Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 465776-2021

15/09/2021    S179

Pologne-Oława: Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels

2021/S 179-465776

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie
Numéro national d'identification: 9121650658
Adresse postale: 55-200 Oława, ul.K.Baczyńskiego 1, pok 5
Ville: Oława
Code NUTS: PL518 Wrocławski
Code postal: 55-200
Pays: Pologne
Courriel: zamowienia@zozolawa.wroc.pl
Téléphone: +48 713132638
Fax: +48 713132638
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.zozolawa.wroc.pl
Adresse du profil d’acheteur: https://zozolawa.wroc.pl/zam%C3%B3wienia-publiczne.html
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa opatrunków i obłozęń oraz leków i sprzętu medycznego - uzupełnienie

Numéro de référence: ZOZ/DZP/PN/21/21
II.1.2)Code CPV principal
33000000 Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Dostawa opatrunków i obłożeń oraz leków i sprzętu uzupełnienie dla Zespołu Opieki zdrowotnej, ul. Baczyńskiego 1, 55-200 Oława.

2. Zamówienie obejmuje swoim zakresem 35 części. 3. Ilości, charakterystykę oraz parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia określono w Załączniku nr 9 Formularzy asortymentowo-cenowym oraz Załącznikach nr 1, 5 do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

4. Ilości zawarte w Załączniku nr 9 są ilościami orientacyjnymi. Zamawiający sukcesywnie w miarę występujących potrzeb będzie każdorazowo ustalał wielkość zamówienia (rodzaj i ilość artykułów, które należy dostarczyć).

5. Wykonawca nie będzie domagał się realizacji pełnej ilości przedmiotu zamówienia opisanego w Załączniku nr 9, a także nie będzie domagał się od Zamawiającego odszkodowania z tego tytułu, z zastrzeżeniem, że Zamawiający wykorzysta nie mniej niż 50% asortymentu.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 3 921 893.72 PLN
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadania nr: 1 Kompresy

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33141110 Pansements
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL51 Dolnośląskie
Lieu principal d'exécution:

Zespól Opieki Zdrowotnej w Oławie, ul. K. Baczyńskiego 1, 55-200 Oława.

II.2.4)Description des prestations:

Zgodnie z załącznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 1 Kompresy

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: termin dostawy / Pondération: 60
Prix - Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie nr: 2 Różne.

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33141110 Pansements
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL51 Dolnośląskie
Lieu principal d'exécution:

Zespól Opieki Zdrowotnej w Oławie, ul. K. Baczyńskiego 1, 55-200 Oława.

II.2.4)Description des prestations:

Zgodnie z załącznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 2 Różne.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: termin dostawy / Pondération: 60
Prix - Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie nr: 3 Lignina, wata

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33141110 Pansements
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL51 Dolnośląskie
Lieu principal d'exécution:

Zespól Opieki Zdrowotnej w Oławie, ul. K. Baczyńskiego 1, 55-200 Oława.

II.2.4)Description des prestations:

Zgodnie z załącznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 3 Lignina, wata

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: termin dostawy / Pondération: 60
Prix - Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie nr: 4 Opaski, plastry, opatrunki.

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33141110 Pansements
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL51 Dolnośląskie
Lieu principal d'exécution:

Zespól Opieki Zdrowotnej w Oławie, ul. K. Baczyńskiego 1, 55-200 Oława.

II.2.4)Description des prestations:

Zgodnie z załącznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 4 Opaski, plastry, opatrunki.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: termin dostawy / Pondération: 60
Prix - Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie nr: 5 Zabezpieczenia opatrunków

Lot nº: 5
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33141110 Pansements
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL51 Dolnośląskie
Lieu principal d'exécution:

Zespól Opieki Zdrowotnej w Oławie, ul. K. Baczyńskiego 1, 55-200 Oława.

II.2.4)Description des prestations:

Zgodnie z załącznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 5 Zabezpieczenia opatrunków

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: termin dostawy / Pondération: 60
Prix - Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie nr: 6 Plastry do cewników donaczyniowych

Lot nº: 6
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33141110 Pansements
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL51 Dolnośląskie
Lieu principal d'exécution:

Zespól Opieki Zdrowotnej w Oławie, ul. K. Baczyńskiego 1, 55-200 Oława.

II.2.4)Description des prestations:

Zgodnie z załącznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 6 Plastry do cewników donaczyniowych

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: termin dostawy / Pondération: 60
Prix - Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie nr: 7Obłożenie C

Lot nº: 7
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33141110 Pansements
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL51 Dolnośląskie
Lieu principal d'exécution:

Zespól Opieki Zdrowotnej w Oławie, ul. K. Baczyńskiego 1, 55-200 Oława.

