Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Dienstleistungen - 467138-2021

15/09/2021    S179

Polen-Warschau: Reparatur und Wartung von Sicherheitsausrüstung

2021/S 179-467138

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: PGNiG TERMIKA SA
Postanschrift: ul. Modlińska 15
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 03-216
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Mariusz Madej
E-Mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl
Telefon: +48 225878469
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.termika.pgnig.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://termika.eb2b.com.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Gas und Wärme

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług przeciwpożarowych w zakresie konserwacji i usuwania usterek systemów detekcji pożaru, oddymiania, instalacji gaszenia gazem, odcinających klap przeciwpożarowych oraz systemu GEMOS

Referenznummer der Bekanntmachung: 21DOZZ318
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50610000 Reparatur und Wartung von Sicherheitsausrüstung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest Zawarcie umowy, której przedmiotem jest świadczenie usług przeciwpożarowych w zakresie konserwacji i usuwania usterek systemów detekcji pożaru, systemów oddymiania grawitacyjnego, instalacji gaszenia gazem, odcinających klap i bram przeciwpożarowych oraz systemem zarządzania bezpieczeństwem GEMOS w Ec Żerań w Warszawie, wraz z dostarczeniem niezbędnych materiałów, części zamiennych, aparatury i urządzeń, elementów konstrukcyjnych i instalacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia umieszczono w projektowanych postanowieniach umowy 21DOZZ318 stanowiących załącznik nr 6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia – Instrukcji dla Wykonawców.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Miejsce realizacji: Elektrociepłownia Żerań, ul. Modlińska 15, Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest Zawarcie umowy, której przedmiotem jest świadczenie usług przeciwpożarowych w zakresie konserwacji i usuwania usterek systemów detekcji pożaru, systemów oddymiania grawitacyjnego, instalacji gaszenia gazem, odcinających klap i bram przeciwpożarowych oraz systemem zarządzania bezpieczeństwem GEMOS w Ec Żerań w Warszawie, wraz z dostarczeniem niezbędnych materiałów, części zamiennych, aparatury i urządzeń, elementów konstrukcyjnych i instalacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia umieszczono w projektowanych postanowieniach umowy 21DOZZ318 stanowiących załącznik nr 6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia – Instrukcji dla Wykonawców.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Pełna nazwa zamówienia:

Świadczenie usług przeciwpożarowych w zakresie konserwacji i usuwania usterek systemów detekcji pożaru, systemów oddymiania grawitacyjnego, instalacji gaszenia gazem, odcinających klap i bram przeciwpożarowych oraz systemem zarządzania bezpieczeństwem GEMOS w Ec Żerań w Warszawie

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

1) wobec których nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 i art. 109 ust. 1 pkt 4, 8-10 Ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych

Więcej informacji o podstawach wykluczenia Zamawiający zawarł w SWZ dostępnej na Platformie przetargowej od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia: https://termika.eb2b.com.pl/.

2) spełnią warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp , w zakresie: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie); 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie); 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej (Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie); 4) zdolności technicznej lub zawodowej (zgodnie z warunkiem określonym w sekcji III.1.3 ogłoszenia).

2. Wykonawca dołącza do oferty Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) jako dowód potwierdzający, na dzień składnia ofert, brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, który tymczasowo zastępuje wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

a) Jednolity dokument sporządza się, zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Zamawiający udostępnia formularz jednolitego dokumentu w formie edytowalnej oraz w postaci pliku 21DOZZ063-espd-request.xml , które są zamieszczone na Platformie pod adresem https://termika.eb2b.com.pl/ w zakładce „Załączniki” wraz z instrukcją wypełnienia. Wykonawca w Części IV jednolitego dokumentu pt. Kryteria kwalifikacji, punkt C Zdolność techniczna i zawodowa, w wierszu tabeli „opis” zawrze wszystkie wymagane przez Zamawiającego informacje określone w załącznikach nr 2 i 3 do SWZ Instrukcji dla Wykonawców.

b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie na formularzu jednolitego dokumentu, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

c) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt a), także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

