Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Dienstleistungen - 466245-2021

15/09/2021    S179

Polen-Warschau: Software-Implementierung

2021/S 179-466245

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Bank Gospodarstwa Krajowego
Postanschrift: Al. Jerozolimskie 7
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-955
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Departament Zarządania Zakupami i Kontraktami
E-Mail: michal.piasecki@bgk.pl
Telefon: +48 225998048
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bgk.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://bgk.eb2b.com.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://bgk.eb2b.com.pl/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: usługi bankowe

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych (PKE).

Referenznummer der Bekanntmachung: DZZK/17/DZU/2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72263000 Software-Implementierung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i Wdrożenie Platformy Kanałów Elektronicznych, Usługi Zapewnienia Jakości, Usługi Administracji Systemem oraz świadczenie Prac Rozwojowych na potrzeby Banku Gospodarstwa Krajowego.

Szczegółowy wykaz zadań, terminów, warunków odbiorów, płatności, etc. określony został w Projektowanych Postanowieniach Umowy i Opisie Przedmiotu Zamówienia.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71243000 Planentwürfe (Systeme und Integration)
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
72200000 Softwareprogrammierung und -beratung
72212000 Programmierung von Anwendersoftware
72265000 Software-Konfiguration
72267000 Software-Wartung und -Reparatur
72268000 Bereitstellung von Software
72611000 Technische Computerunterstützung
48800000 Informationssysteme und Server
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zamówienie podstawowe: Dostosowanie (w tym integracja z systemami Zamawiającego), dostarczenie, wsparcie testów i wdrożenia w pełni skonfigurowanego i wykonanego Systemu, realizującego funkcjonalności Banku określone w OPZ.1.Udzielenie wszelkich niezbędnych bezterminowych licencji na System i Dokumentację (w szczególności podręczników Użytkowników i Pracowników, podręczników Administratora biznesowego, technicznego i bezpieczeństwa, Projektu Technicznego), przy czym udzielone licencje nie mogą ograniczać liczby użytkowników Systemu (w szczególności Klientów, Użytkowników, Pracowników), Narzędzi do autoryzacji i środowisk testowych, obsługiwanych produktów i rachunków.2Wykonanie przeniesienia danych Klientów, Użytkowników, w tym sposób logowania do BE i Narzędzi do autoryzacji, parametryzacji schematów akceptacji, parametryzacji uprawnień, parametryzacji produktów oraz innych ustawień, które mają wpływ na działanie Systemu BE. Przed uruchomieniem produkcyjnym wymagane jest również wykonanie zasilenia Systemu BE danymi, które będą dostępne dla Użytkowników w trakcie niedostępności systemów Banku.3.Przekazanie przez Wykonawcę dokumentacji biznesowej, technicznej, eksploatacyjnej, technologicznej i Administratora bezpieczeństwa Systemu, z prawem wykorzystania przez BGK lub podmioty trzecie.4.Przeprowadzenie szkoleń dla 50 pracowników Banku z zakresu zagadnień biznesowych, technicznych, bezpieczeństwa, rozwoju, które będą niezbędne do prawidłowego działania, rozwoju i eksploatacji Systemu.5.Przygotowanie na etapie Analizy prototypu BE i SA (makieta z menu, nawigacja, szkic przykładowych ekranów, sekwencja przejść między ekranami), który podlega akceptacji BGK. Wykonawca przygotuje i przekaże do akceptacji Zamawiającego projekt szaty graficznej BE i SA, a po zaakceptowaniu wykona BE i SA zgodnie z projektem. Szata graficzna zostanie przygotowana zgodnie ze standardami określonymi w Księdze Identyfikacji Wizualnej Banku Gospodarstwa Krajowego, przekazanej przez Bank Wykonawcy na etapie Analizy. Dotyczy to w szczególności: kolorów, czcionki, logo BGK, układ menu, rozmieszczenie pól na ekranach, wygląd przycisków, innych stosowanych znaków graficznych.6.Dostarczenie przez Wykonawcę Scenariuszy testowych do testów manualnych i automatycznych oraz wsparcie Zamawiającego w testach Systemu.7.Wsparcie w konfiguracji niezbędnej infrastruktury informatycznej oraz Oprogramowania narzędziowego i systemowego dla podstawowego i zapasowego ośrodka przetwarzania danych, które są niezbędne do prawidłowej instalacji oraz uruchomienia i funkcjonowania Systemu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w środowiskach: produkcyjnym i testowych.8.