II.2.4)Description des prestations:

Zgodnie z załącznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 7Obłożenie C

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: termin dostawy / Pondération: 60
Prix - Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie nr: 8 Bielizna osobista dla pacjentek

Lot nº: 8
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
39518000 Linge d'hôpital
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL51 Dolnośląskie
Lieu principal d'exécution:

Zespól Opieki Zdrowotnej w Oławie, ul. K. Baczyńskiego 1, 55-200 Oława.

II.2.4)Description des prestations:

Zgodnie z załącznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 8 Bielizna osobista dla pacjentek

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: termin dostawy / Pondération: 60
Prix - Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie nr: 9 Obłożenia operacyjne A

Lot nº: 9
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL51 Dolnośląskie
Lieu principal d'exécution:

Zespól Opieki Zdrowotnej w Oławie, ul. K. Baczyńskiego 1, 55-200 Oława.

II.2.4)Description des prestations:

Zgodnie z załącznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 9 Obłożenia operacyjne A

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: termin dostawy / Pondération: 60
Prix - Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie nr: 10 Ubrania i fartuchy medyczne i foliowe niesterylne

Lot nº: 10
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
39518000 Linge d'hôpital
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL51 Dolnośląskie
Lieu principal d'exécution:

Zespól Opieki Zdrowotnej w Oławie, ul. K. Baczyńskiego 1, 55-200 Oława.

II.2.4)Description des prestations:

Zgodnie z załącznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 10 Ubrania i fartuchy medyczne i foliowe niesterylne

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: termin dostawy / Pondération: 60
Prix - Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie nr: 11 Zestawy opatrunkowe

Lot nº: 11
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL51 Dolnośląskie
Lieu principal d'exécution:

Zespól Opieki Zdrowotnej w Oławie, ul. K. Baczyńskiego 1, 55-200 Oława.

II.2.4)Description des prestations:

Zgodnie z załącznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 11 Zestawy opatrunkowe

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: termin dostawy / Pondération: 60
Prix - Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie nr: 12 Serwety operacyjne

Lot nº: 12
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
39518200 Draps pour salle d'opération
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL51 Dolnośląskie
Lieu principal d'exécution:

Zespól Opieki Zdrowotnej w Oławie, ul. K. Baczyńskiego 1, 55-200 Oława.

II.2.4)Description des prestations:

Zgodnie z załącznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 12 Serwety operacyjne

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: termin dostawy / Pondération: 60
Prix - Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie nr: 13 Ubrania i fartuchy chirurgiczne do zabiegów operacyjnych

Lot nº: 13
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
39518000 Linge d'hôpital
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL51 Dolnośląskie
Lieu principal d'exécution:

Zespól Opieki Zdrowotnej w Oławie, ul. K. Baczyńskiego 1, 55-200 Oława.

II.2.4)Description des prestations:

Zgodnie z załącznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 13 Ubrania i fartuchy chirurgiczne do zabiegów operacyjnych

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: termin dostawy / Pondération: 60
Prix - Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie nr: 14 Czepki, maski, majtki do zabiegów ambulatoryjnych.

Lot nº: 14
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
39518000 Linge d'hôpital
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL51 Dolnośląskie
Lieu principal d'exécution:

Zespól Opieki Zdrowotnej w Oławie, ul. K. Baczyńskiego 1, 55-200 Oława.

II.2.4)Description des prestations:

Zgodnie z załącznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 14 Czepki, maski, majtki do zabiegów ambulatoryjnych.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: termin dostawy / Pondération: 60
Prix - Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie nr: 15 Zestaw do podciśnieniowej terapii leczenia ran

Lot nº: 15
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33141110 Pansements
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL51 Dolnośląskie
Lieu principal d'exécution:

Zespól Opieki Zdrowotnej w Oławie, ul. K. Baczyńskiego 1, 55-200 Oława.

II.2.4)Description des prestations:

Zgodnie z załącznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 15 Zestaw do podciśnieniowej terapii leczenia ran

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: termin dostawy / Pondération: 60
Prix - Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie nr: 16 Opatrunki chłodzące na twarz.

Lot nº: 16
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33141110 Pansements
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL51 Dolnośląskie
Lieu principal d'exécution:

Zespól Opieki Zdrowotnej w Oławie, ul. K. Baczyńskiego 1, 55-200 Oława.

