Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 467086-2021

15/09/2021    S179

Polen-Poznań: Computeranlagen und Zubehör

2021/S 179-467086

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Składowa 5
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Postleitzahl: 61-897
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Wojciech Kamiński
E-Mail: zamowienia@koleje-wielkopolskie.com.pl
Telefon: +48 785062125
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://koleje-wielkopolskie.com.pl/
I.6)Haupttätigkeit(en)
Eisenbahndienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wyposażenie Punktu Utrzymania Taboru w Wągrowcu w sprzęt teleinformatyczny oraz multimedialny

Referenznummer der Bekanntmachung: KW-WWA-282.07.2021.WK
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30200000 Computeranlagen und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest Wyposażenie Punktu Utrzymania Taboru w Wągrowcu w sprzęt teleinformatyczny oraz multimedialny, którego rodzaj, opis i warunki dostawy określone zostały w załączniku nr 2.1 oraz w załączniku nr 4 do SWZ.

W skład dostawy wchodzi: 8 zestawów komputerowych, 1 telewizor, 3 rzutniki multimedialne, 3 ekrany projekcyjne.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30231300 Bildschirme
38652100 Vorführgeräte
38653400 Leinwände
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
32324600 Digital-TV-Boxen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL41 Wielkopolskie
NUTS-Code: PL411 Pilski
Hauptort der Ausführung:

Punkt utrzymania taboru znajdujący się w Wągrowcu, ul. Leśna 1D, 62-100 Wągrowiec

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Oferowane dostawy muszą:

- ściśle odpowiadać wymogom określonym w załączniku nr 2.1 do SWZ,

- być oryginalne, fabrycznie nowe, wolne od wad,

- spełniać odpowiednie wymagania jakościowe oraz wymogi europejskich norm lub Polskich Norm przenoszących normy europejskie,

- nieobciążone prawami osób trzecich,

- posiadać certyfikat bezpieczeństwa CE (Conformite Europeenne),

- być wyposażone w instrukcje obsługi,

- być wyposażone w karty gwarancyjne producenta, w zakresie w jakim na nie została wystawiona gwarancja przez jego producenta,

- pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących także rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych producenta Towaru,

- być wyposażone w sterowniki i oprogramowanie towarzyszące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Towaru, a także licencje do tego oprogramowania, o charakterze „end user license”, zapewniającą możliwość korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem,

- być wyposażone w odpowiednią ilość kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających - w zakresie Towaru wymagającego zasilania z sieci energetycznej.

4. We wszystkich zapisach ogłoszenia o zamówieniu, SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, to należy uznać, że Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym wymogom, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne".

5. W przypadku zaoferowania przez wykonawcę produktów, które nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, to wykonawca obowiązany jest udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 Ustawy PZP, że proponowany przedmiot zamówienia w równoważnym stopniu spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu (dalej „Przedmiotowe środki dowodowe”).

6. W przypadku, gdy wykonawca nie złoży w ofercie informacji o tym, że oferuje produkty, które nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, to Zamawiający uzna, że wykonawca zaoferował produkty, które są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi.

7. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest załączyć do oferty pliki (np. wirtualny wydruk do formatu .pdf lub skan papierowego wydruku) ze stron internetowych wskazanych w załączniku nr 2.1 do SWZ z datą nie wcześniejszą niż 1 dzień przed upływem terminu składania ofert ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testów (dot. procesora oraz karty graficznej) potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego (dalej „Przedmiotowe środki dowodowe”). Pliki te muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę.

8. Jeżeli wykonawca nie złoży Przedmiotowych środków dowodowych lub złożone Przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo zajdą przesłanki unieważnienia Postępowania

9. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści Przedmiotowych środków dowodowych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Realizacja przedmiotowego zamówienia finansowana jest w ramach projektu pn. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez budowę zaplecza technicznego dla taboru spalinowego”, współfinansowanego z Wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014–2020.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający uprawniony jest złożyć zamówienie w okresie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w terminie nie dłuższym niż 70 (słownie: siedemdziesiąt) dni roboczych od daty wysłania przez Zamawiającego zamówienia.

3. Cena stanowi jedyne kryterium oceny ofert o wadze 100 %.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 138-368326
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Wyposażenie Punktu Utrzymania Taboru w Wągrowcu w sprzęt teleinformatyczny oraz multimedialny

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

W prowadzonym postępowaniu do upływu terminu składania ofert została złożona jedna oferta przez Copyline Jacek Cymbrykiewicz Sp. J., ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski. Cena złożonej oferty w wysokości 88 879,80 zł brutto przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (73 778,43 zł brutto), a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

W związku z powyższym postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3) Ustawy PZP podlega unieważnieniu.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie Ustawy PZP;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie Ustawy PZP, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Terminy wnoszenia odwołań określone są w art. 515 Ustawy PZP.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. Szczegółowe przepisy dot. środków ochrony prawnej zawarte są w dziale IX Ustawy PZP.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/09/2021