Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 465417-2021

15/09/2021    S179

Polen-Pionki: Röntgengeräte

2021/S 179-465417

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich - Pary Prezydenckiej
Nationale Identifikationsnummer: 67014001500000
Postanschrift: ul.Sienkiewicza 29
Ort: Pionki
NUTS-Code: PL921 Radomski
Postleitzahl: 26-670
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Emilia Lenartowicz-Gębka
E-Mail: przetargi@spzzozpionki.pl
Telefon: +48 486121866-110
Fax: +48 486121381
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.spzzozpionki.pl/
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/spzzozpionki
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/spzzozpionki
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup stacjonarnego aparatu RTG

Referenznummer der Bekanntmachung: SPZZOZ-ZP-28/2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33111000 Röntgengeräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dostawa sprzętu obrazującego do użytku medycznego: cyfrowego aparatu RTG do fluoroskopii w ilości 1szt., wraz montażem, uruchomieniem i szkoleniem pracowników zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kompletne urządzenie wraz z wyposażeniem, fabrycznie nowe, a także przenieść na Zamawiającego własność przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymaganych parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1B do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia i wymagane parametry techniczne oraz załącznik nr 2 do SWZ – wzór umowy.

Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia kwalifikowany jako wyrób medyczny klasy IIb, spełniający wymagania prawa wspólnotowego i polskiego określone w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w Rozporządzeniu (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych i ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. 2020, poz.186 z późn. zm.).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL921 Radomski
Hauptort der Ausführung:

Nowo budowany pawilon zabiegowy na działce nr ewid. 419/2 położonej w Pionkach przy ul. Niepodległości 1, powiat radomski, województwo mazowieckie – Pracownia RTG – piwnica wskazanego budynku

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu obrazującego do użytku medycznego: cyfrowego aparatu RTG do fluoroskopii w ilości 1szt., wraz montażem, uruchomieniem i szkoleniem pracowników zamawiającego.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kompletne urządzenie wraz z wyposażeniem, fabrycznie nowe, a także przenieść na Zamawiającego własność przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymaganych parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1B do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia i wymagane parametry techniczne oraz załącznik nr 2 do SWZ – wzór umowy.

Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia kwalifikowany jako wyrób medyczny klasy IIb, spełniający wymagania prawa wspólnotowego i polskiego określone w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w Rozporządzeniu (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych i ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. 2020, poz.186 z późn. zm.).

Przedmiotowe środki dowodowe wymagane dla potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami i cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia określono w rozdz. XI SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Jakość (J) / Gewichtung: 40%
Preis - Gewichtung: 60%
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 10/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Przedmiot zamówienia jest finansowany z dotacji pochodzącej z budżetu państwa, budżetu Powiatu Radomskiego oraz środków własnych. Na podstawie art.310 ustawy PZP przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

warunki dotyczące:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

warunek:

Wymaga się aby wykonawca prowadził działalność gospodarczą w formie organizacyjnej zgodnej z prawem, zgłoszonej do właściwego rejestru handlowego (ewidencji).

- przez rejestry handlowe należy rozumieć rejestry (ewidencje), które służą do rejestrowania przedsiębiorców (CEIDG / w przypadku osób fizycznych, KRS / w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej)

Powyższe oznacza, że przedsiębiorcy, w tym podmioty udostępniające zasoby, mające siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce, muszą być wpisani odpowiednio do Rejestru Przedsiębiorców KRS lub CEIDG. Od przedsiębiorców zagranicznych wymaga się wpisu do odpowiedniego rejestru zawodowego (w sytuacji gdy wpis ten zastępuje wpis do rejestru handlowego - jest jego odpowiednikiem) lub rejestru handlowego prowadzonego w kraju ich pochodzenia.

Ocena - na zasadzie klasyfikacji: spełnia/ nie spełnia (warunek graniczny: spełnia) na podstawie dokumentu potwierdzającego: właściwy rejestr

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: zamawiający nie określa warunku

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

warunek: posiadanie przez wykonawcę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na określoną sumę gwarancyjną, tj.: opłacona polisa - potwierdzająca, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną: 500 000,00 zł; słownie: pięćset tysięcy złotych.