II.2.4)Description des prestations:

Zgodnie z załącznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 16 Opatrunki chłodzące na twarz.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: termin dostawy / Pondération: 60
Prix - Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie nr: 17 Opatrunki trójhydrokoloidowe

Lot nº: 17
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33141110 Pansements
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL51 Dolnośląskie
Lieu principal d'exécution:

Zespól Opieki Zdrowotnej w Oławie, ul. K. Baczyńskiego 1, 55-200 Oława.

II.2.4)Description des prestations:

Zgodnie z załącznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 17 Opatrunki trójhydrokoloidowe

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: termin dostawy / Pondération: 60
Prix - Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie nr: 18 Pieluchomajtki duże.

Lot nº: 18
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33770000 Articles en papier à usage sanitaire
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL51 Dolnośląskie
Lieu principal d'exécution:

Zespól Opieki Zdrowotnej w Oławie, ul. K. Baczyńskiego 1, 55-200 Oława.

II.2.4)Description des prestations:

Zgodnie z załącznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 18 Pieluchomajtki duże.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: termin dostawy / Pondération: 60
Prix - Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie nr: 19 Prześcieradła

Lot nº: 19
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
39518200 Draps pour salle d'opération
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL51 Dolnośląskie
Lieu principal d'exécution:

Zespól Opieki Zdrowotnej w Oławie, ul. K. Baczyńskiego 1, 55-200 Oława.

II.2.4)Description des prestations:

Zgodnie z załącznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 19 Prześcieradła

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: termin dostawy / Pondération: 60
Prix - Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie nr: 20 Pościel jednorazowa

Lot nº: 20
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
39518000 Linge d'hôpital
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL51 Dolnośląskie
Lieu principal d'exécution:

Zespól Opieki Zdrowotnej w Oławie, ul. K. Baczyńskiego 1, 55-200 Oława.

II.2.4)Description des prestations:

Zgodnie z załącznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 20 Pościel jednorazowa

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: termin dostawy / Pondération: 60
Prix - Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie nr: 21 Opatrunki aktywne

Lot nº: 21
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33141110 Pansements
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL51 Dolnośląskie
Lieu principal d'exécution:

Zespól Opieki Zdrowotnej w Oławie, ul. K. Baczyńskiego 1, 55-200 Oława.

II.2.4)Description des prestations:

Zgodnie z załącznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 21 Opatrunki aktywne

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: termin dostawy / Pondération: 60
Prix - Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadania nr: 22 Produkty ŚOI

Lot nº: 22
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
18114000 Combinaisons de travail
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL51 Dolnośląskie
Lieu principal d'exécution:

Zespól Opieki Zdrowotnej w Oławie, ul. K. Baczyńskiego 1, 55-200 Oława.

II.2.4)Description des prestations:

Zgodnie z załącznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadania nr: 22 Produkty ŚOI

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: termin dostawy / Pondération: 60
Prix - Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie nr: 23 preparaty do pielęgnacji skóry

Lot nº: 23
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33711500 Produits de soins de la peau
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL51 Dolnośląskie
Lieu principal d'exécution:

Zespól Opieki Zdrowotnej w Oławie, ul. K. Baczyńskiego 1, 55-200 Oława.

II.2.4)Description des prestations:

Zgodnie z załącznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 23 preparaty do pielęgnacji skóry

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: termin dostawy / Pondération: 60
Prix - Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie nr: 24 Testy alergologiczne

Lot nº: 24
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33690000 Médicaments divers
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL51 Dolnośląskie
Lieu principal d'exécution:

Zespól Opieki Zdrowotnej w Oławie, ul. K. Baczyńskiego 1, 55-200 Oława.

II.2.4)Description des prestations:

Zgodnie z załącznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 24 Testy alergologiczne

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: termin dostawy / Pondération: 60
Prix - Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie nr: 25 Testy alergologiczne płatkowe

Lot nº: 25
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33690000 Médicaments divers
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL51 Dolnośląskie
Lieu principal d'exécution:

Zespól Opieki Zdrowotnej w Oławie, ul. K. Baczyńskiego 1, 55-200 Oława.

II.2.4)Description des prestations:

Zgodnie z załącznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 25 Testy alergologiczne płatkowe

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: termin dostawy / Pondération: 60
Prix - Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie nr: 26 Preparat do dezynfekcji.

Lot nº: 26
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL51 Dolnośląskie
Lieu principal d'exécution:

Zespól Opieki Zdrowotnej w Oławie, ul. K. Baczyńskiego 1, 55-200 Oława.

