Le site web TED est adapté aux formulaires électroniques depuis aujourd’hui, 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour

Marché de travaux - 465046-2021

15/09/2021    S179

Nederland-Oudenbosch: Bouwwerkzaamheden

2021/S 179-465046

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Markland College Oudenbosch
Nationaal identificatienummer: 2601631
Postadres: Pagnevaartweg 7
Plaats: OUDENBOSCH
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 4731AA
Land: Nederland
Contactpersoon: Jos Plattel
E-mail: lp.santbergen@markland.nl
Telefoon: +31 165390390
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.markland.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/0bbfa56886807f6776c11d65ad0039e0
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/0bbfa56886807f6776c11d65ad0039e0
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europese aanbesteding (Ver)nieuwbouw Markland College Oudenbosch

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Door de opdrachtgever, Stichting Markland College, wordt een bouwopdracht uitgezet voor realisatie van de vernieuwbouw en uitbreiding van het onderwijsgebouw van het Markland College te Oudenbosch.

De opdrachtgever is op zoek naar een aannemer die kennis en ervaring heeft op het gebied van bouwen en realiseren van een onderwijsgebouw, waarbij het onderwijsproces doorgang kan vinden en minimaal overlast wordt ervaren. De bouwopdracht dient gerealiseerd te worden in samenspraak met derden uitvoerende partijen op het gebied van technische installaties en civiele werken.

De uitgangspunten van het bouwplan zijn vastgelegd in een nader te overleggen Programma van Eisen (PVE) en een definitief ontwerp. Van de gegadigde wordt verwacht dat op basis van deze uitgangspunten en de uitwerking naar een uitvoeringsgereed ontwerp, de uitvoering van de bouwkundige werken en de coördinatie van de technische installaties en civiele werken kan worden uitgevoerd.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Oudenbosch

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Maximaal € 9 miljoen (excl. btw )

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van aanpak / Weging: 25
Prijs - Weging: 75
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Geen crimineel verleden

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/10/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 01/11/2021
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Breda
Postadres: Fellenoordstraat 50
Plaats: Breda
Land: Nederland
E-mail: info.zwb@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/09/2021