Ocena - na zasadzie klasyfikacji: spełnia/ nie spełnia (warunek graniczny: spełnia) na podstawie złożonego wraz z ofertą dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

UWAGA: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganego przez zamawiającego podmiotowego środka dowodowego, o którym mowa powyżej, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

I. należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: 1 (jednej) dostawy polegającej na dostarczeniu aparatu rentgenowskiego wraz z jego montażem, uruchomieniem i szkoleniem personelu zamawiającego o wartości minimum 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).

Ocena: na zasadzie klasyfikacji: spełnia/ nie spełnia (warunek graniczny: spełnia) i na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów, tj. wykazu dostaw – według załącznika nr 5 do SWZ;

II. W zakresie zdolności zawodowej: zamawiający nie określa warunku

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy - załącznik nr 2 do SWZ. Ewentualne okoliczności/ przesłanki dla możliwości zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty - zgodnie z dokumentami zamówienia, §9 ust.2 wzoru umowy (zał. nr 2 do SWZ).

Określenie w rozdz. II.2.7) niniejszego ogłoszenia terminu realizacji zamówienia: 10-12-2021r. poprzez wskazanie konkretnej daty jest obiektywnie uzasadnione. Obiektywna przyczyna określenia terminu za pomocą konkretnej daty: projekt o ograniczonym okresie finansowania.

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Zakup stacjonarnego aparatu RTG” prowadzone jest w ramach realizacji zadania: „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją oraz zakup pierwszego wyposażenia - etap I”

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 13/10/2021
Ortszeit: 10:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 10/01/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 13/10/2021
Ortszeit: 11:00
Ort:

Na stronie postępowania. Zgodnie z art.222 ust.2 ustawy PZP, w przypadku awarii systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. W takiej sytuacji zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Zgodnie z Ustawą PZP zamawiający nie przeprowadza jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem Wykonawców i nie transmituje sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Dokumenty składane wraz z ofertą - zgodnie z rozdz. XV pkt.20 SWZ: Formularz ofertowy–wg zał.1A, zał.1B-Opis przedmiotu zamówienia i wymagane parametry techniczne, pełnomocnictwo do podpisania oferty-jeżeli dotyczy, o ile dotyczy - oświadczenie wg zał. 4, zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli występuje), pozostałe przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdz. XI ust.2 i 3 (tj. deklaracja zgodności/ certyfikaty równoważne oraz karty katalogowe, techniczne, ulotki informacyjne lub inne dokumenty uwzględniające opis/ parametry techniczne oferowanego urządzenia.

Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego - dotyczące wyłącznie Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona - zgodnie z rozdz. X SWZ.

Podstawy wykluczenia z postępowania:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

- w art. 108 ust. 1 PZP

- w art. 109 ust. 1 pkt. 1 i 4 PZP.

Wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl/pn/spzzozpionki

a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; Uwaga! od dnia 17 sierpnia 2021r., ze względu na zakończenie wspierania przeglądarki Internet Explorer przez firmę Microsoft, stosowanie przeglądarki Internet Explorer nie jest dopuszczalne.

d. włączona obsługa JavaScript,

e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

f. Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,

g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.

Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .odt, .doc, .docx, .ods, .xls, do danych zawierających informację graficzną: .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf

W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: .zip (pełna nazwa standardu: ZIP file format), .7Z (pełna nazwa standardu: 7-Zip file format)

Uwaga! Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

Wymagania dotyczące wadium

1. zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 27 000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych)

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.

3. Formy wadium: zgodnie z rozdz. XVII ust.4 SWZ

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego, tj. 77 1600 1462 1897 2927 1000 0004 BNP PARIBAS Bank Polska S.A.

Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676 Warszawa
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej reguluje Dział IX PZP (art.505-590).

2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

4. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

13. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków informacje zawarte poniżej zostały zamieszczone w tej Sekcji.

Komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl – pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/spzzozpionki/proceedings (po przejściu do właściwego postępowania) i przy użyciu formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

Zamawiający stosuje postanowienia art.139 ustawy PZP i najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

W zakresie oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy PZP, zamawiający przewiduje jego żądanie wyłącznie od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. Wykonawcy nie są obowiązani do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust.1.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676 Warszawa
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/09/2021