II.2.4)Description des prestations:

Zgodnie z załącznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 26 Preparat do dezynfekcji.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: termin dostawy / Pondération: 60
Prix - Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie nr: 27 Autoczytnik do inkubacji

Lot nº: 27
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
38910000 Matériel de vérification et de test d'hygiène
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL51 Dolnośląskie
Lieu principal d'exécution:

Zespól Opieki Zdrowotnej w Oławie, ul. K. Baczyńskiego 1, 55-200 Oława.

II.2.4)Description des prestations:

Zgodnie z załącznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 27 Autoczytnik do inkubacji

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: termin dostawy / Pondération: 60
Prix - Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie nr: 28 Worki do stomii

Lot nº: 28
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33141610 Poches
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL51 Dolnośląskie
Lieu principal d'exécution:

Zespól Opieki Zdrowotnej w Oławie, ul. K. Baczyńskiego 1, 55-200 Oława.

II.2.4)Description des prestations:

Zgodnie z załącznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 28 Worki do stomii

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: termin dostawy / Pondération: 60
Prix - Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie nr: 29 System HFNC

Lot nº: 29
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33157800 Dispositif d'administration d'oxygène
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL51 Dolnośląskie
Lieu principal d'exécution:

Zespól Opieki Zdrowotnej w Oławie, ul. K. Baczyńskiego 1, 55-200 Oława.

II.2.4)Description des prestations:

Zgodnie z załącznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 29 System HFNC

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: termin dostawy / Pondération: 60
Prix - Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie nr: 30 Stabilizatory ułożenia pacjenta.

Lot nº: 30
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33162000 Appareils et instruments pour bloc opératoire
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL51 Dolnośląskie
Lieu principal d'exécution:

Zespól Opieki Zdrowotnej w Oławie, ul. K. Baczyńskiego 1, 55-200 Oława.

II.2.4)Description des prestations:

Zgodnie z załącznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 30 Stabilizatory ułożenia pacjenta.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: termin dostawy / Pondération: 60
Prix - Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie nr: 31 Eliglustat

Lot nº: 31
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33621000 Médicaments du sang et des organes hématopoïétiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL51 Dolnośląskie
Lieu principal d'exécution:

Zespól Opieki Zdrowotnej w Oławie, ul. K. Baczyńskiego 1, 55-200 Oława.

II.2.4)Description des prestations:

Zgodnie z załącznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 31 Eliglustat

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: termin dostawy / Pondération: 10
Prix - Pondération: 90
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie nr: 32 Glucosum 30%ampułki.

Lot nº: 32
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL51 Dolnośląskie
Lieu principal d'exécution:

Zespól Opieki Zdrowotnej w Oławie, ul. K. Baczyńskiego 1, 55-200 Oława.

II.2.4)Description des prestations:

Zgodnie z załącznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 32 Glucosum 30%ampułki.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: termin dostawy / Pondération: 60
Prix - Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie nr: 33 Łyżki do wideolaryngoskopu.

Lot nº: 33
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33162200 Instruments pour bloc opératoire
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL51 Dolnośląskie
Lieu principal d'exécution:

Zespól Opieki Zdrowotnej w Oławie, ul. K. Baczyńskiego 1, 55-200 Oława.

II.2.4)Description des prestations:

Zgodnie z załącznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 33 Łyżki do wideolaryngoskopu.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: termin dostawy / Pondération: 60
Prix - Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie nr: 34 Trokar

Lot nº: 34
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33162200 Instruments pour bloc opératoire
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL51 Dolnośląskie
Lieu principal d'exécution:

Zespól Opieki Zdrowotnej w Oławie, ul. K. Baczyńskiego 1, 55-200 Oława.

II.2.4)Description des prestations:

Zgodnie z załącznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 34 Trokar

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: termin dostawy / Pondération: 60
Prix - Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie nr 35: Laktator elektryczny z akcesoriami

Lot nº: 35
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33681000 Tétines, téterelles et articles similaires pour nourrissons
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL51 Dolnośląskie
Lieu principal d'exécution:

Zespól Opieki Zdrowotnej w Oławie, ul. K. Baczyńskiego 1, 55-200 Oława.

