Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Dienstleistungen - 466694-2021

15/09/2021    S179

Česko-Praha: Analýza systémů a programovací služby

2021/S 179-466694

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
Národní identifikační číslo: 00164801
Poštovní adresa: Vršovická 1442/65
Obec: Praha 10
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 10010
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Benediktová
E-mail: Zuzana.Benediktova@mzp.cz
Tel.: +420 267122659
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.mzp.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZP
I.4)Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.5)Hlavní předmět činnosti
Životní prostředí

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Zajištění rozvoje a podpory IS Registr CITES

II.1.2)Hlavní kód CPV
72240000 Analýza systémů a programovací služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

V rámci plnění předmětu veřejné zakázky se bude jednat především o následující činnosti: • analytické práce nad změnovými požadavky definovanými zadavatelem; • programátorské a vývojové práce nad změnovými požadavky definovanými zadavatelem; • školení uživatelů spojené s implementací výše uvedených změnových požadavků; • servisní a uživatelskou podporu změnových požadavků; • implementaci změnových požadavků, která bude realizována prostřednictvím vydání nové verze Registru CITES nebo opravného balíčku, pokud tomuto způsobu nebude změnový požadavek principiálně bránit; • zajištění servisní, produktové a provozní podpory Registru CITES; • poskytování analytické podpory zpracování dat Registru CITES Podrobný popis předmětu veřejné zakázky je uveden v Příloze č. 6 - Návrh smlouvy na realizaci veřejné zakázky s názvem „Zajištění rozvoje a podpory IS Registr CITES“

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 7 860 000.00 CZK
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
72240000 Analýza systémů a programovací služby
72416000 Poskytovatelé aplikačních služeb
72240000 Analýza systémů a programovací služby
72260000 Služby programového vybavení
48810000 Informační systémy
72222300 Služby informačních technologií
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele. Vybraný dodavatel je povinen poskytovat služby na místě, a pokud to povaha služeb umožňuje i prostřednictvím vzdáleného přístupu.

II.2.4)Popis zakázky:

V rámci plnění předmětu veřejné zakázky se bude jednat především o následující činnosti: • analytické práce nad změnovými požadavky definovanými zadavatelem; • programátorské a vývojové práce nad změnovými požadavky definovanými zadavatelem; • školení uživatelů spojené s implementací výše uvedených změnových požadavků; • servisní a uživatelskou podporu změnových požadavků; • implementaci změnových požadavků, která bude realizována prostřednictvím vydání nové verze Registru CITES nebo opravného balíčku, pokud tomuto způsobu nebude změnový požadavek principiálně bránit; • zajištění servisní, produktové a provozní podpory Registru CITES; • poskytování analytické podpory zpracování dat Registru CITES Podrobný popis předmětu veřejné zakázky je uveden v Příloze č. 6 - Návrh smlouvy na realizaci veřejné zakázky s názvem „Zajištění rozvoje a podpory IS Registr CITES“

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 104-273946
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 0
Část č.: N006/21/V00010953
Název:

Zajištění rozvoje a podpory IS Registr CITES

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
26/08/2021
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: SYSNET s.r.o.
Národní identifikační číslo: 48026468
Poštovní adresa: Voskovcova 1651
Obec: Černošice
Kód NUTS: CZ Česko
PSČ: 25228
Země: Česko
E-mail: info@sysnet.cz
Tel.: +420 251612548
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Konečná hodnota zakázky/položky: 7 860 000.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: třída Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: http://www.uohs.cz
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, po-kud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uza-vření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny na-vrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení záka-zu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: třída Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: http://www.uohs.cz
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
10/09/2021