Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 465256-2021

15/09/2021    S179

Rumänien-Otopeni: Zelte

2021/S 179-465256

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01836
Nationale Identifikationsnummer: 27036839
Postanschrift: Strada: Zborului, nr. 1
Ort: Otopeni
NUTS-Code: RO322 Ilfov
Postleitzahl: 075100
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): MIU Adrian
E-Mail: achizitii1836@roaf.ro
Telefon: +40 213505113-276/462
Fax: +40 213185452/67
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.roaf.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100127538
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Furnizare hangare dislocabile pentru aeronave

Referenznummer der Bekanntmachung: A1-4370
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39522530 Zelte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul contractului este furnizarea de ” Hangare mentenanta aeronave dislocabile”, structurat pe 3 loturi și în funcţie de cantităţile necesare solicitate de către autoritatea contractantă U.M. 01836 Otopeni.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare cu cel putin 11 zile inainte de termenul limita de depunere a candidaturilor/ofertelor.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor – 18

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 7 719 390.44 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 3
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Hangar Mobil pe Structura Metalică Dislocabil

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39522530 Zelte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO312 Călăraşi
Hauptort der Ausführung:

U.M. 01912, loc. Borcea, strada Blocuri Baraganu , nr.1, jud. Calarasi, cod poştal 917015.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Incheierea unui contract de furnizare produse pentru cort cu destinatie hangar avioane, dislocabil, conform cerințelor prevazute în caietul de sarcini. Cantitate: 1 complet.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Rezistenta la rupere a materialului din care este confectionata anvelopa cu valoarea cea mai mare primeste 15 p / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Pentru cel mai mare termen de garantie, se acordă 15 p / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 3 349 642.54 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 150
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Cuantumul garantiei de participare este de 1 % din valoarea contactului pentru lot nr. 2.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Hangar Minimal pe Structura Metalică Dislocabil

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39522530 Zelte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO312 Călăraşi
Hauptort der Ausführung:

U.M. 01912, loc. Borcea, strada Blocuri Baraganu , nr.1, jud. Calarasi, cod poştal 917015.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Incheierea unui Contract de furnizare produse pentru cort cu destinatie hangar avioane, dislocabil, conform cerințelor prevazute în caietul de sarcini. Cantitate: 1 complet.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Rezistenta la rupere a materialului din care este confectionata anvelopa cu valoarea cea mai mare primeste 15 p / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Pentru cel mai mare termen de garantie, se acordă 15 p / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 008 403.36 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 150
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Cuantumul garantiei de participare este de 1 % din valoarea contactului pentru lot nr. 3.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Hangar Elicoptere pe Structura Metalică, Dislocabil

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39522530 Zelte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO312 Călăraşi
Hauptort der Ausführung:

U.M. 02015, loc. Bacau, str. Republicii nr. 202 bis, jud. Bacău, cod poştal 600304

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Incheierea unui contract de furnizare produse pentru cort cu destinatie hangar elicoptere, dislocabil, conform cerințelor prevazute în caietul de sarcini. Cantitate: 1 complet.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Rezistenta la rupere a materialului din care este confectionata anvelopa cu valoarea cea mai mare primeste 15 p / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Pentru cel mai mare termen de garantie, se acordă 15 p / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 3 361 344.54 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 150
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Cuantumul garantiei de participare este de 1 % din valoarea contactului pentru lot nr.1.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinţa nr.1. –Neîncadrarea în prevederile art. 164, art.165 si art.167 din Legea nr.98/2016, privind achizitiile publice.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:

- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

- cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

- după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

- alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerința nr. 2. Evitarea conflictului de interese

Operatorii economici participanți la procedura de atribuire trebuie să analizeze o potențială incidență a unei situații de natura celor precizate de art. 60 din Legea nr. 98/2016. Precizăm că persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt: Laurentiu HODOROGEA (Comandant ), Dumitru DAVID (Locţiitorul Comandantului), Adrian MIU (Şef Serviciu Management Achiziţii Program Major Forțe Aeriene ) și Nicoale BĂCAN (Contabil Şef).

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică.