Świadczenie Usług Zapewnienia Jakości w stosunku do dostarczonego Systemu zainstalowanego na Infrastrukturze Zamawiającego i administrowanego przez pracowników Zamawiającego. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia podstawowego zostały zawarte w SWZ(OPZ,PPU). Zamówienie w ramach prawa opcji (Opcja) obejmuje:1.Świadczenie Prac Rozwojowych i Usług Administracji Systemem w stosunku do dostarczonego Systemu jako opcja zakupu do 2500 (słownie: dwa tysiące pięćset) dni roboczych (MD) pracy pracowników Wykonawcy w zakresie realizacji Prac Rozwojowych (w tym w szczególności prac programistycznych) oraz Usług Administracji Systemem. Płatność za poszczególne prace będzie dokonywana po odbiorze zamówionych prac w wysokości, która została uzgodniona przez Strony i zaakceptowana przez Zamawiającego.2.Zamówienie opcjonalne polega na uprawnieniu do jednostronnego decydowania przez Zamawiającego o zleceniu poszczególnych elementów Przedmiotu Umowy objętych prawem Opcji wymienionych w pkt 1, a Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania zleconego zakresu Przedmiotu Umowy objętego prawem Opcji.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Kryterium „F” – posiadanie w ramach oferowanego rozwiązania standardowego gotowych funkcjonalności / Gewichtung: 20%
Kostenkriterium - Name: Kryterium „C” – cena oferty / Gewichtung: 75%
Kostenkriterium - Name: Kryterium „R” – dodatkowe parametry oferty, tj. zaproponowane stawki wynagrodzenia za roboczogodzinę dla stanowisk/ról. / Gewichtung: 5%
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamówienie w ramach prawa opcji (Opcja) obejmuje:1.Świadczenie Prac Rozwojowych i Usług Administracji Systemem w stosunku do dostarczonego Systemu jako opcja zakupu do 2500 (słownie: dwa tysiące pięćset) dni roboczych (MD) pracy pracowników Wykonawcy w zakresie realizacji Prac Rozwojowych (w tym w szczególności prac programistycznych) oraz Usług Administracji Systemem. Płatność za poszczególne prace będzie dokonywana po odbiorze zamówionych prac w wysokości, która została uzgodniona przez Strony i zaakceptowana przez Zamawiającego.2.Zamówienie opcjonalne polega na uprawnieniu do jednostronnego decydowania przez Zamawiającego o zleceniu poszczególnych elementów Przedmiotu Umowy objętych prawem Opcji wymienionych w pkt 1, a Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania zleconego zakresu Przedmiotu Umowy objętego prawem Opcji.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przeprowadził wstępne konsultacje rynkowe w celu przygotowania postępowania i poinformowania wykonawców o swoich planach i wymaganiach dotyczących niniejszego zamówienia.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Na potwierdzenie spełniania warunku zamawiający wymaga dostarczenia (na wezwanie zamawiającego):

1) Część sprawozdania finansowego w postaci rachunku zysków i strat, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez firmę audytorską zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających w szczególności przychody oraz aktywa i zobowiązania - za ostatni rok obrotowy a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;

2)Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; dokument ten będzie weryfikowany w zakresie spełniania warunku ekonomiczno-finansowego określonego w SWZ;

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1) Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej gwarantującej realizację zamówienia, jeżeli wykaże, że posiada minimalne roczne przychody za ostatni rok obrotowy w wysokości nie mniejszej niż 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych).

