Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 465874-2021

15/09/2021    S179

Slovensko-Spišská Belá: Učebné pomôcky a zariadenia

2021/S 179-465874

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Spišská Belá
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00326518
Poštová adresa: Petzvalova 18
Mesto/obec: Spišská Belá
Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
PSČ: 05901
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Dávid Bosý PhD.
E-mail: bosy@sarrpsk.sk
Telefón: +421 905228696
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://spisskabela.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5862
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Zriadenie odborných učební ZŠ J. M. Petzvala a ZŠ M. R. Štefánika v Spišskej Belej

Referenčné číslo: 01/2020_Spišská Belá
II.1.2)Hlavný kód CPV
39162200 Učebné pomôcky a zariadenia
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na sedem

častí v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu:

Časť A: Zriadenie odborných učební ZŠ J. M. Petzvala

Časť A1: Didaktické pomôcky ZŠ J. M. Petzvala

Časť A2: Technické a technologické vybavenie - IKT ZŠ J. M. Petzvala

Časť A3: Interiérové vybavenie ZŠ J. M. Petzvala

Časť A4: Knižničný fond ZŠ J. M. Petzvala

Časť B: Zriadenie odborných učební ZŠ M. R. Štefánika

Časť B1: Didaktické pomôcky ZŠ M. R. Štefánika

Časť B2: Technické a technologické vybavenie - IKT ZŠ M. R. Štefánika

Časť B3: Interiérové vybavenie ZŠ M. R. Štefánika

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 235 533.34 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Časť A1: Didaktické pomôcky ZŠ J. M. Petzvala

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
39162200 Učebné pomôcky a zariadenia
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Základná škola J. M. Petzvala, Moskovská 20, 05901 Spišská Belá

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia odborných učební- didaktické pomôcky.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis

predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

kód ITMS2014+: 302021I841

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

2

Časť č.: Časť A2: Technické a technologické vybavenie - IKT ZŠ J. M. Petzvala
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
30236000 Rôzne počítačové vybavenie
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Základná škola J. M. Petzvala, Moskovská 20, 05901 Spišská Belá

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia odborných učební- technické a technologické vybavenie- IKT.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis

predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

kód ITMS2014+: 302021I841

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Časť A3: Interiérové vybavenie ZŠ J. M. Petzvala

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
39160000 Školský nábytok
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Základná škola J. M. Petzvala, Moskovská 20, 05901 Spišská Belá

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia odborných učební- školský

nábytok.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis

predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

kód ITMS2014+: 302021I841

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Časť A4: Knižničný fond ZŠ J. M. Petzvala

Časť č.: 4
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
22111000 Knihy pre školy
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Základná škola J. M. Petzvala, Moskovská 20, 05901 Spišská Belá

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební- školskej knižnice.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis

predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

kód ITMS2014+: 302021I841

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Časť B1: Didaktické pomôcky ZŠ M. R. Štefánika

Časť č.: 5
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
39162200 Učebné pomôcky a zariadenia
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Základná škola M. R. Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia odborných učební- didaktické pomôcky.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis

predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

kód ITMS2014+: 302021I844

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Časť B2: Technické a technologické vybavenie - IKT ZŠ M. R. Štefánika

Časť č.: 6
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
30236000 Rôzne počítačové vybavenie
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Základná škola M. R. Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia odborných učební- technické a technologické vybavenie- IKT.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis

predmetu zákazky a spôsob určenia ceny

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

kód ITMS2014+: 302021I844

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Časť B3: Interiérové vybavenie ZŠ M. R. Štefánika

Časť č.: 7
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
39160000 Školský nábytok
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Základná škola M. R. Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia odborných učební- školský

nábytok.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis

predmetu zákazky a spôsob určenia ceny

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

kód ITMS2014+: 302021I844

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 036-084596
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 1
Časť č.: 1
Názov:

Časť 1: A1: Didaktické pomôcky ZŠ J. M. Petzvala

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
21/06/2021
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 3
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 3
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 3
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: MONASTER, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 47454547
Poštová adresa: Osuského 2476/1A
Mesto/obec: Bratislava-Petržalka
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 85103
Štát: Slovensko
E-mail: kovac.monaster@gmail.com
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 56 263.76 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 53 980.23 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 2
Časť č.: 2
Názov:

A2: Technické a technologické vybavenie - IKT ZŠ J. M. Petzvala

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
18/06/2021
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 3
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 3
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 3
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: MIVASOFT, spol. s r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36289906
Poštová adresa: M.R. Štefánika 67/14
Mesto/obec: Šaľa
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 92701
Štát: Slovensko
E-mail: miro@mivasoft.sk
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 30 962.32 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 29 984.16 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 3
Časť č.: 3
Názov:

A3: Interiérové vybavenie ZŠ J. M. Petzvala

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
21/06/2021
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 4
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 4
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 4
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: MONASTER, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 47454547
Poštová adresa: Osuského 2476/1A
Mesto/obec: Bratislava-Petržalka
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
PSČ: 85103
Štát: Slovensko
E-mail: kovac.monaster@gmail.com
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 31 752.54 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 26 997.90 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 5
Časť č.: 5
Názov:

Časť B1: Didaktické pomôcky ZŠ M. R. Štefánika

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
21/06/2021
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 3
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 3
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 3
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: MONASTER, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 47454547
Poštová adresa: Osuského 2476/1A
Mesto/obec: Bratislava-Petržalka
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 85103
Štát: Slovensko
E-mail: kovac.monaster@gmail.com
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 95 518.91 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 91 673.60 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 6
Časť č.: 6
Názov:

B2: Technické a technologické vybavenie - IKT ZŠ M. R. Štefánika

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
18/06/2021
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 3
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 3
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 3
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: MIVASOFT, spol. s r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36289906
Poštová adresa: M.R. Štefánika 67/14
Mesto/obec: Šaľa
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 92701
Štát: Slovensko
E-mail: miro@mivasoft.sk
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 19 583.37 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 18 912.40 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 7
Časť č.: 7
Názov:

B3: Interiérové vybavenie ZŠ M. R. Štefánika

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
21/06/2021
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 4
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 4
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 4
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: MONASTER, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 47454547
Poštová adresa: Osuského 2476/1A
Mesto/obec: Bratislava-Petržalka
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 85103
Štát: Slovensko
E-mail: kovac.monaster@gmail.com
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 35 557.25 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 30 294.60 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
10/09/2021