Autoritatea contractantă are obligația completării formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Cerinţa nr.1. A. Dovedirea înregistrării ca persoană juridică

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică (obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din Certificatul constatator emis de ONRC). Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă - informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

În situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile: 1,2,3Cifra de afaceri anuala generalaCerinţa nr.1-Cifra de afaceriOfertantul trebuie să demonstreze ca a realizat Cifra de afaceri anuală cel putin egală cu valoarea estimată a lotului/loturilor pentru care participa la procedura de achizitie, iar cifra de afaceri globală se va demonstra pentru ultimi 3 ani (2018, 2019 şi 2020)

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

În situatia în care ofertantul a fost înființat sau și-a început activitatea economică de mai puțin de 3 ani, se va lua în considerare prezentarea informațiilor corespunzătoare perioadei efective de activitate. Neîndeplinirea acestei cerinte atrage excluderea ofertantului de la procedura privind atribuirea contractului. Ofertantii care trebuie să efectueze conversia altor monede decât lei, în euro, vor utiliza cursurile de schimb medii anuale stabilite de catre BNR (2018= 4,6535 lei, 2019= 4,7452 lei, 2020=4.8371 lei).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile: 1,2,3Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatExperienţă similară – Lista principalelor livrări de produse similare, a caror valoare în ultimii 3 ani (calculaţi anterior termenului limită de depunere a ofertelor) sa fie cel putin egală cu valoarea estimată a lotului/loturilor pentru care participa la procedura de achizitie. Prin produse similare autoritatea contractanta intelege corturi cu o suprafata de peste 200 m2 si dotate cu mijloace de incalzire/racire.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: - procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada și locul livrării; - recomandări; - alte documente echivalente.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 12/10/2021
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 12/01/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 12/10/2021
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

a)Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei: Nicio ofertă nu poate fi retrasă după data limită de depunere precizată şi anunţul de participare, sub sancţiunea excluderii acestuia la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică şi a pierderii garanţiei de participare. Comisia de evaluare, cu acceptul operatorului economic, corectează erorile aritmetice şi remediază viciile de formă ale documentelor şi ofertelor prezentate de către acesta (art.134, alin.10 din HG 395/2016). Dacă op. ec. modifică oferta după deschidere sau nu acceptă remedierea viciilor sau corecţia erorilor, aceasta va fi considerată neconformă (art.134, alin.11 din HG 395/2016).

b) Asociere: În cazul asocierii mai multor operatori economici cu scopul de a depune oferta comună, îndeplinirea cerintelor privind situatia personală a ofertantului, capacitatea de exercitare a activităţii profesionale şi standardele de asigurare a calităţii trebuie să fie îndeplinite de fiecare asociat în parte, iar cerinţa privind capacitatea tehnica si/sau profesională trebuie sa fie îndeplinită prin cumul de grupul de asociaţi. Se va prezenta acordul de asociere din care vor rezulta cel puţin următoarele: faptul ca asociaţii sunt responsabili solidar şi nelimitat de executarea contractului, nominalizarea liderului asociaţiei, comunicările şi plăţile se vor face de liderul asociaţiei.

c) În cazul în care nu se specifică în cadrul prezentei Fişe de date a achiziţiei modul de prezentare a documentelor, acestea pot fi prezentate în oricare din următoarele forme: original, copie legalizată sau copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul”.

d) Documentele emise într-o limbă străină vor fi însoţite de traduceri în limba română efectuate de un traducător autorizat.

e) Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului. În cazul în care acestea sunt semnate de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire.

f) Toate documentele vor avea, pe lângă semnătură, menţionat în clar numele, prenumele şi funcţia semnatarului.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele limita de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr. 101 din 19 mai 2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Birou juridic - U.M. 01836 Otopeni
Postanschrift: Strada Zborului nr. 1
Ort: Otopeni
Postleitzahl: 075100
Land: Rumänien
E-Mail: achizitii1836@roaf.ro
Telefon: +40 213506133/137
Fax: +40 213185452/67
Internet-Adresse: www.roaf.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/09/2021