Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 465746-2021

15/09/2021    S179

Polska-Lublin: Aparatura kontrolna i badawcza

2021/S 179-465746

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Medyczny w Lublinie (UM)
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: Al. Racławickie 1
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-059
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Regina Wolińska
E-mail: regina.wolinska@umlub.pl
Tel.: +48 814485273
Faks: +48 814485271
Adresy internetowe:
Główny adres: www.umlub.pl
Adres profilu nabywcy: http://umlub.eb2b.com.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa spektrometru MAS z wyposażeniem

Numer referencyjny: UM-ZP-262-10/21
II.1.2)Główny kod CPV
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrometru MAS z wyposażeniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia/zestawienie wymaganych parametrów technicznych

uzupełniający kod CPV:

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

38433100-0 - Spektrometry masy

38432200-4 – Chromatografy

.Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 pkt 1 ustawy Pzp o wartości zamówienia równej lub przekraczającej progi unijne określone na podst. art. 3 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje zastosowanie .tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy PZP,

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zam. na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym Zał. nr 4 do SWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 186 989.27 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lublin

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrometru MAS z wyposażeniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia/zestawienie wymaganych parametrów technicznych.3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

3.1 Zamawiający wymaga zaoferowania produktów o tych samych lub nie gorszych parametrach

i standardach jakościowych, jak wskazane w Załączniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia/zestawienie wymaganych parametrów technicznych.

3.2 Zamawiający wymaga zaoferowania produktów pełnowartościowych, niebędących próbkami, nie będących uprzednio przedmiotem wystaw i prezentacji, które pochodzą z bieżącej produkcji, posiadających wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające do obrotu na terenie Unii Europejskiej, nieobciążonych prawami osób lub podmiotów trzecich.

3.3 Wykonawca zobowiązuje się wnieść do wskazanego pomieszczenia przedmiot zamówienia, rozpakować, zamontować, ustawić, wypoziomować i przekazać do użytku odbiorcy końcowego.

3.4 Gwarancja na przedmiot zamówienia - minimum 24 miesiące, przy czym Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji, z uwzględnieniem zapisów rozdziału XIX SWZ.

Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Warunki gwarancji na przedmiot zamówienia muszą być nie gorsze niż gwarancja producenta.

3.5 Opisy zawarte w Załączniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia/zestawienie wymaganych parametrów technicznych, przedstawiają minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia.

3.6 Ewentualne wskazanie przez Zamawiającego nazwy producenta ma na celu określenie klasy funkcjonalności, przeznaczenia sprzętu będącego przedmiotem zamówienia i służą ustaleniu standardu, nie wskazują natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ. 6. Przedmiotowe środki dowodowe

Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych:

6.1 Karta katalogowa zawierająca: nazwę producenta, nr katalogowy, parametry techniczne zaoferowanego urządzenia, rysunek lub zdjęcie zaoferowanego urządzenia (rozmiar zdjęcia pozwalający dostrzec szczegóły – Informacje, zawarte na karcie katalogowej urządzenia, powinny umożliwić Zamawiającemu zweryfikować czy zaoferowane urządzenie spełnia wymogi SWZ

6.2 dokumenty potwierdzające zgodność wykonania przedmiotu umowy z dyrektywami i normami unijnymi dotyczącymi bezpieczeństwa elektromagnetycznego – dotyczy wszystkich urządzeń wymagających podłączenia do sieci energetycznej

6.3 aktualne certyfikaty CE – potwierdzające że zaoferowane urządzenie jest dopuszczone do obrotu na terenie UE,

6.4 aktualną deklarację zgodności – wystawione przez osobę fizyczną lub prawną, która wyprodukowała urządzenie i wprowadza je do obrotu pod własnym znakiem

6.5 Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy przewiduje, że w sytuacji,

w której Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający jednokrotnie wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

6.6 Postanowień pkt 6.5 SWZ nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

6.7 Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia (T) / Waga: 20%
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji (G) / Waga: 20%
Cena - Waga: 60%
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:

30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy i 00/100PLN)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 087-224329
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Dostawa spektrometru MAS z wyposażeniem

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
20/08/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Perlan Technologies Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Puławska nr 303
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-785
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 186 960.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Wartość umowy brutto: 1 459 960,80 PLN

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: UZP, KIO
Miejscowość: nd
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub treści SWZ na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza - Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/09/2021