Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 465255-2021

15/09/2021    S179

România-București: Produse informative şi de promovare

2021/S 179-465255

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
Număr naţional de înregistrare: 16335444
Adresă: Strada: Libertăţii, nr. 12
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 040129
Țară: România
Persoană de contact: Victor Giucă
E-mail: ServiciulAchizitii@mmediu.ro
Telefon: +40 214089604
Fax: +40 213163704
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.mmediu.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100127520
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Mediu

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare materiale informative si promoționale în cadrul proiectului ”Completarea nivelului de cunoaștere a biodiversității prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din România și raportarea în baza Articolului 17 al Directivei Habitate 92/43/CEE” – Cod SMIS 2014+ 120009

Număr de referinţă: 768/120009/23.08.2021
II.1.2)Cod CPV principal
39294100 Produse informative şi de promovare
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare materiale informative si promoționale în cadrul proiectului ”Completarea nivelului de cunoaștere a biodiversității prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din România și raportarea în baza Articolului 17 al Directivei Habitate 92/43/CEE” – Cod SMIS 2014+ 120009

• usb - 350 buc

• pix - 350 buc

• calendar - 300 buc

• roll-up - 20 buc

• autocolante - 500 buc

• brosura - 350 buc

• afise - 150 buc

• ecuson - 400 buc

• mape - 350 buc

• notes - 350 buc

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 91 220.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
22816100 Blocnotesuri
30192121 Pixuri
30192800 Etichete autocolante
30199500 Bibliorafturi, mape de corespondenţă, clasoare şi articole similare
30199792 Calendare
35123400 Ecusoane de identificare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO România
Locul principal de executare:

la sediul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor din B-dul Libertatii nr. 12, sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

548/5000

Furnizare materiale informative si promoționale în cadrul proiectului ”Completarea nivelului de cunoaștere a biodiversității prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din România și raportarea în baza Articolului 17 al Directivei Habitate 92/43/CEE” – Cod SMIS 2014+ 120009

• usb - 350 buc

• pix - 350 buc

• calendar - 300 buc

• roll-up - 20 buc

• autocolante - 500 buc

• brosura - 350 buc

• afise - 150 buc

• ecuson - 400 buc

• mape - 350 buc

• notes - 350 buc

Toate materialele tipărite vor fi personalizate cu identitatea vizuală a Programului Operațional Infrastructură Mare și în conformitate cu regulile din Manualul de Identitate Vizuală pentru Instrumente Structurale 2014-2020.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 90
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiectul ”Completarea nivelului de cunoaștere a biodiversității prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din România și raportarea în baza Articolului 17 al Directivei Habitate 92/43/CEE” – Cod SMIS 2014+ 120009 (contract de finantare nr. 238/11.03.2019)

II.2.14)Informații suplimentare

Proiectul ”Completarea nivelului de cunoaștere a biodiversității prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din România și raportarea în baza Articolului 17 al Directivei Habitate 92/43/CEE” – Cod SMIS 2014+ 120009 (contract de finantare nr. 238/11.03.2019) este implementat de Ministerul Medi... detalii pe www.e-licitatie.ro

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerința nr. 1:

Neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164,165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

– se va completa DUAE de către toți operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Notă:

În cazul depunerii unei oferte comune, cerința trebuie îndeplinită de către toți membrii asocierii.

La solicitarea autorității contractante doar ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va prezenta următoarele documente justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE :

- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul depunerii acestora;

- cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conduceresau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celorce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

-documente prin care se demonstreaza faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) și art. 171 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

- alte documente edificatoare, după caz.

Cerința nr. 2:

Declarație pe propria răspundere privind inexistența conflictului de interese, cu menționarea persoanelor care dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante, precum și a celor implicate în elaborarea documentației de atribuire și derulare aprocedurii, completată în conformitate cu FORMULARUL nr.1.

Declarația se va prezenta odată cu DUAE, de către toți participanții la procedura de atribuire (ofertant, asociat).

