Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Dienstleistungen - 466955-2021

15/09/2021    S179

die Slowakei-Banská Bystrica: Planungsleistungen im Bauwesen

2021/S 179-466955

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Banskobystrický samosprávny kraj
Nationale Identifikationsnummer: 37828100
Postanschrift: Nám. SNP 23
Ort: Banská Bystrica
NUTS-Code: SK032 Banskobystrický kraj
Postleitzahl: 97401
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ivana Mesiariková
E-Mail: ivana.mesiarikova@bbsk.sk
Telefon: +421 484325646
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://bbsk.sk

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Vypracovanie projektovej dokumentácie a majetkovoprávne usporiadanie pre projekt: Vybudovanie cyklotrasy BB – Vlkanová – Sliač, II. etapa.

Referenznummer der Bekanntmachung: 07091/2020/ODDVO
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie cyklistickej komunikácie

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK032 Banskobystrický kraj
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Predmetom je vypracovanie vyhľadávacej štúdie, vypracovanie projektovej dokumentácie na vydanie územného rozhodnutia v podrobnosti dokumentácie pre stavebné povolenie (DUR s DSP) pre projekt s názvom Vybudovanie cyklotrasy BB-Vlkanová-Sliač, II. etapa.. Účelom stavby bude podporiť rozvoj cyklistickej dopravy a dochádzky do práce na bicykli v dotknutých okresoch, a zároveň cyklistická komunikácia prispeje k zvýšeniu plynulosti a bezpečnosti dopravy na území Banskobystrického kraja.

Cyklistická komunikácia bude začínať pri reštaurácií Fort Geronimo, kde sa bude napájať na plánovanú cyklistickú komunikáciu, I. etapu, a končiť bude v obci Sliač, kde sa bude napájať na existujúcu cyklistickú komunikáciu. Dĺžka navrhovanej cyklistickej komunikácie predstavuje vo variante č. 1. cca 8,55 km, vo variante č. 2. cca 7,87 km, ktorá bude pozostávať z nových povrchov vo forme spevneného asfaltového krytu. Komunikácia bude obojsmerná so šírkou cyklistického pruhu 1,5 m. V stupni dokumentácií bude popri cyklistickej komunikácií navrhnutý chodník v šírke 2m (v zmysle možností šírkových pomerov). Chodník bude samostatný stavebný objekt, bude na neho spracovaná samostatná dokumentácia, bude mať samostatný rozpočet. Okrem návrhu cyklistickej komunikácie musí dokumentácia obsahovať aj umiestnenie doplnkovej cyklistickej infraštruktúry ako sú stojany na bicykle, servisné cyklistické stojany, drobná architektúra, informatívne panely a podobne. Súčasťou projektovej dokumentácie bude aj návrh automatického sčítača umožňujúceho nepretržité počítanie cyklistov na cyklistickej komunikácií.

Vyhľadávacia štúdia bude spracovaná v dvoch variantoch v zmysle prílohy s názvom situácia. Vyhľadávacia štúdia bude obsahovať identifikačné údaje, podklady a údaje k návrhu variantov, základné údaje o skúmaných variantoch, technické riešenie problémových úsekov, ekonomický dopad, výkresovú časť a záverečné hodnotenie. Na základe vyhľadávacej štúdie si BBSK vyberie najvhodnejšiu variantu, ktorá bude ďalej spracovaná v stupni projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie v podrobnosti dokumentácie pre stavebné povolenie.

Projektovú dokumentáciu žiadame spracovať v zmysle zákona č.50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Pri spracovaní projektovej dokumentácie je nutné postupovať v zmysle Technických podmienok MDPaT SR 019 (03/2006) a Technických podmienok MDaV SR Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry č. 085 účinných od 10.06.2019. Zároveň je pri spracovávaní projektovej dokumentácie nutné postupovať v zmysle všetkých zákonných predpisov a noriem platných v čase zhotovovanie projektovej dokumentácie.

Projektovú dokumentáciu DUR s DSP žiadame vypracovať v počte 10 paré výkresovou formou a 1-krát v digitálnej forme (USB vo formáte PDF a DOC/DGN/DXF/DWG).

Do projektovej dokumentácie je potrebné zakresliť všetky zmeny, ktoré vzniknú počas výkonu inžinierskej činnosti (všetky zmeny vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov počas vybavovania územného rozhodnutia a stavebného povolenia).

Súčasťou projektovej dokumentácie (DUR s DSP) musí byť aj dokumentácia na majetkovoprávne usporiadanie a dokumentácia na trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PPF a LPF (v zmysle Technických podmienok MDPaT SR 019 (03/2006), obsah projektovej dokumentácia časť G. a H.).

Podrobnejší opis predmetu zákazky je uvedený v časti B Súťažných podkladov.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Tagen: 279
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 183-442559

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie cyklistickej komunikácie

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
24/08/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 31322000
Postanschrift: Kominárska 141/2,4
Ort: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS-Code: SK010 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 83203
Land: Slowakei
E-Mail: molnar@dopravoprojekt.sk
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 75 990.00 EUR

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/09/2021

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK032 Banskobystrický kraj
VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom je vypracovanie vyhľadávacej štúdie, vypracovanie projektovej dokumentácie na vydanie územného rozhodnutia v podrobnosti dokumentácie pre stavebné povolenie (DUR s DSP) pre projekt s názvom Vybudovanie cyklotrasy BB-Vlkanová-Sliač, II. etapa.. Účelom stavby bude podporiť rozvoj cyklistickej dopravy a dochádzky do práce na bicykli v dotknutých okresoch, a zároveň cyklistická komunikácia prispeje k zvýšeniu plynulosti a bezpečnosti dopravy na území Banskobystrického kraja.