II.2.4)Description des prestations:

Zgodnie z załącznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr 35: Laktator elektryczny z akcesoriami

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: termin dostawy / Pondération: 60
Prix - Pondération: 40
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 104-273196
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Lot nº: 1
Intitulé:

Zadania nr: 1 Kompresy

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
23/07/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.
Adresse postale: ul.Żeromskiego 17
Ville: Pabianice
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 95-200
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 259 254.14 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 218 975.12 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2
Lot nº: 2
Intitulé:

Zadanie nr: 2 Różne

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
23/07/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ZARYS International Gruop Sp. zo. o.
Adresse postale: ul. Pod Borem 18
Ville: Zabrze
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 41-808
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 34 926.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 30 487.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 3
Lot nº: 3
Intitulé:

Zadanie nr: 3 Lignina, wata

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
03/08/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Toruńskie Zakłady Materiałow Opatrunkowych SA
Adresse postale: ul. Żółkiewskiego 20/26
Ville: Toruń
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 87-100
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 19 417.10 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 12 369.40 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 4
Lot nº: 4
Intitulé:

Zadanie nr: 4 Opaski, plastry, opatrunki.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
23/07/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Paul Hartmann Polska Sp. z o. o.
Adresse postale: ul.Żeromskiego 17
Ville: Pabianice
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 95-200
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 209 734.13 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 208 162.97 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 5
Lot nº: 5
Intitulé:

Zadanie nr: 5 Zabezpieczenia opatrunków

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
23/07/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.
Adresse postale: ul.Żeromskiego 17
Ville: Pabianice
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 95-200
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 28 317.10 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 18 557.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 6
Lot nº: 6
Intitulé:

Zadanie nr: 6 Plastry do cewników donaczyniowych

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
02/08/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: 3M POLAND Sp. z o.o.
Adresse postale: al. Katowicka 117 Kajetany
Ville: Nadarzyn
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 05-830
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 112 703.36 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 108 443.66 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 7
Lot nº: 7
Intitulé:

Zadanie nr: 7Obłożenie C

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
23/07/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Lohmann&Rausher Polska Sp. zo. o.
Adresse postale: ul. Moniuszki 14
Ville: Pabianice
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 95-200
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 256 621.63 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 242 074.50 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 8
Lot nº: 8
Intitulé:

Zadanie nr: 8 Bielizna osobista dla pacjentek

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
03/08/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ZARYS International group Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Pod Borem 18
Ville: Zabrze
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 41-808
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 8 376.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 8 290.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 9
Lot nº: 9
Intitulé:

Zadanie nr: 9 Obłożenia operacyjne A

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
23/07/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Paul Hartmann Polska SP. z o. o.
Adresse postale: ul.Żeromskiego 17
Ville: Pabianice
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 95-200
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 146 869.91 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 1 144 525.93 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 10
Lot nº: 10
Intitulé:

Zadanie nr: 10 Ubrania i fartuchy medyczne i foliowe niesterylne

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
03/08/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ZARYS International Group Sp. zo. o.
Adresse postale: ul. Pod Borem 18
Ville: Zabrze
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 41-808
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 433 160.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 222 306.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 11
Lot nº: 11
Intitulé:

Zadanie nr: 11 Zestawy opatrunkowe

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
23/07/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Paul Hartmann Polska Sp. zo. o.
Adresse postale: ul. Żeromskeigo 17
Ville: Pabianice
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 95-200
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 41 795.39 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 41 832.18 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 12
Lot nº: 12
Intitulé:

Zadanie nr: 12 Serwety operacyjne

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
23/07/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: paul Hartmann Polska Sp. z o. o.
Adresse postale: ul.Żeromskiego 17
Ville: Pabianice
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 95-200
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 75 880.80 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 73 741.30 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 13
Lot nº: 13
Intitulé:

Zadanie nr: 13 Ubrania i fartuchy chirurgiczne do zabiegów operacyjnych

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
23/07/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.
Adresse postale: ul.Żeromskiego 17
Ville: Pabianice
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 95-200
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 447 201.01 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 452 518.40 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 14
Lot nº: 14
Intitulé:

Zadanie nr: 14 Czepki, maski, majtki do zabiegów ambulatoryjnych.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
03/08/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ZARYS Internatgional Group Sp. z o. o.
Adresse postale: ul. Pod Borem 18
Ville: Zabrze
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 41-808
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 13 490.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 15 371.80 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 15
Lot nº: 15
Intitulé:

Zadanie nr: 15 Zestaw do podciśnieniowej terapii leczenia ran

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
23/07/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Paul Hartmann Polska Sp. zo. o.
Adresse postale: ul.Żeromskiego 17
Ville: Pabianice
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 95-200
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 37 534.23 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 40 423.65 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 16
Lot nº: 16
Intitulé:

