Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Dienstleistungen - 466512-2021

15/09/2021    S179

Polen-Olsztyn: Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau

2021/S 179-466512

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Województwo Warmińsko Mazurskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.
Nationale Identifikationsnummer: 7392974001
Postanschrift: ul. Pstrowskiego 28 b
Ort: Olsztyn
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Postleitzahl: 10-602
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anita Dzienis-Kozińska
E-Mail: anita.kozinska@zdw.olsztyn.pl
Telefon: +48 895261954
Fax: +48 895399876
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.zdw.olsztyn.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.zdw.olsztyn.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Zarządzanie drogami

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 655 na odcinku Mazuchówka – Olecko.

Referenznummer der Bekanntmachung: ZDW/NZP.IP/PN-1/3220/20/2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 655 na odcinku Mazuchówka – Olecko. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SWZ i został zamieszczony na Platformie przetargowej Zamawiającego.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 2 755 200.00 PLN / höchstes Angebot: 3 998 976.00 PLN das berücksichtigt wurde
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

województwo warmińsko-mazurskie, powiat giżycki, obszar gminy Wydminy, powiat olecki, obszar gminy Świętajno i Olecko.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem niniejszego opisu są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem z upoważnienia Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej) dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 655 na odcinku Mazuchówka – Olecko.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie, w szczególności:

1. Aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych.

2. Dokumentacji geotechnicznej.

3. Inwentaryzacji stanu istniejącego, w tym działek planowanych do włączenia w pas drogowy, istniejących obiektów inżynierskich, istniejących zjazdów, oznakowania pionowego wraz z jej aktualizacją na zakończenie dokumentacji projektowej, szczegółowej inwentaryzacji zieleni.

4. Projektu budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi.

5. Niezbędnych materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w tym załączników do decyzji ZRID, projektów podziałów nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów, ustalenie granic w terenie itp. Zamawiający przewiduje do podziału 350 działek. Rozliczenie za wykonanie podziałów nieruchomości nastąpi za faktyczną ilość podzielonych działek.

6. Projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania

i odbioru robót budowlanych (STWiORB), szczegółowym przedmiarem robót, zatwierdzonymi projektami tymczasowej i stałej organizacji ruchu.

7. Kosztorysu ofertowego (stanowiącego wzór do wypełnienia przez Wykonawców robót bud.) i kosztorysu inwestorskiego.

8. Audytu BRD wykonanego przez audytora zewnętrznego niezależnego od Projektanta.

9. Elementów niezbędnych (karta informacyjna przedsięwzięcia, raport oddziaływania na środowisko wraz ze szczegółową inwentaryzacją przyrodniczą) do uzyskania decyzji środowiskowej wraz z ostateczną decyzją.

10. Decyzji zezwalających na dokonanie czynności zabronionych w stosunku do gatunków roślin lub zwierząt objętych ochroną, zgody właścicieli działek na przenosiny na ich teren gatunków chronionych.

11. Wyznaczenie granic stanowiących zewnętrzną krawędź projektowanego pasa drogowego (markowanie granicy w terenie, jednoznaczne – widoczne oznakowanie ma posłużyć do przekazania placu budowy wraz ze szkicem polowym i wykazem współrzędnych).

Parametry techniczne projektowanej drogi:

- kategoria drogi: wojewódzka,

- klasa drogi G (główna),

- liczba pasów 1 x 2

- szerokość pasów ruchu: zgodnie z obowiązującymi przepisami dla drogi klasy G,

- szerokość poboczy gruntowych: 1,50 m,

- nośność nawierzchni: 115 kN/oś.

Zaprojektowana droga winna spełniać wymagania Zarządzenia nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wdrażania wymagań techniczno-obronnych w zakresie projektowania i użytkowania dróg i obiektów inżynierskich.

Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę koncepcji projektowych dotyczących przedmiotu zamówienia minimum w 2 wariantach wraz z analizą wielokryterialną, wskazaniem i uzasadnieniem wyboru wariantu rozwiązania do realizacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SWZ i został zamieszczony na Platformie przetargowej Zamawiającego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: okres gwarancji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Przewiduje się złożenie wniosku o dofinansowanie z funduszy UE.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w ciągu 26 m-cy od dnia podpisania umowy, z uwzględnieniem etapów wskazanych w projekcie umowy i pkt. 4 SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 084-216049
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: ZDW/NZP.IP/PN-1/3220/20/2021
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 655 na odcinku Mazuchówka – Olecko.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/08/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: HIGHWAY Sp. z o. o.
Postanschrift: ul. Jabłoniowa 20
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 80-175
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 711 737.40 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 755 200.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby dwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp.

1. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX ‘’Środki ochrony prawnej” pzp.

Terminy składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

3) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/09/2021