Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Dienstleistungen - 466279-2021

15/09/2021    S179

Ungarn-Debrecen: Dienstleistungen von Wäschereien und chemischen Reinigungen

2021/S 179-466279

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Debreceni Egyetem
Nationale Identifikationsnummer: 15329750409
Postanschrift: Egyetem Tér 1.
Ort: Debrecen
NUTS-Code: HU321 Hajdú-Bihar
Postleitzahl: 4032
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Vargáné Dr. Csepregi Judit
E-Mail: csepregi.judit@fin.unideb.hu
Telefon: +36 52512700-73061
Fax: +36 52258670-73070
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.unideb.hu
Adresse des Beschafferprofils: http://www.unideb.hu
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001035362021/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001035362021/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

DEK-1061_Mosási szolgáltatások a DE részére

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR001035362021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
98310000 Dienstleistungen von Wäschereien und chemischen Reinigungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

DEK-1061_Vállalkozási szerződés mosási szolgáltatások elvégzésére a Debreceni Egyetem szervezeti egységei részére

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
98310000 Dienstleistungen von Wäschereien und chemischen Reinigungen
98312000 Textilreinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU321 Hajdú-Bihar
Hauptort der Ausführung:

4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ajánlattevő alapvető, folyamatosan végzendő feladatát képezi a textiltisztítási folyamat elvégzése.

Ajánlattevő további feladatai: Ajánlatkérő textilkészletével textil-csereraktár működtetése, a mosott és szükség szerint javított textíliák kiszállítása a higiéniai előírásoknak megfelelően.

Ajánlattevő által ellátandó feladatok:

- fertőtlenítő mosás,

- szárítás,

- vasalás/finiselés, mángorlás,

- szükség szerint javítás,

- szennyes textília elszállítása - tiszta textília visszaszállítása Ajánlatkérő szervezeti egységei részére,

- új textíliák bevezetésekor a textília anyagminőségére vonatkozó szakmai szaktanácsadás, próbamosások biztosítása,

- javaslatadás selejtezéshez,

- csereraktár működtetése,

- leltározáshoz való adatszolgáltatás,

- textilszállító konténerek biztosítása.

A szerződés keret jellegű, a megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek. Ajánlatkérő a megadott mennyiségek 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget. Az igénybe veendő mennyiség +30%-kal eltérhet.

Ajánlatkérő jogosult a beárazandó ártáblázatban szereplő keretmennyiségtől a szerződés időbeli hatálya alatt legfeljebb 30 %-kal több mennyiség igénybevételére (mennyiségi eltérés). Ajánlatkérő a szerződés megkötésétől jogosult egy vagy több részletben a szerződésben foglalt mennyiségi eltérést egyoldalú nyilatkozatával egyedi megrendelés útján lehívni. A mennyiségi eltérés lehívásban Ajánlatkérőnek meg kell adnia a szolgáltatással érintett textilt, valamint a szolgáltatással érintett textil mennyiségét. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a mennyiségi eltérést ne vagy ne teljes egészében hívja le.

Darabszám szerinti éves mennyiség:

Összesen: 3 260 212 db

Éves tervezett mosandó mennyiség:

- DE Klinikai Központ: 1 393 193 kg

- DE Központi egységek: 28 285 kg

Összesen: 1 421 478 kg

Osztályos szolgáltatás

Ajánlatkérő elvárása az osztályos szolgáltatás: a nyertes Ajánlattevő a szennyes textíliákat Ajánlatkérő egységeinek (klinika/osztály) bontásában veszi át. Ajánlatkérőnél, a mindenkori működésétől függően kb. 50 osztály üzemel. A tiszta textíliákat a megadott gazdasági egységek által leadott textil mennyiségek szerint készíti össze és adja át.

A nyertes Ajánlattevőnek a szolgáltatást végző mosodában biztosítani kell a mikrochipes (RFID) textília átadás-átvételi tevékenységet.

