funcţionalitate independentă, fără a se mai elimina din calcul, în mod artificial, valori/cantităţi aferente lunilor/anilor ce nu se încadrează în intervalul urmărit.Nota 2: Autoritatea/Entitatea contractantă are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al produselor/serviciilor/lucrărilor care fac obiectul contractului prezentat drept experienţă similară, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant (Instructiunea ANAP 2/2017 art 12 alin 5)Nota 3: In situaţia în care operatorul economic, ce prezintă experienţa similara a realizat lucrari în calitate de subcontractant în contractul prezentat drept experienţă similară pentru un antreprenor/contractant general, cerinţa referitoare la experienţa similară se consideră îndeplinită cu condiţia ca respectivele lucrari să fie confirmate de contractantul/antreprenorul general, iar beneficiarul final a atestat faptul că respectivul operator economic a avut calitatea de subcontractor. Nota 4: Pentru contractele exprimate in euro se va folosi pentru conversie rata medie lunara de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_fr.cfm pentru luna decembrie a anului in care respectivul contract a fost semnat. ( exemplu: decembrie 2014 : 1 euro = 4,20500 lei, decembrie 2015 : 1 euro = 4.4467 lei; decembrie 2016 : 1 EUR = 4.5172 RON; decembrie 2017 : 4,644; decembrie 2018: 4,6531; decembrie 2020: 4.8736 ron, Pentru anul 2021 se va folosi urmatorul curs: septembrie 2021: 1 EUR = 4.9343 RON.Nota 5: Pentru contractele exprimate in alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursurile medii publicate pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_fr.cfm pentru luna decembrie a anilor in care contractele au fost semnate,. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la nota 4

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor :Se va prezenta DUAE pentru fiecare subcontractant precum si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in acordul de subcontractare urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 18/10/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 18/01/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 18/10/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1.În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. Mai exact, va fi declarata castigatoare oferta care a obtinut cel mai mare punctaj la factorul pret. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă va solicita prin SEAP depunerea de noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mica.

2. Operatorii economici pot fi excluși din procedura de achiziții publice sau pot fi urmăriți în justiție în temeiul legislației naționale în cazuri grave de declarații false atunci când au completat DUAE sau, în general, atunci când au furnizat informațiile solicitate pentru verificarea absenței motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de selecție ori în cazul în care nu au divulgat aceste informații sau nu au fost în măsură să prezinte documentele justificative.

3. Prezumția de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul își asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original, copie si/sau copie „conformă cu originalul” în vederea participării la procedură. În acest scop, analizarea de către comisia de evaluare a documentelor prezentate de ofertanți nu angajează din partea acesteia nicio răspundere sau obligație fată de acceptarea respectivelor documente ca fiind autentice sau legale și nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect. În acest sens, operatorii economici care, fie nu prezintă sau prezintă informații parțiale cu privire la propria lor situație privind incidența motivelor de excludere sau îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție sau care se fac vinovați de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității contractante vor fi respinși, cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor/consecințelor legale incidente

4. Achizitorul va avea dreptul de a uza oricand de toate prevederile art 221 din legea 98/2016 cu conditia indeplinirii conditiilor impuse de acest articol. Prim urmare, uzul efectiv al acestui articol nu va putea fi niciodata considerat ca reprezentand o schimbare a condițiilor care au restricționat concurența. Prin mentionarea in documentatia de atribuire a faptului ca in situatia in care conditiile impuse de articolul 221 vor fi indeplinite, autoritatea contractanta va avea dreptul oricand de a uza de prevederile lui, autoritatea contractanta respecta principiul transparentei, putand fi retinut faptul ca restrangerea concurentei nu va putea fi invocata in situatia in care art 221 din Legea 98/2016 va fi aplicat pe parcursul executarii contractului. Prezenta prevedere rerezinta un amendament care permite cresterea valorii contractului astfel ca in cazul in care vor fi necesare modificari la contractul incheiat care sa duca la cresterea valorii lui, in baza art 221 din Legea 98/2016 (art 72 din Directiva 24/2014) nu se va putea afirma ca modificarea reprezinta intentia partilor de a renegocia contractul si ca alti competitori au fost privati de aceasta informatie pe care daca ar fi stiut o ar fi fost interesati in a licita.

5.Orice referire la sintagma “LOT” din documentatie va fi considerata eliminata.

6.Termenul pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Solicitarile de clarificari vor fi transmise in format editabil.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform Legii 101/2016.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
10/09/2021