Cyklistická komunikácia bude začínať pri reštaurácií Fort Geronimo, kde sa bude napájať na plánovanú cyklistickú komunikáciu, I. etapu, a končiť bude v obci Sliač, kde sa bude napájať na existujúcu cyklistickú komunikáciu. Dĺžka navrhovanej cyklistickej komunikácie predstavuje vo variante č. 1. cca 8,55 km, vo variante č. 2. cca 7,87 km, ktorá bude pozostávať z nových povrchov vo forme spevneného asfaltového krytu. Komunikácia bude obojsmerná so šírkou cyklistického pruhu 1,5 m. V stupni dokumentácií bude popri cyklistickej komunikácií navrhnutý chodník v šírke 2m (v zmysle možností šírkových pomerov). Chodník bude samostatný stavebný objekt, bude na neho spracovaná samostatná dokumentácia, bude mať samostatný rozpočet. Okrem návrhu cyklistickej komunikácie musí dokumentácia obsahovať aj umiestnenie doplnkovej cyklistickej infraštruktúry ako sú stojany na bicykle, servisné cyklistické stojany, drobná architektúra, informatívne panely a podobne. Súčasťou projektovej dokumentácie bude aj návrh automatického sčítača umožňujúceho nepretržité počítanie cyklistov na cyklistickej komunikácií.

Vyhľadávacia štúdia bude spracovaná v dvoch variantoch v zmysle prílohy s názvom situácia. Vyhľadávacia štúdia bude obsahovať identifikačné údaje, podklady a údaje k návrhu variantov, základné údaje o skúmaných variantoch, technické riešenie problémových úsekov, ekonomický dopad, výkresovú časť a záverečné hodnotenie. Na základe vyhľadávacej štúdie si BBSK vyberie najvhodnejšiu variantu, ktorá bude ďalej spracovaná v stupni projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie v podrobnosti dokumentácie pre stavebné povolenie.

Projektovú dokumentáciu žiadame spracovať v zmysle zákona č.50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Pri spracovaní projektovej dokumentácie je nutné postupovať v zmysle Technických podmienok MDPaT SR 019 (03/2006) a Technických podmienok MDaV SR Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry č. 085 účinných od 10.06.2019. Zároveň je pri spracovávaní projektovej dokumentácie nutné postupovať v zmysle všetkých zákonných predpisov a noriem platných v čase zhotovovanie projektovej dokumentácie.

Projektovú dokumentáciu DUR s DSP žiadame vypracovať v počte 10 paré výkresovou formou a 1-krát v digitálnej forme (USB vo formáte PDF a DOC/DGN/DXF/DWG).

Do projektovej dokumentácie je potrebné zakresliť všetky zmeny, ktoré vzniknú počas výkonu inžinierskej činnosti (všetky zmeny vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov počas vybavovania územného rozhodnutia a stavebného povolenia).

Súčasťou projektovej dokumentácie (DUR s DSP) musí byť aj dokumentácia na majetkovoprávne usporiadanie a dokumentácia na trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PPF a LPF (v zmysle Technických podmienok MDPaT SR 019 (03/2006), obsah projektovej dokumentácia časť G. a H.).

Podrobnejší opis predmetu zákazky je uvedený v časti B Súťažných podkladov.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Tagen: 279
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 75 990.00 EUR
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 31322000
Postanschrift: Kominárska 141/2,4
Ort: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS-Code: SK010 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 83203
Land: Slowakei
E-Mail: molnar@dopravoprojekt.sk
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

1.Predmetom Dodatku č. 3 je dohoda zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy:

1.1.Dodatkom č. 3 sa čl. III Dielo (členenie a rozsah Diela, Všeobecné požiadavky na Dielo) dopĺňa ods. 3 nasledovne:

3.Stavba (cyklistická komunikácia) bude rozdelená na 3 úseky:

I. ÚSEK: úsek - ZÚ (Geronimo) - križovatka na ceste III. triedy pri moste,

II. ÚSEK: úsek - križovatka na ceste III. triedy pri moste križovanie železničnej vlečky

s cestou III. triedy,

III. ÚSEK: úsek - križovanie železničnej vlečky s cestou III. triedy KÚ (Sliač)

Pre jednotlivé úseky budú spracované rôzne stupne projektovej dokumentácie tak, aby

bolo možné jednotlivé úseky samostatne odsúhlasovať a investične pripravovať.

I. ÚSEK Dokumentácia DUR v podrobnosti DSP

II. ÚSEK technická štúdia na úrovni Odbornej pomoci spracovaná v a alternatívach:

a)Rozšírenie cesty III. triedy s obojsmerným cyklochodníkom

b)Rozšírenie cesty III. triedy s obojsmerným cyklochodníkom a chodník pre chodcov

III. ÚSEK Dokumentácia DUR v podrobnosti DSP

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Zmena rozsahu prác na diele vyplynula z potreby rozdelenia navrhovanej trasy na 3 úseky (etapy), riešené ako tri samostatné časti dokumentácie. Delenie dokumentácie vyplynulo zo záverov z pracovného rokovania zo dňa 22.4.2021, ktoré riešilo nesúhlasné stanovisko obce Vlkanová s vedením trasy po miestnych komunikáciách obce Vlkanová, v rozpore ako to bolo pôvodne odsúhlasené v predchádzajúcej štúdii vedenia cyklistickej trasy. Pre jednotlivé etapy budú spracované rôzne stupne projektovej dokumentácie tak, aby bolo možné jednotlivé etapy povoľovať a budovať samostatne. Spracovanie I. a III. etapy bude na stupni DUR v podrobnosti DSP v súlade so Súťažnými podkladmi. II. etapa bude spracovaná ako technická štúdia na úrovni Odbornej pomoci v 2 alternatívach.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 75 990.00 EUR
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 75 990.00 EUR