Az ártáblázatban megadott árak a szerződés hatályba lépési évének utolsó napjáig nem változtathatóak. Azt követően nyertes ajánlattevő évente egy alkalommal (január 1-jei hatállyal) indexálhatja a vállalkozói díjakat az előző évre vonatkozó KSH által közzétett szakági ráta és a minimálbér változására vonatkozó hivatalos adatok alapján a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára figyelemmel, amennyiben Ajánlatérő kifejezetten elfogadja. Az árindexálás lehetőségét nyertes ajánlattevő írásbeli nyilatkozatával jelzi Ajánlatkérő részére.

A részletes szakmai követelményeket és feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő a következő okok miatt nem biztosítja a részajánlat tételi lehetőséget: A Debreceni Egyetem a szervezeti egységei által valamennyi tisztításra átadott textilféleség esetében ugyanazon a magas színvonalon elvégzett, fertőtlenítő mosást kívánja meg higiénikus mosodában elvégezni egy központi csereraktáron keresztül. A mosodai szolgáltatás komplex, több telephely és annak osztályai szerint történő teljesítése miatt a szolgáltatás egy műszaki egységet alkot.

A munkaszervezési, organizációs feltételek, valamint az ellátandó feladatok közötti szoros összefüggések, továbbá a költséghatékonyság érdekében nem célszerű jelen szolgáltatás tekintetében a részajánlattételt biztosítani. Több részajánlattételi lehetőség esetén az ajánlattevők valamennyi rész tekintetében számolnak az ajánlati felhívásban előírt feladatellátáshoz szükséges géppark költségével, amely összességében aránytalanul nagy költséget róna az ajánlattevőre, így ellentmond a hatékony és felelős gazdálkodás elvének.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 1. Tiszta textil visszaszállítási határidő védőruházat és egyéb tisztítandó textíliák esetében (minimum 1 nap, maximum 3 nap; kisebb érték a kedvezőbb) / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Ajánlatkérő a szerződés határozott idejének letelte előtt egy hónappal egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult egy alkalommal jelen szerződés időtartamát a szerződés 36 hónapos időtartamának lejártától számított további 12 hónappal meghosszabbítani, figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára. Karakterkorlát miatt folytatás a II.2.14) pontban.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

II.2.5. ponthoz: Értékelési szempontok:

1. részszempont: Az 1. részszempont esetében Ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza. Súlyszám: 20.

2. részszempont: Nettó ajánlati ár (Ft): Súlyszám: 80, értékelés módszere: fordított arányosítás.

Az ajánlatok értékelése során valamennyi szempont esetén adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

A jelen felhívás II.2.7) pontjának folytatása:

A meghosszabbítás időtartama alatt nyertes ajánlattevőnek az eredeti szerződéses feltételek szerint kell a szolgáltatást biztosítania. Az opciós időszak alatt nyertes ajánlattevő az alapszerződés szerinti havidíjra jogosult.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében és Kbt. 62. § (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdése a) pont alapján az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Igazolási mód:

A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján a gazdasági szereplő ajánlatában a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésére figyelemmel, ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (5) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bek. alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania az ajánlatban. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel jár el, e vonatkozásban az érintett ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 12.§,14-16.§-a szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére. Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkezdő bizonyításáig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Kérjük ajánlattevőket, hogy legyenek figyelemmel a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Az alk. megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód.

M.1.) Figyelemmel a Kbt. 67.§ (1) bekezdésére az ajánlattevő ajánlatában köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az alkalmasság körében az egységes európai közbeszerzési dokumentumban ajánlattevőknek az α (alfa) pontot szükséges kitölteniük. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30) Korm. Rendelet 21. § (3) bek. a) pont alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző három évből a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásainak ismertetését, az ismertetett szolgáltatásokra vonatkozó referenciaigazolásokat, illetve nyilatkozatokat a 321/2015. (X. 30) Korm. Rendelet 22. § (1)-(2) bek. szerint (min.tartalom: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont év/hónap/nap pontossággal), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e).

