Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Dienstleistungen - 466685-2021

15/09/2021    S179

Polen-Warschau: Finanzierungs-Leasing

2021/S 179-466685

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Bank Gospodarstwa Krajowego
Postanschrift: Al. Jerozolimskie 7
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-955
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Departament Zarządania Zakupami i Kontraktami
E-Mail: agnieszka.szajkowska-pawlak@bgk.pl
Telefon: +48 225998048
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bgk.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: usługi bankowe

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie dla Banku Gospodarstwa Krajowego usługi wynajmu samochodów osobowych wraz z usługą zarządzania.

Referenznummer der Bekanntmachung: DZZK/129/DLA/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66114000 Finanzierungs-Leasing
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wynajem samochodów osobowych wraz z usługą zarządzania dla 190 samochodów (razem z prawem opcji) przez maksymalny okres 36 miesięcy odrębnie dla każdego z samochodów wynajmowanych.

Wynajem obejmuje 5 (pięć) grup samochodów osobowych podzielonych według minimalnych wymagań technicznych.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 1 do SIWZ oraz Istotne Postanowienia Umowy (IPU) – załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 15 718 013.87 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66000000 Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
50111000 Verwaltung, Reparatur und Wartung von Fahrzeugparks
34110000 Personenkraftwagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zamówienie podstawowe obejmuje wynajem od Wykonawcy samochodów w poniżej wskazanej liczbie przez okres wynoszący maksymalnie 36 miesięcy dla każdego z samochodów liczony odrębnie od dnia wydania samochodu Zamawiającemu przez Wykonawcę:

1) zamówienie podstawowe na 2 samochody w grupie I;

2) zamówienie podstawowe na 4 samochody w grupie II;

3) zamówienie podstawowe na 15 samochodów w grupie III;

4) zamówienie podstawowe na 99 samochodów w grupie IV;

5) zamówienie podstawowe na 60 samochodów w grupie V.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 1 do SIWZ oraz Istotne Postanowienia Umowy (IPU) – załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Wartość opłaty miesięcznej za jeden samochód w grupie I – „W1” / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Wartość opłaty miesięcznej za jeden samochód w grupie II – „W2” / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Wartość opłaty miesięcznej za jeden samochód w grupie III – „W3” / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Wartość opłaty miesięcznej za jeden samochód w grupie IV – „W4” / Gewichtung: 25
Qualitätskriterium - Name: Wartość opłaty miesięcznej za jeden samochód w grupie V – „W5” / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Wysokość opłaty z tytułu przekroczenia ustalonego limitu przebiegu „PK” / Gewichtung: 2
Qualitätskriterium - Name: Wysokość zwrotu z tytułu niewykorzystania ustalonego limitu przebiegu „ZK” / Gewichtung: 2
Qualitätskriterium - Name: Skrócenie terminu dostawy samochodów wynajmowanych – „ST” / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Wydłużenie okresu skorzystania z prawa opcji „WO” / Gewichtung: 6
Preis - Gewichtung: 10
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamówienie opcjonalne obejmuje:

1) wynajem od Wykonawcy samochodów w poniżej wskazanej liczbie przez okres wynoszący maksymalnie 36 miesięcy dla każdego z samochodów liczony odrębnie od dnia wydania samochodu Zamawiającemu przez Wykonawcę:

a) zamówienie opcjonalne na maksymalnie 3 samochód w grupie III;

b) zamówienie opcjonalne na maksymalnie 7 samochodów w grupie IV.

2) Wynajem samochodów przedkontraktowych na czas dostarczenia samochodów z zamówienia podstawowego. Maksymalny okres wynosi ilość dni jaką oferent wskazał w formularzu oferty na dostarczenie samochodów.

3) Rezerwa na koszty dodatkowe - kwota przeznaczona na pokrycie wszystkich kosztów refakturowanych (np. oklejenie samochodów, montaż urządzeń GPS i telemetrycznych). Koszty ponadnormatywnego zużycia pojazdu, w tym koszty napraw przekraczające 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) netto na jeden samochód wynajmowany niezgłoszone do ubezpieczyciela lub Wykonawcy oraz powstałe z winy użytkowników Zamawiającego, opłaty z tytułu przekroczenia ustalonego limitu kilometrów.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia objętego prawem opcji, w tym termin skorzystania z tego uprawnienia przez Zamawiającego oraz zasady na jakich będzie się to odbywało, zostały zawarte w niniejszej SIWZ, w OPZ oraz IPU.

Zamawiający informuje, że prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach niniejszego zamówienia. Skorzystanie z prawa opcji, w całości lub w części, jest zastrzeżone do wyłącznej decyzji Zamawiającego. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa Opcji w całości lub części Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie, ani jakiekolwiek roszczenie.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 1 do SIWZ oraz Istotne Postanowienia Umowy (IPU) – załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój UDA-POIR.05.01.00-00-0001/18

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamówienie może zostać udzielone Wykonawcy wybranemu w toku niniejszego postępowania przetargowego, w okresie 3 (trzech) lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

Szczegółowy opis został zawarty w sekcji VI.3) oraz w SIWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 199-482839
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie dla Banku Gospodarstwa Krajowego usługi wynajmu samochodów osobowych wraz z usługą zarządzania.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/02/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Arval Service Lease Polska sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Wołoska 24Miejscowość
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-675
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 24 649 272.06 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 15 718 013.87 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu.

1. Wraz z ofertą każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Ww. oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE w zw. z art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE.

2. W przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda, by wraz z ofertą Wykonawca złożył pisemne zobowiązanie (lub inne dokumenty) tych podmiotów, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w JEDZ:

1) części sprawozdania finansowego w postaci rachunku zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o badanym rachunku zysków i strat, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające średni roczny obrót za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, w wysokości nie mniejszej niż 15 000 000 zł (słownie: piętnaście milionów złotych);

2) wykazu zamówień wykonanych oraz załączenie dowodów określających czy te zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 3) wykazu warsztatów; 4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 5) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego; 6)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 7) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

4. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 450 000,00 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

5. Zamawiający ustalił wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 1,5% całkowitej wartości przedmiotu Umowy brutto, określoną w § 4 ust. 1 IPU.

6. Zamawiający informuje, że zgodnie z dyspozycją art. 24 aa ustawy Pzp, może skorzystać z procedury odwróconej. Szczegóły dotyczące kryteriów oceny oferty w SIWZ.

7. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamówienie może zostać udzielone Wykonawcy wybranemu w toku niniejszego postępowania przetargowego, w okresie 3 (trzech) lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Przedmiotem zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, będzie świadczenie usług wynajmu samochodów osobowych wraz z usługą zarządzania dla maksymalnie 190 samochodów na maksymalny okres do 24 miesięcy:

1) Grupa 1 – maksymalnie 2 szt.

2) Grupa 2 – maksymalnie 4 szt.

3) Grupa 3 – maksymalnie 18 szt.

4) Grupa 4 – maksymalnie 106 szt.

5) Grupa 5 – maksymalnie 60 szt.

Zamawiający wypełniając dyspozycję art. 67 ust. 1 a ustawy Pzp wskazuje, iż zakres usług przedmiotowego zamówienia oraz warunki na jakich zostanie ono udzielone będą tożsame z przedmiotem udzielonego zamówienia podstawowego.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się na zasadach określonych w Dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/09/2021