Persoanele cu funcție de decizie în cadrul Autorității Contractante, în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt următoarele: Barna TÁNCZOS – Ministru, Corvin NEDELCU – Secretar General, Győző-István BÁRCZI - Secretar General Adjunct, Teodor DULCEATĂ – Secretar General Adjunct, Robert Eugen SZÉP – Secretar de Stat, Cristian ALEXE – Director, Alina Constantin – Director Adjunct, Marisanda PIRÎIANU – Director, Dinu Octavian NICOLESCU – Director, Mihaela CLAPAN – Director, Doina Cioacă – Manager proiect, Daniela DRĂCEA – Director, Marius COJOACA - Sef Serviciu, Victor Giucă (expert achiziții publice proiect), Denisa Mihaela Balint – Consilier Juridic (Expert juridic în proiect), Gabriel Jitaru (Responsabil IT), Măriuca Diana Motei (expert comunicare proiect), Liliana Vârtopeanu (expert tehnic proiect), Adriana Ivănuș (expert tehnic proiect), Nela Miaută (expert tehnic proiect), Daniela Mazîlu (expert financiar proiect), Petru Sorin Oprea (expert tehnic proiect), Ștefan Pasmangiu (expert tehnic proiect), Simona CAMBER – Consilier, Cristina Antoaneta STOICA – Consilier, Mircea STOIANESCU – Consilier..

Ofertantul nu are voie să aibă drept membri în cadrul consiliului de administrație/organ de conducere sau de supervizare și/sau acționari ori asociați persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusive să nu se afle în relații comerciale, cu persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante.

Dacă există incertitudini cu privire la situația personală a unui operator economic, Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a solicita informații direct de la autoritățile competente.

În conformitate cu prevederile art. 173 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice,cu modificările și completările ulterioare, se solicit documente relevante care să dovedească forma de înregistrare și după caz, de atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerințele legale din țara în care este stabilit operatorul economic.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în nici una dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realizeze activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrate îndeplinirea cerinței:

- se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în tara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatCerința nr. 1 Cerințe privind experiența similară:Ofertantul trebuie să facă dovada ca a furnizat în ultimii 3 ani, produse similare, cu o valoare cumulată de minimum 91.200,00 lei fără TVA la nivelul unuia sau mai multor contracte.

Proportia de subcontractareOperatorilor economici li se solicită precizarea părții/părților din contract pe care intenționează să o/le subcontracteze. Operatorii economici ofertanți precizează în DUAE numărul și data contractului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Ofertantilor li se impune/solicită să demonstreze experiența în derularea unor contracte de furnizare similare ca domeniu și complexitate, în cel mult ultimii 3 ani până la data limită de depunere a ofertelor, în valoare de minimum 91.220 lei fără TVA, prin unul sau mai multe contracte.în cazul unei asocieri, cerința privind nivelul minim al experienței similare se consideră îndeplinită la nivelul asocierii.La nivelul DUAE trebuie precizate: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și/sau produsele livrate pentru care ofertantul a fost responsabil, dacă este cazul.Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:- se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. La solicitarea autorității contractante candidatul/ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va prezenta documente justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Confirmarea îndeplinirii cerinței de calificare referitoare la capacitatea tehnică se face prin prezentarea de certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de către clientul privat beneficiar. Informaţii privind asocierea (dacă este cazul), în conformitate cu prevederile art. 53 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.Se solicita tuturor ofertanților, ca odată cu depunerea DUAE să prezinte un Acord sau o scrisoare preliminară de asociere, daca este cazul.

Operatorilor economici li se solicită precizarea părții/părților din contract pe care intenționează să o/le subcontracteze. Operatorii economici ofertanți precizează în DUAE numărul și data contractului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 11/10/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 11/01/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 11/10/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate în SEAP, operatorii economici trebuie să aibă un program necesar vizualizării fișierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnătură electronică). DUAE se accesează și se completează în SEAP.

Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina operatorului economic.

Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă și asumată de ofertant.

Documentele redactate în altă limbă decât limba română vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Daca ofertele clasate pe primul loc au prețuri egale, autoritatea contractantă va solicita clarificări prin intermediul SEAP, în vederea incărcării electronice de către operatorii economici de documente care conțin noi prețuri, în vederea departajării ofertelor.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Serviciul Achizitii
Adresă: B-dul Libertatii nr. 12, sector 5
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 040129
Țară: România
E-mail: tiberia.rus@mmediu.ro
Telefon: +40 214089604
Fax: +40 213163704
Adresă internet: www.mmediu.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
10/09/2021