W przypadku, gdy przychody Wykonawcy wyrażone zostały w walucie innej niż PLN, Zamawiający na potrzeby oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu przeliczy je na PLN przyjmując jako podstawę średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP (wg tabeli A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu.

2) Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji finansowej gwarantującej realizację zamówienia, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1) Wykaz zamówień wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego zamówienia zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu „Doświadczenie” – załącznik nr 8 do SWZ;

2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ;cd.min.poziom wym. stand.osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu odpowiadającym następującym wymogom: Kierownik projektu: posiada wykształcenie wyższe, posiada co najmniej 5- letnie doświadczenie zawodowe w branży informatycznej, rozumiane jako staż pracy w podmiotach realizujących projekty informatyczne, w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert brał udział jako kierownik projektu (zastępca kierownika projektu, koordynator projektu) w co najmniej 2 projektach informatycznych, zakończonych do dnia składania ofert, polegających na budowie systemów informatycznych o wartości co najmniej 3 000 000,00 mln zł (słownie: trzy miliony złotych);Architekt systemów informatycznych (minimum 2 osoby):posiada wykształcenie wyższe,posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w branży informatycznej, rozumiane jako staż pracy w podmiotach realizujących projekty informatyczne, w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert brał udział jako architekt systemu informatycznego (architekt systemowy, główny architekt) w co najmniej 2 projektach informatycznych, zakończonych do dnia składania ofert, których przedmiotem było zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego, w ramach którego zintegrowane zostały wewnętrzne(eksploatowane przez zamawiającego) i/lub zewnętrzne (eksploatowane przez inne podmioty) systemy informatyczne w oparciu o standard SOA, a wartość każdego z tych systemów informatycznych wynosiła co najmniej 3 000 000,00 mln zł (słownie: trzy miliony złotych);Specjalista ds. bezpieczeństwa (minimum 2 osoby):posiada wykształcenie wyższe,posiada co najmniej 5- letnie doświadczenie zawodowe w branży informatycznej, rozumiane jako staż pracy w podmiotach realizujących projekty informatyczne,w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert brał udział jako osoba odpowiedzialna za projektowanie, wykonanie i wdrożenie rozwiązań bezpieczeństwa systemu informatycznego w co najmniej 2 projektachinformatycznych, zakończonych do dnia składania ofert, których przedmiotem było zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego, w ramach którego wdrożono komponenty odpowiedzialne za bezpieczeństwo dostępu do informacji, w tym zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami a wartość każdego z tych systemów informatycznych wynosiła co najmniej 3 000.000,00 mln zł (słownie trzy miliony złotych);UWAGA:z uwagi na brak miejsca pozostała treść w SWZ.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1)Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykażą się:posiadaniem wiedzy i doświadczenia, tj. wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywaniem, w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, następujących zamówień: Warunek 1 - co najmniej jednej usługi/projektu informatycznego/zamówienia, zrealizowanej dla instytucji finansowej*, obejmującej dostarczenie, zainstalowanie, rozbudowę, uruchomienie, parametryzację, integrację oprogramowania, w tym analizę, wytworzenie, testy oraz uruchomienie produkcyjne systemu bankowości elektronicznej.Warunek 2- co najmniej jednej usługi/projektu informatycznego/zamówienia, zrealizowanej dla instytucji finansowej*, obejmującej dostarczenie, zainstalowanie, rozbudowę, uruchomienie, parametryzację, integrację oprogramowania, w tym analizę, wytworzenie, testy oraz uruchomienie produkcyjne systemu host 2 host.* Wszędzie, gdzie mowa jest o instytucji finansowej lub instytucji sektora finansowego, Zamawiający rozumie przez to: (i) banki (w tym banki krajowe oraz banki zagraniczne) oraz instytucje kredytowe, jak również instytucje finansowe oraz międzynarodowe instytucje finansowe – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity z dnia 2 listopada 2012 r., Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.) (ii) spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe - w rozumieniu ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (tekst jednolity z dnia 18 listopada 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1450) oraz podmioty, które prowadzą działalność analogiczną w oparciu o przepisy prawa innego niż prawo polskie.Wartość projektu informatycznego/usług/zamówień (tj. z wyłączeniem innych wartości, w tym z wyłączeniem pozyskania i migracji danych, infrastruktury sprzętowej, licencji oprogramowania firm trzecich, które nie stanowi oprogramowania standardowego systemu bankowości elektronicznej i systemu host 2 host oraz serwisów gwarancyjnych i pogwarancyjnych): wymienionych w pkt 1 – min. 3 000 000 PLN brutto, wymienionych w pkt 2 - min. 1 000 000 PLN brutto; W zakresie Warunku nr 1 i Warunku nr 2 Zamawiający dopuszcza, aby jedna z dwóch usług/projektów informatycznych/zamówień była w trakcie realizacji, co najmniej z zakończonym etapem Analizy (zgodnie z definicją pojęcia Analizy zawartej w PPU).Warunek 3 Świadczenie minimum jednej usługi dla wdrożonego systemu bankowości elektronicznej lub systemu host 2 host obejmującej: 1)usługi serwisowe w wymiarze minimum 3 lat;2)wsparcie rozwoju oprogramowania przez okres minimum 3 lat.W zakresie Warunku nr 2 Zamawiający dopuszcza wskazanie co najmniej jednej usługi obejmującej wymogi z pkt. 1) i 2).Zamawiający dopuszcza możliwość spełnienia wymagań warunków 1-3 przez ten sam projekt/w ramach jednej usługi/ zamówienia. Warunki 1, 2 i 3 muszą zostać spełnione łącznie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe wymagania będą spełnione, gdy spełniać je będzie jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.Jeśli wartość zamówienia określona została w walucie innej niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest do jej przeliczenia na PLN, przyjmując jako podstawę średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP (wg tabeli A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji niniejszego ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeśli publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nastąpi w dniu, kiedy NBP nie publikuje tabeli kursów średnich, należy przyjąć kurs z tabeli kursów średnich, opublikowany w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2)Zamawiający wymaga dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to jest wykazania się przez Wykonawcę dysponowaniem (kontynuacja w pkt III.1.3)