Zadanie nr: 16 Opatrunki chłodzące na twarz.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
23/07/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: KIKGEL Sp. zo. o.
Adresse postale: ul. Skłodowskiej 7
Ville: Ujazd
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 97-225
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 4 976.64 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 4 608.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 17
Lot nº: 17
Intitulé:

Zadanie nr: 17 Opatrunki trójhydrokoloidowe

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
02/08/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: SKAMEX Sp.z o. o. Sp. K.
Adresse postale: ul. ZCęstochowska 38/52
Ville: Łódź
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 93-121
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 67 915.05 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 65 548.45 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 18
Lot nº: 18
Intitulé:

Zadanie nr: 18 Pieluchomajtki duże.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
23/07/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: paul Hartmann Polska Sp. zo. o.
Adresse postale: ul.Żeromskiego 17
Ville: Pabianice
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 95-200
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 5 676.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 5 256.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 19
Lot nº: 19
Intitulé:

Zadanie nr: 19 Prześcieradła

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
03/08/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Paul Hartmann Polska Sp. zo. o.
Adresse postale: ul.Żeromskiego 17
Ville: Pabianice
Code NUTS: PL51 Dolnośląskie
Code postal: 95-200
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 28 018.20 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 26 186.40 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 20
Lot nº: 20
Intitulé:

Zadanie nr: 20 Pościel jednorazowa

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 21
Lot nº: 21
Intitulé:

Zadanie nr: 21 Opatrunki aktywne

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
23/07/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Lohamnn& Rausher Polska Sp. z o. o.
Adresse postale: ul. Moniuszki 14
Ville: Pabianice
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 95-200
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 40 289.86 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 35 834.65 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 22
Lot nº: 22
Intitulé:

Zadania nr: 22 Produkty ŚOI

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
10/08/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: EM POLAND Sp. zo. o.
Adresse postale: Al. Piłsudskiego 63
Ville: Sulejówek
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 05-070
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 119 579.70 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 66 259.50 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 23
Lot nº: 23
Intitulé:

Zadanie nr: 23 preparaty do pielęgnacji skóry

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
23/07/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA
Adresse postale: ul. Żółkiewskiego 20/26
Ville: Toruń
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 87-100
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 8 219.30 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 7 150.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 24
Lot nº: 24
Intitulé:

Zadanie nr: 24 Testy alergologiczne

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 25
Lot nº: 25
Intitulé:

Zadanie nr: 25 Testy alergologiczne płatkowe

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 26
Lot nº: 26
Intitulé:

Zadanie nr: 26 Preparat do dezynfekcji.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
23/07/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: OSS Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Siennicka 25
Ville: Gdańsk
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 80-758
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 5 154.80 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 5 124.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 27
Lot nº: 27
Intitulé:

Zadanie nr: 27 Autoczytnik do inkubacji

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
02/08/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: 3M POland Sp. zo. o.
Adresse postale: al. Katowicka 117 Kajetany
Ville: Nadarzyn
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 05-830
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 19 500.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 19 500.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 28
Lot nº: 28
Intitulé:

Zadanie nr: 28 Worki do stomii

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 29
Lot nº: 29
Intitulé:

Zadanie nr: 29 System HFNC

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 30
Lot nº: 30
Intitulé:

Zadanie nr: 30 Stabilizatory ułożenia pacjenta.

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 31
Lot nº: 31
Intitulé:

Zadanie nr: 31 Eliglustat

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
14/07/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Sanofi Aventis Sp. zo. o.
Adresse postale: ul. Bonifraterska 17
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 00-203
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 257 611.08 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 257 611.08 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 32
Lot nº: 32
Intitulé:

Zadanie nr: 32 Glucosum 30%ampułki.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
23/07/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: urtica Sp./ zo. o.
Adresse postale: ul. Krzemieniecka 120
Ville: Wrocław
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 54-613
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 000.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 3 347.50 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 33
Lot nº: 33
Intitulé:

Zadanie nr: 33 Łyżki do wideolaryngoskopu.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
23/07/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Medicom Sp. zo. o.
Adresse postale: ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
Ville: Zabrze
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 41-819
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 4 665.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 4 542.80 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 34
Lot nº: 34
Intitulé:

Zadanie nr: 34 Trokar

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 35
Lot nº: 35
Intitulé:

Zadanie nr 35: Laktator elektryczny z akcesoriami

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniudanego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającegoprzepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp, jak dlapostępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8ustawy PZP. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ przysługują równieżorganizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: Ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-670
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
10/09/2021