Nous sommes heureux de vous annoncer que la nouvelle version du portail TED sera déployée le 29 janvier 2024 (date indicative à confirmer). Vous souhaitez découvrir les nouvelles fonctionnalités, les améliorations et les incidences sur les utilisateurs? Nous vous invitons à consulter notre article pour en savoir plus sur les principaux changements et les nouvelles fonctionnalités.

Des bogues affectent l’affichage des formulaires électroniques. Nous nous employons à résoudre ce problème. En attendant, vous pouvez consulter cette page pour en savoir plus et obtenir des conseils.

4e atelier avec les réutilisateurs de données TED le 14 décembre 2023: les inscriptions sont ouvertes

Fournitures - 465313-2021

15/09/2021    S179

Pologne-Ciechocinek: Viande

2021/S 179-465313

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Ciechocinku
Ville: Ciechocinek
Code NUTS: PL Polska
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Dorota Zdunowska
Courriel: d.zdunowska@22wszur.pl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.22wszur.pl
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: www.22wszur.pl
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

dostawa mięsa i wędlin

Numéro de référence: 7/2021
II.1.2)Code CPV principal
15110000 Viande
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa i wędlin dla 22 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabiitacyjnego SPZOZ w Ciechocinku w asortymencie i ilościach wskazanych w dokumentach zamówienia umieszczonych na stronie prowadzonego postępowania

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15131130 Saucisses
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa i wędlin dla 22 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabiitacyjnego SPZOZ w Ciechocinku:

1 Karkówka b/k - 1710 kg

2 Schab b/k mięso - 8000kg

3 Łopatka b/k - 500 kg

5 Szynka wp. bez kości -2200 kg

6 Wołowina b/k pieczeniowa z łopatki 620 kg

7 Wołowina z/k antrykot - 415 kg

8 Cielęcina górka - 15 kg

9 Golonka wp. - 630 kg

10. nogi wp. - 480 kg

11 Żeberka - 1000 kg

12 Ozory wieprzowe 500kg

13 Słonina - 500 kg

14 Smalec kostka - 1000 kg

15 Szynka wieprzowa gotowana- 1600 kg

16 Szynka pieczona - 500 kg

17 Szynka wiejska - 400 kg

18. schab w przyprawach - 400 kg

19. baleron - 600 kg

20.Szynka konserwowa - 1800 kg

21.Polędwica sopocka - 1200 kg

22.Kiełbasa krakowska sucha w naturalnej osłonce - 350kg

23.Kiełbasa żywiecka a naturalnej osłonce - 300kg

24 Kiełbasa szynkowa -1800kg

25 Kiełbasa parówkowa podwędzana -2400kg

26 Kiełbasa biała - 1200kg

27 Kiełbasa biała extra - 300kg

28 Parówki cielęce cienkie - 500kg

29 Ogonówka - 750kg

30 Szynka cygańska - 850kg

31 Kiełbasa podlaska - 2300kg

32 Wędzonka krotoszyńska surowa - 1000kg

33 Kabanosy - 200kg

34 Kiełbasa jałowcowa - 350kg

35 Salceson czarny - 150kg

36 Pasztetowa wędzona - 125kg

37 Kaszanka jęczmienna - 45kg

38 Boczek wędzony surowy 1400kg

39 Boczek surowy 620kg

40 Kości od schabu 3000kg

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Fin: 31/12/2021
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

W przypadku niewyczerpania w całości środków wynikających z zawartej Umowy, w okresie jej obowiązywania Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na wydłużeniu terminu wykonania umowy do czasu wykorzystania wszystkich środków, nie dłużej jednak niż dwa miesiące od dnia zakończenia jej obowiązywania. Wykonawca nie może odmówić wykonania umowy w zakresie objętym opcją, o ile zamawiający złoży przed upływem terminu obowiązywania umowy oświadczenia o skorzystaniu z tego prawa. Realizacja umowy w terminie opcjonalnym będzie odbywała się w zakresie asortymentowym i na podstawie cen jednostkowych wskazanych w ofercie

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

2) Wykonawca spełni warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 2 ustawy, jeżeli wykaże że posiada koncesję, zezwolenie, licencje w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, w szczególności:

aktualną decyzję administracyjną właściwego powiatowego lekarza weterynarii w sprawie zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania albo przedłużania warunkowego zatwierdzania zakładów, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1753), lub właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania, przedłużania warunkowego zatwierdzania zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia nie zwierzęcego lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nie objęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z art. 62 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2020 poz. 2021) lub zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r., w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 106, poz. 730, z późn. zm.).

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

wykonawca musi przestawić dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 500 000,00 zł

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 3 ustawy, jeżeli wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 500.000zł

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

określone w dokumentach zamówienia

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
Procédure accélérée
Justification:

W postępowaniu zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia z uwagi na fakt, ze środków finansowych na realizacje tej części zamówienia z poprzedniej umowy wystarczy na około 3 tygodnie. Jest to sytuacja, której wcześniej nie można było przewiedzieć albowiem została zawarta umowa na dostawę mięsa i wędlin z terminem ważności 31.12.2021r. Przy takim założeniu Zamawiający wszczynając postępowanie w miesiącu wrzesień mógłby prowadzić procedurę unijną w normalnym trybie i zawrzeć umowy od 01.01.2022r . Z uwagi na fakt, ze w miedzy czasie zwiększono liczbę kuracjuszy aniżeli zaplanowanych na dzień podpisania obecnej umowy środki finansowe z umowy zostaną wkrótce wyczerpane.

W związku z powyższym zachodzi przesłanka ustawy umożliwiająca skrócenie terminu składania ofert. krótszy termin składania ofert umożliwi jak najszybsze zakończenie postępowania i zawarcie umowy. Nie wpłynie jednocześnie na ograniczenie konkurencji

IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 29/09/2021
Heure locale: 10:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 29/09/2021
Heure locale: 10:05
Lieu:

www.miniportal.gov.pl.

otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

w postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 12.000zł

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: KIO
Ville: Warszawa
Pays: Pologne
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
10/09/2021