Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Marché de travaux - 465172-2021

15/09/2021    S179

Pologne-Jarocin: Ouvrages d'art et de génie civil

2021/S 179-465172

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 146-384616)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: „ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu”
Adresse postale: Witaszyczki, ul. im. Mariusza Małynicza 1
Ville: Jarocin
Code NUTS: PL41 Wielkopolskie
Code postal: 63-200
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Magdalena Kaniewska
Courriel: kaniewska@jarjarocin.pl
Téléphone: +48 535157419
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://jarocin.ezamawiajacy.pl

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin – Wielkopolskie Centrum Recyklingu". Zadanie nr 3B: Część biologiczna – rozbudowa o m.in. tunele kompostowe oraz Zadanie nr 3C: Część biologiczna - rozbudowa o fermenter

Numéro de référence: ZGO/ZP/18/2021
II.1.2)Code CPV principal
45220000 Ouvrages d'art et de génie civil
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa części biologicznej ZZO Jarocin o instalację stabilizacji tlenowej oraz beztlenowej odpadów biodegradowalnych. Inwestycja składa się z rozbudowy o dodatkowe tunele kompostowe wraz z komorą fermentacyjną do produkcji biogazu. Zadanie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii i pozwoleń, z zastrzeżeniem wydanej dla inwestycji decyzji środowiskowe, wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, przeprowadzenia rozruchów próbnych oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla Inwestycji opisanej w załączonym Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia składa się z zamówienia podstawowego oraz zamówienia objętego prawem opcji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w rozdziale IV SWZ oraz ZAŁĄCZNIKU NR 8 do SWZ.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
10/09/2021
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 146-384616

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV
Endroit où se trouve le texte à rectifier: 2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Au lieu de:
Date: 09/09/2021
Heure locale: 10:00
Lire:
Date: 28/09/2021
Heure locale: 10:00
Numéro de section: IV
Endroit où se trouve le texte à rectifier: 2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Au lieu de:
Date: 07/12/2021
Lire:
Date: 26/12/2021
Numéro de section: IV
Endroit où se trouve le texte à rectifier: 2.7) Warunki otwarcia ofert
Au lieu de:
Date: 09/09/2021
Heure locale: 10:15
Lire:
Date: 28/09/2021
Heure locale: 10:15
VII.2)Autres informations complémentaires: