Fournitures - 465666-2021

15/09/2021    S179

Pologne-Wrocław: Lasers

2021/S 179-465666

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Politechnika Wrocławska
Adresse postale: Wybrzeże Wyspiańskiego 27
Ville: Wrocław
Code NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Code postal: 50-370
Pays: Pologne
Point(s) de contact: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia o sygn. SZP/242-062/2021 komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia oraz poczty elektronicznej justyna.kulpa@pwr.edu.pl
Courriel: justyna.kulpa@pwr.edu.pl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://przetargi.pwr.edu.pl/
I.5)Activité principale
Éducation

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

SZP/242-062/2021 Dostawa femtosekundowego źródła laserowego dla Katedry Teorii Pola, Układów Elektronicznych i Optoelektroniki Wydziału Elektroniki PWr – zakup realizowany w ramach projektu NLPQT

Numéro de référence: SZP/242-062/2021
II.1.2)Code CPV principal
38636100 Lasers
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 898 758.00 PLN
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL514 Miasto Wrocław

Section IV: Procédure

IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 091-235115

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

SZP/242-062/2021 Dostawa femtosekundowego źródła laserowego dla Katedry Teorii Pola, Układów Elektronicznych i Optoelektroniki Wydziału Elektroniki PWr – zakup realizowany w ramach projektu NLPQT

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
30/08/2021
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: TRUMPF Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Adresse postale: ul. Połczyńska 111
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 01-303
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 898 758.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
10/09/2021