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ (PPU)

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/10/2021
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 16/01/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/10/2021
Ortszeit: 12:30
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego – platformy zakupowej – poprzez ich odszyfrowanie. W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na platformie.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi poprzez ich odszyfrowanie na platformie zakupowej. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający udostępni na platformie zakupowej kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp.Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że:nie podlega wykluczeniu;spełnia warunki udziału w postępowaniu.Ww. oświadczenie wykonawca składa na formularzu Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ/ESPD), sporządzonym zgodnie z wzorem zawartym w załączniku nr 2 do rozporządzenia wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający tą okoliczność.W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom (zgodnie ze złożoną ofertą), zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, na wezwane Zamawiającego, zgodnie z art. 462 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub podmiotowych środków dowodowych dotyczących tego/ tych podwykonawców.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.Zamawiający, na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia podmiotowych środków dowodowych:Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ/ESPD, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,3) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,Wykaz zamówień wykonanych,Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia,Część sprawozdania finansowego w postaci rachunku zysków i strat,Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, Wymagane wadium w wysokości 200 000,00, Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:3% maksymalnego Wynagrodzenia Wykonawcy PLN,Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. Procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, ale z uwagi na to, że przedmiotowe postępowanie objęte jest outsourcingiem bankowym oraz zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. 121 ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega, że zakresem podwykonawstwa również podlega wymaganiom właściwym dla outsourcingu bankowego. Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia razem z ofertą dokumentów oraz przedmiotowego środka dowodowego w postaci: ścieżki dostępowej do środowiska testowego Systemu w celu wykonania zdalnej prezentacji. Warunki przeprowadzenia prezentacji - w procesie badania i oceny ofert określa Załącznik nr 10 do SWZ. Szczegóły w SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się na zasadach określonych w dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/09/2021