Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 465695-2021

15/09/2021    S179

România-Brașov: Containere mobile cu utilizare specială

2021/S 179-465695

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: MUNICIPIUL BRASOV
Număr naţional de înregistrare: 4384206
Adresă: B-dul Eroilor, nr. 8, Sector: -, Judet: Brasov
Localitate: Brasov
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 500007
Țară: România
Persoană de contact: SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE
E-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro
Telefon: +40 268416550/128/124
Fax: +40 268473001
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.brasovcity.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare “Containere modulare - Clădire modulara si branșamente , pentru extindere săli de clasa la Colegiul de Științe ale Naturii - Emil Racoviță“

Număr de referinţă: 4384206/2021
II.1.2)Cod CPV principal
34221000 Containere mobile cu utilizare specială
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Încheierea unui contract având ca obiect furnizarea de containere modulare pentru clădire modulara si branșamente , pentru extindere săli de clasa la Colegiul de Științe ale Naturii - Emil Racoviță“. In baza contractului va fi obținută Autorizare de construire, va fi furnizata, montata și pusa in funcțiune la Colegiul de Științe ale Naturii - Emil Racoviță o clădire modulara provizorie etajata (parter+etaj) - LA CHEIE, prevazuta pentru 8 săli de clasa din care 4 săli de clasa la parter si 4 la etaj, fiecare nivel având coridor central, grupuri sanitare separate pentru fete si băieți, modul scara acces, complet echipata.

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 11-a zi înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45214200 Lucrări de construcţii de instituţii şcolare
45223800 Asamblare şi instalare de structuri prefabricate
45311200 Lucrări de conexiuni electrice
45332200 Lucrări de instalare de echipamente pentru distribuţia apei
45332300 Lucrări de instalare de conducte de evacuare
71322200 Servicii de proiectare a conductelor
71323100 Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

Municipiul Brasov

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Se propune realizare unei clădiri modulare provizorii etajate (parter+etaj) - LA CHEIE, prevazuta pentru 8 săli de clasa din care 4 săli de clasa la parter si 4 la etaj, fiecare nivel având coridor central, grupuri sanitare separate pentru fete si băieți, modul scara acces, complet utilata.

Punem la dispozitia ofertanților o propunere pentru amplasarea containerelor in cadrul clădirii modulare.

Achiziția include: Documentații pentru obținerea avizelor si a Autorizatiei de construire, pregătirea terenului , branșamente apa, canal si electricitate, furnizare, montaj si punere in funcțiune - LA CHEIE.

Suprafața minima a unei clase compuse din 3 containere modulare va fi de: 39,39 mp

Coridorul care va asigura accesul atât in sălile de clasa, cat si in grupurile sanitare atât la parter cat si la etaj va fi compus din 4 containere modulare înșiruite pe lungime.

Grupuri sanitare separate pentru fete si băieți atât la parter cat si la etaj echipate cu cabine cu vas WC, boiler pentru apa calda, chiuvete si pisoare (pentru grup sanitar baieti),

Scara acces etaj prin container modular.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Punctajul total maxim al termenului de execuție este de 20 de puncte. Termenele de execuție mai mici de 90 de zile nu se punctează suplimentar. Termenele de execuție mai mare de 120 de zile duce la declararea ofertei ca neconformă. / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 040-097548
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Primaria Municipiului Brasov-Biroul Contencios
Adresă: Bdul Eroilor nr. 8, Localitatea: Brasov
Localitate: Brasov
Cod poștal: 500007
Țară: România
E-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro
Telefon: +40 268416550
Fax: +40 268473001
Adresă internet: www.brasovcity.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
10/09/2021