Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 465284-2021

15/09/2021    S179

България-Горна Оряховица: Електрическа енергия

2021/S 179-465284

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Национален регистрационен номер: 000133673
Пощенски адрес: пл. ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ №.5
Град: гр.Горна Оряховица
код NUTS: BG321 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Пощенски код: 5100
Държава: България
Лице за контакт: Гергана Стефанова Чолакова
Електронна поща: go_op_104@abv.bg
Телефон: +359 61860874
Факс: +359 60203
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.g-oryahovica.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/18256
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/159265
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/159265
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на ел. енергия за нуждите на Община Горна Оряховица и второстепенни разпоредители с бюджет за периода 2021/2022 г.“

II.1.2)Основен CPV код
09310000 Електрическа енергия
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на нетна електрическа енергия и осъществяване задълженията на координатор на балансираща група.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 840 925.80 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Основно място на изпълнение:

Мястото за изпълнение на поръчката е Електроенергийната система на Република България.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на нетна електрическа енергия и осъществяване задълженията на координатор на балансираща група.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Показател Т – „Брой членове в балансираща група“ / Тежест: 20т.
Цена - Тежест: 80т.
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 840 925.80 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът следва да е лицензиран за „Търговия с електрическа енергия“, включваща дейността „Координатор на балансираща група“ съгласно чл. 39 от Закона за енергетиката или еквивалент. В случаите, когато участникът е обединение това изискване се отнася за участника/ците в обединението, който ще изпълнява дейността. За чуждестранни лица – съгласно изискванията на чл. 40, ал.7 от Закона за енергетиката или еквивалент.

Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, който не отговаря на изискването за притежаване на специално разрешение, за да може да изпълнява доставката на електрическа енергия и задълженията на координатор на балансираща група.

Доказване:

За доказване съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците следва да декларират в е-ЕЕДОП наличието на съответната лицензия и/или да посочат публичен безплатен регистър, от който да се проверят обстоятелствата.

В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ, декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя условие към икономическото и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания към техническите и професионални способности на участниците.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 15/10/2021
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 18/04/2022
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 18/10/2021
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. Възложителят определя гаранция за изпълнение - 5 % /пет процента/ от прогнозната стойност на обществената поръчка без ДДС.

Гаранцията се представя в една от следните форми:

- парична сума, внесена по сметка на Възложителя:

IBAN:BG04FINV91503316803795

BIC:FINVBGSF

Банка: Първа Инвестиционна банка, клон Горна Оряховица

- банкова гаранция - безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя, със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 60 (шестдесет) дни след изтичане срока на договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 60 (шестдесет) дни след изтичане срока на договора, като при необходимост срокът се удължава или се издава нова.

Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

2. На отстраняване в настоящата процедура подлежат участници, за които се установят основания съгласно чл. 54, чл. 55 при условията на чл. 56 както и на основание чл. 107 от Закона за обществените поръчки.

3. Договорът за обществената поръчка може да се изменя при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10/09/2021