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdése alapján amennyiben a (3) bekezdés a) pontja alkalmazása során az ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 22. § (5) bek. alapján ha a közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás, vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

M.2.) Figyelemmel a Kbt. 67.§ (1) bekezdésére az ajánlattevő ajánlatában köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az alkalmasság körében az egységes európai közbeszerzési dokumentumban ajánlattevőknek az α (alfa) pontot szükséges kitölteniük. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek be kell mutatnia a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. AT csatolja a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.

A Kbt. 65.§ (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (7),(9),(11) bekezdései és a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján kell eljárnia.

A Kbt. 65. § (6) bekezdésére figyelemmel az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bek-re.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő

M/1. ha nem rendelkezik referencianyilatkozattal/igazolással az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évből történő szolgáltatás teljesítéséről, legalább 12 hónap időtartam alatt folyamatosan teljesített, legalább évi 1 500 000 db textíliát érintő mosodai szolgáltatását igazoló referenciával, melynek legalább 10%-a osztályos mosodai szolgáltatásra vonatkozik. Osztályos mosodai szolgáltatáson Ajánlatkérő azt érti, hogy az Ajánlattevő az Ajánlatkérő egységei (Klinika/osztály) szerinti bontásban veszi át a szennyes textíliát, és a tiszta textíliát az átvétel szerinti mennyiségben, egységek szerinti bontásban adja át Ajánlatkérőnek.

M/2. ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a teljesítésben résztvevő, az Egészségügyi szakértői névjegyzékben szereplő, „Fertőtlenítés, valamint az erre használatos anyagok, gépek és eszközök vizsgálata és ellenőrzése” szakterületű szakemberrel. Ajánlatkérő a https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/nepegeszsegugy oldalon ellenőrzi a névjegyzékben történő szereplést.

A fenti M.1.) - M.2.) feltétel és az előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (12) bekezdésére.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Nyertes ajánlattevő teljesítési igazolás alapján havonta jogosult számlát kiállítani. A számla kiegyenlítésére átutalással kerül sor a szerződésszerű teljesítés igazolását követően, a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdéseiben, a 2013. V. törvény (Ptk.) 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseiben, a 1997:LXXXIII. tv. 9/A. § -ára figyelemmel, valamint a szerződéstervezetben foglalt feltételeknek megfelelően, a számla kézhezvételétől számított 60 napos fizetési határidővel. Az ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme forint.

Késedelmi kötbér: mértéke 3 %/nap, órákban meghatározott határidő esetén 0,125%/óra,alapja a késedelemmel érintett vállalkozói díj. Maximuma 60 egybefüggő óra vagy 10 egybefüggő nap.

Meghiúsulási kötbér: a megrendelt mennyiséggel felszorzott egységár 30 %-a.

A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § rendelkezései az irányadóak.

A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 12/10/2021
Ortszeit: 11:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 1 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 12/10/2021
Ortszeit: 13:30
Ort:
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

A 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. §-ára figyelemmel az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

2025

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Az ajánlat elkészítésére vonatkozóan a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet az irányadó. Az ajánlatok az EKR-ben (https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt követően nyújthatóak be. Ajánlattevőktől az EKR használata az általánosan használt informatikai és elektronikus hírközlési eszközök rendelkezésre állását követeli meg.

2. Ha bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az ajánlattevő felelőssége.

3. Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő és kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni.

4. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) bekezdései vonatkozásában.

5. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerinti hiánypótlásra biztosít lehetőséget.

6. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen az ajánlattevő feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti összes adatot.

7. Ajánlatkérő figyelemmel a Kbt. 81. § (5) bekezdésére az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el.

8. Kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. §-a alapján.

9. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja ajánlattevő, közös ajánlattevők vonatkozásában.

10. Közös Ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös ajánlattevők együttműködési megállapodását (Kbt. 35. §). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésére.

11. Ajánlati biztosíték nem került előírásra.

12. Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változásbejegyzési kérelem esetén a 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.

13. AK a felhívás IV.2.6. pontjában 1 hónap alatt 30 napot ért.

14. FAKSZ: Dr. Vargáné Dr. Csepregi Judit, Lajstromszám: 01020

15. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/09/2021