Fournitures - 465565-2021

15/09/2021    S179

Ελλάδα-Πειραιάς: Εξοπλισμός παιδικής χαράς

2021/S 179-465565

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Ταχ. διεύθυνση: Ι. ΔΡΑΓΑΤΣΗ 12
Πόλη: ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Κωδικός NUTS: EL307 Πειραιάς, Νήσοι / Peiraias, Nisoi
Ταχ. κωδικός: 18535
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, Ι. ΔΡΑΓΑΤΣΗ 12, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sotiropstavr@piraeus.gov.gr
Τηλέφωνο: +30 2132022107
Φαξ: +30 2132022888
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.piraeus.gov.gr
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: http://www.piraeus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Προμήθεια δαπέδων ασφαλείας σε παιδικές χαρές

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
37535200 Εξοπλισμός παιδικής χαράς
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση δαπέδων ασφαλείας για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Πειραιά, καθώς και την εναρμόνιση τους με τις νέες ισχύουσες διατάσεις και ειδικότερα με την με αρ. Κ.Υ.Α. 91808/2020, Β’ 4092 των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον καθορισμό βασικών απαιτήσεων για προϊόντα βιομηχανικής μεταποίησης από ελαστικά υλικά.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 362 891.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44112200 Επενδύσεις δαπέδων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κωδικός NUTS: EL3 Αττική / Attiki
Κωδικός NUTS: EL307 Πειραιάς, Νήσοι / Peiraias, Nisoi
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

ΣΤΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ , ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ).

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Η παρούσα Σύμβαση αφορά την αντικατάσταση δαπέδων ασφαλείας σε πιστοποιημένες παιδικές χαρές του Δήμου μας. Η μελέτη, που έχει σαν τελικό αποτέλεσμα την αναβάθμιση και την ασφαλή χρήση των Παιδικών Χαρών, έχει λάβει υπόψη τα κάτωθι: Τα δάπεδα ασφαλείας, (επιφάνειες πτώσης), που θα τοποθετηθούν στη βάση των οργάνων και στην περίμετρο ασφαλείας αυτών, θα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 1176-1:2017, ΕΝ 1177:2018, ΕΝ 71-3:2019 ή ισοδύναμα αυτών, με τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που έχει ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ΄ αριθμόν 28492

/11-5-09 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 931Β’ / 19-05-2009) και 48165/30-07-09 απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών «Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και την λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση Υπουργού Εσωτερικών Α.Π. 27934/25-7- 2014 (ΦΕΚ 2029 Β’ / 25-07-2014), καθώς επίσης και να πληροί τις προϋποθέσεις των ‘Καθορισμών βασικών απαιτήσεων για προϊόντα βιομηχανικής μεταποίησης από ελαστικά υλικά σύμφωνα με την απόφαση 91808/2020 (ΦΕΚ 4092 Β’ / 23-09-2020) κανονισμός REACH.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στη μελέτη που συνέταξε η Δ/νση Αρχ/κού & ΛΤΕ του Δήμου Πειραιά, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ).

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 362 891.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 8
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 6.1.1.της Διακήρυξης.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ βλ. αρθρα 4,5 και 6 και στα οικεία άρθρα της μελέτης της υπηρεσίας

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 18/10/2021
Τοπική ώρα: 14:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 8 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 22/10/2021
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΑΕΠΠ
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 198
Πόλη: Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: president@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του (βλ. όλα τα αναλυτικά αναφερόμενα στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης)

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: Ι. ΔΡΑΓΑΤΣΗ 12
Πόλη: ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ταχ. κωδικός: 18535
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sotiropstavr@piraeus.gov.gr
Τηλέφωνο: +30 2132022107
Φαξ: +30 2132022888
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.piraeus.gov.gr
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
10/09/2021