Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 465949-2021

15/09/2021    S179

Bulgarien-Shumen: Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse

2021/S 179-465949

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2021/S 169-441499)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: DETSKA GRADINA "KOSMONAVT"
Nationale Identifikationsnummer: 000926286
Postanschrift: UL SaEDINENIE No. 12 A
Ort: gr.Shumen
NUTS-Code: BG333 Шумен / Shumen
Postleitzahl: 9700
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Darina Georgieva Dimitrova
E-Mail: cdg30_kosmonavt@abv.bg
Telefon: +359 893660401
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://kosmonavt.weebly.com/
Adresse des Beschafferprofils: http://kosmonavt.weebly.com/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Космонавт“ гр. Шумен

Referenznummer der Bekanntmachung: 01
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
15000000 Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1.2. Кратко описание на поръчката

Обществената поръчка „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Космонавт“, гр. Шумен по две обособени позиции: Обособена позиция №1 – Хляб и хлебни изделия, мляко, млечни продукти и краве масло, месо и месни продукти, риба  и яйца; Обособена позиция №2 – Плодове и зеленчуци (пресни, изсушени, замразени и др.) и други хранителни продукти, в т.ч. доставката на плодове – пресни, изсушени, замразени, консервирани, под формата на сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти, зеленчуци – сурови, изсушени, замразени, сготвени, консервирани, фермент. сокове, картофи и кореноплодни, варива, захар и захарни изделия, сол, масла и мазнини, подправки и др.“.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/09/2021
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 169-441499

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Дата
Anstatt:
Tag: 28/09/2021
muss es heißen:
Tag: 11/10/2021
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Дата
Anstatt:
Tag: 29/09/2021
muss es heißen:
Tag: 12/10/2021
Abschnitt Nummer: VI.3)
Anstatt:

А)Освен на основанията по чл.54 и 55 възложителят отстранява:

1. кандидат или участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не

изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, поканата за

потвърждаване на интерес или в покана за участие в преговори, или в документацията;

2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условияза изпълнение на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото

право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично,

социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 отЗОП;

3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал.1от ЗОП или чиято оферта

не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 от ЗОП;

4. участници, които са свързани лица.

5. участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност;

6. лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 на ЗОП.

muss es heißen:

Ново допълнение:

1. В Раздел Техническо предложение към позиция № 1 и № 2: към т. 2.2 и 2.3 след въвеждане на отговор на участник има възможност да се прикачват файлове, а т. 2.4 и за двете позиции МОСТРИ НЕ СЕ ИЗИСКВАТ

2. В Раздел Ценово предложение към позиция № 1 и № 2 е дадена е възможност да се прикачат изискуемите файлове съгл. т. Е -Ценово предложение от указанията за участие

А)Освен на основанията по чл.54 и 55 възложителят отстранява:

1. кандидат или участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не

изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, поканата за

потвърждаване на интерес или в покана за участие в преговори, или в документацията;

2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условияза изпълнение на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото

право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично,

социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 отЗОП;

3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал.1от ЗОП или чиято оферта

не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 от ЗОП;

4. участници, които са свързани лица.

5. участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност;

6. лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 на ЗОП.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: