Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 465763-2021

15/09/2021    S179

България-Гоце Делчев: Фармацевтични продукти

2021/S 179-465763

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Многопрофилна болница за активно лечение Иван Скендеров ЕООД
Национален регистрационен номер: 000022025
Пощенски адрес: ул. Стара планина № 54
Град: Гоце Делчев
код NUTS: BG413 Благоевград / Blagoevgrad
Пощенски код: 2900
Държава: България
Лице за контакт: д-р Петър Георгиев Филибев
Електронна поща: mbalgd@gmail.com
Телефон: +359 075195144
Факс: +359 075160243
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.mbal-gocedelchev.com
Адрес на профила на купувача: http://mbal-gocedelchev.com/profil.html
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-55/28.01.2021г., за нуждите на МБАЛ Иван Скендеров ЕООД

II.1.2)Основен CPV код
33600000 Фармацевтични продукти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-277/24.06.2020г., за нуждите на МБАЛ Иван Скендеров ЕООД

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 11 673.95 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33600000 Фармацевтични продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG4 Югозападна и Южна централна България / Yugozapadna i Yuzhna tsentralna Bulgaria
Основно място на изпълнение:

гр. Гоце Делчев, ул. Стара планина 54, сградата на МБАЛ Иван Скендеров ЕООД

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

доставка на Digoxin, Amiodarone - парентерална и перорална твърда, Clonidine, Furosemide, Torasemide, Nimodipine, Verapamil

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
Използван е електронен търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 116-281333
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 33
Наименование:

Договор за доставка на лекарствени продукти от 24.08.2021 за Morphine и Pethidine

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
12/08/2021
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 1
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Софарма Трейдинг АД
Национален регистрационен номер: 103267194
Пощенски адрес: ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма бизнес тауърс, сграда А, ет. 12
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: office@sopharmatrading.bg
Телефон: +359 28133660
Факс: +359 28133666
Интернет адрес: https://www.sopharmagroup.com/bg
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 2 705.91 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 22
Наименование:

Договор за доставка на лекарствени продукти за Oxycodone, Naloxone и Tramadol

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
09/08/2021
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, постъпили от МСП: 3
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 4
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Фьоникс Фарма ЕООД
Национален регистрационен номер: 203283623
Пощенски адрес: ул. Околовръстен път №199А
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: tenders@phoenixpharma.bg
Телефон: +359 29658145
Факс: +359 29658145
Интернет адрес: www.phoenixpharma.bg
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 4 342.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 28
Наименование:

Договор за доставка на лекарствени продукти

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
11/08/2021
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 5
Брой на офертите, постъпили от МСП: 4
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 5
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Търговска лига - Глобален Аптечен Център АД
Национален регистрационен номер: 030276307
Пощенски адрес: ул. Г.М. Димитров 1
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1172
Държава: България
Електронна поща: cl@comleague.com
Телефон: +359 29625451
Факс: +359 29625059
Интернет адрес: www.comleague.com
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 4 626.04 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10/09/2021