Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 465474-2021

15/09/2021    S179

Polen-Krakau: Fahrräder mit Hilfsmotor

2021/S 179-465474

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
Nationale Identifikationsnummer: 381750668
Postanschrift: ul. Wielopole 1
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 31-072
Land: Polen
E-Mail: sekretariat@ztp.krakow.pl
Telefon: +48 126168602
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.ztp.krakow.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=136655
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Transport publiczny

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup 100 rowerów ze wspomaganiem elektrycznym w ramach rozwoju systemu Park-e-Bike

Referenznummer der Bekanntmachung: TOZ.26.2.21.2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34422000 Fahrräder mit Hilfsmotor
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 100 rowerów ze wspomaganiem elektrycznym.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 382 113.82 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

Dostawa w miejsce wskazane przez Zamawiającego zlokalizowane na terenie miasta Kraków.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 100 rowerów ze wspomaganiem elektrycznym.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji / Gewichtung: 0.2
Preis - Gewichtung: 0.8
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 382 113.82 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 50
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin wykonania zamówienia wynoszący 50 dni od podpisania umowy to termin maksymalny – może ulec skróceniu zgodnie z oferta Wykonawcy (stanowi jedno z kryteriów oceny ofert).

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1) W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4–9 z zastrzeżeniem art. 109 ust. 3 ustawy.

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

3) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Żaden z takich podmiotów nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

4) Wraz z ofertą wykonawca na potwierdzenie braku przesłanek wykluczenia składa:

a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

5) Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zobowiązany będzie złożyć na potwierdzenie braku przesłanek wykluczenia na wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni:

a) sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

i) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy oraz;

ii) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącą orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego;

b) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

c) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

d) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 5.1.3, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

i) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy;

ii) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;

iii) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;

iv) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, oraz;

v) art. 109 ust. 1 pkt 5-9 ustawy.

6) Jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 4 i 5 składa każdy z takich Wykonawców. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 4 i 5 składa także każdy z takich podmiotów.

7) Zasady składania dokumentów i oświadczeń wskazanych w pkt 5 przez wykonawców lub podmioty mające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są szczegółowo opisane w punkcie 5.2 SWZ.

8) Forma i sposób składania dokumentów są szczegółowo opisane w punktach 6 i 8 SWZ.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1) W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu – mają następujące zdolności techniczne i zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia: posiadają doświadczenie – w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres wykonywania działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonują lub wykonali a) co najmniej jedno zamówienie obejmujące dostawę co najmniej 40 rowerów ze wspomaganiem elektrycznym na potrzeby systemu wypożyczalni roweru publicznego (sprzedaż rowerów lub najem na potrzeby systemów udostępniania rowerów). W przypadku dostaw nadal wykonywanych do oceny spełniania warunku uwzględnia się wyłącznie wartość części dostaw wykonanych do momentu upływu terminu składania ofert.

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą spełniać łącznie (warunek wskazany w pkt. 1a powinien spełniać samodzielnie jeden z nich).

3) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Warunki udziału w postępowaniu Wykonawca i takie podmioty mogą spełniać łącznie (warunek wskazany w pkt 1a powinien spełnić samodzielnie Wykonawca albo taki podmiot).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

4) Wraz z ofertą wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu składa:

a) jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy,

b) jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny przedmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, oraz czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą;

5) Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zobowiązany będzie złożyć na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni:

a) wykaz dostaw wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane – na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w pkt 1a. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy;

b) dowody określające, czy dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 5.2.5, zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

6) Forma i sposób składania dokumentów są szczegółowo opisane w punktach 6 i 8 SWZ.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 11/10/2021
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 08/01/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 11/10/2021
Ortszeit: 12:00
Ort:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego w miniPortalu.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz cenach zawartych w ofertach.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Odnośnie dokumentów wymienionych w sekcji III – szczegółowe informacje dotyczące zakresu, formy i sposobu składania dokumentów, w tym dokumentów, które składają Wykonawcy mający siedzibę poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej zawarte są w punkcie 6–8 specyfikacji warunków zamówienia.

2) Oferty mogą być składane wyłącznie w formie elektronicznej (podpisane z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego) przy użyciu przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ i ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal. Identyfikator postępowania: d8403d4e-479e-48c9-bfd0-07a4d44007cb. Elektroniczna skrzynka podawcza Zamawiającego ePuap: /ZTPK/SkrytkaESP

3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna na stronie: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=136655 pod nazwą niniejszego zamówienia ("Zakup 100 rowerów ze wspomaganiem elektrycznym w ramach rozwoju systemu Park-e-Bike" - pozycja 21).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom, a także innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówieni (w tym specyfikacji warunków zamówienia) środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. Odwołanie przysługuje na niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy, na zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy oraz na zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni, jeżeli została przekazana w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub treści dokumentów zamówienia (w tym specyfikacji warunków zamówienia) wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego wniesione w postaci elektronicznej wymaga opatrzenia podpisem zaufanym. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej są opisane w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/09/2021