Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 465851-2021

15/09/2021    S179

Pologne-Varsovie: Véhicules de lutte contre l'incendie

2021/S 179-465851

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej miasta stołecznego Warszawy
Adresse postale: ul. Polna 1
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 00-622
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Andrzej Wincenciak
Courriel: mt@warszawa-straz.pl
Téléphone: +48 225967382
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.gov.pl/web/kmpsp-warszawa
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowosci prawnej
I.5)Activité principale
Ordre et sécurité publics

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa 4 szt. ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych wraz z wyposażeniem

Numéro de référence: MT.2370.03.2021
II.1.2)Code CPV principal
34144210 Véhicules de lutte contre l'incendie
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Dostawa 4 szt. ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych wraz z wyposażeniem

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Lieu principal d'exécution:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy, ul. Polna 1, 00-622 Warszawa

II.2.4)Description des prestations:

Dostawa 4 szt. ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych wraz z wyposażeniem

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Parametry techniczne / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji / Pondération: 20
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zgodnie z art. 257 pkt 1 PZP Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 146-385680
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

Dostawa 4 szt. ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych wraz z wyposażeniem

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Działając na podstawie art. 60 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2019 r., poz.2019 z późn. zm.), dalej ustawą PZP, Zamawiający informuje że unieważnił postępowanie na "Dostawa 4 szt. ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych wraz z wyposażeniem", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy PZP z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2019 r., poz.2019 z późn. zm.),

Uzasadnienie prawne

Zgodnie z art.255 pkt.1 ustawy PZP, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

Uzasadnienie faktyczne

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 01.09.2021 r. godz. 10:00, nie wpłynęła żadna oferta. Wobec powyższego Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt. 1 ustawy PZP.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
10/09/2021