3. Szczegółowe informacje o podstawach wykluczenia i zasadach kwalifikacji podmiotowej, a także podmiotowych środkach dowodowych żądanych od wykonawcy ( w tym od wykonawcy zagranicznego, wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia oraz wykonawcy polegającego na sytuacji lub zdolnościach podmiotu udostępniającego zasobny) określono w SWZ.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1. posiadają zdolności techniczne lub zawodowe, tj. Wykonawca musi wykazać posiadanie minimalnych kompetencji w postaci:

a) autoryzacji i certyfikacji producenta w zakresie serwisowania i konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej ESSER by Honeywell;

b) autoryzacji i certyfikacji producenta w zakresie montażu serwisowania, konserwacji, projektowania i programowania systemu zarządzania bezpieczeństwem pożarowym GEMOS;

c) autoryzacji i certyfikacji producenta w zakresie serwisowania i konserwacji systemu detekcji ADICOS (HOT-SPOT oraz GSME);

d) autoryzacji i certyfikacji producenta w zakresie serwisowania i konserwacji światłowodowej czujki liniowej ciepła DTS;

e) autoryzacji i certyfikacji producenta w zakresie serwisowania i konserwacji instalacji gaszenia gazem producenta MINIMAX Polska Sp. z o.o. – zestaw butlowy i orurowanie Minimax MX N2 200 bar, środek gaśniczy azot, system sterowania gaszeniem Minimax FMZ5000;

f) autoryzacji i certyfikacji producenta w zakresie serwisowania i konserwacji instalacji oddymiania grawitacyjnego MERCOR SA (systemy grawitacyjne oraz grawitacyjne z napowietrzaniem mechanicznym);

g) autoryzacji i certyfikacji producenta w zakresie serwisowania i konserwacji odcinających klap przeciwpożarowych MERCOR SA (część mechaniczna klapy) i Balimo (siłowniki do sterowania klapami);

h) autoryzacji i certyfikacji producenta w zakresie serwisowania i konserwacji bram przeciwpożarowych Hörmann i SICC.

2. wykażą się zrealizowaniem samodzielnie lub w konsorcjum, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie – co najmniej 2 zamówień, polegających na świadczeniu usług serwisowania oraz konserwacji systemu sygnalizacji pożaru ESSER i systemu zarządzania/wizualizacji GEMOS na będącym w eksploatacji czynnym obiekcie – warunek udziału możliwy do wykazania przez jednego z wykonawców składających ofertę wspólną;

3. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a) co najmniej po 4 osobami posiadającymi uprawnienia do serwisowania i konserwacji każdego z systemów:

- SSP ESSER by Honeywell,

- systemu zarządzania bezpieczeństwem pożarowym GEMOS (wersja 4),

- instalacji oddymiania grawitacyjnego MERCOR SA,

- odcinających klap przeciwpożarowych MERCOR SA (część mechaniczna klapy) i Balimo (siłowniki do sterowania klapami),

- bram przeciwpożarowych Hormann i SICC.

Zamawiający dopuszcza posiadanie uprawnień dla kilku ww. systemów przez jedną osobę.

b) co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia do serwisowania i konserwacji instalacji gaszenia gazem producenta MINIMAX Polska Sp. z o.o. – system sterowania gaszeniem Minimax FMZ5000 oraz zestaw butlowy Minimax MX N2 200 bar.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Na potwierdzenie spełniania niniejszych warunków Zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia oświadczenia w JEDZ (zgodnie z informacją zawartą w Sekcji II.1.1) ust. 2 powyżej) oraz na wezwanie następujących podmiotowych środków dowodowych:

1. Aktualnych dokumentów potwierdzających autoryzację i świadectw certyfikacji producenta:

a) w zakresie serwisowania i konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej ESSER by Honeywell;

b) w zakresie montażu serwisowania, konserwacji, projektowania i programowania systemu zarządzania bezpieczeństwem pożarowym GEMOS;

c) w zakresie serwisowania i konserwacji systemu detekcji ADICOS (HOT-SPOT oraz GSME);

d) w zakresie serwisowania i konserwacji światłowodowej czujki liniowej ciepła DTS;

e) w zakresie serwisowania i konserwacji instalacji gaszenia gazem producenta MINIMAX Polska Sp. z o.o. – zestaw butlowy i orurowanie Minimax MX N2 200 bar, środek gaśniczy azot, system sterowania gaszeniem Minimax FMZ5000;

f) w zakresie serwisowania i konserwacji instalacji oddymiania grawitacyjnego MERCOR SA (systemy grawitacyjne oraz grawitacyjne z napowietrzaniem mechanicznym);

g) w zakresie serwisowania i konserwacji odcinających klap przeciwpożarowych MERCOR SA (część mechaniczna klapy) i Balimo (siłowniki do sterowania klapami);

h) w zakresie serwisowania i konserwacji bram przeciwpożarowych Hörmann i SICC.

2. Wykaz zamówień wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat (liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane (na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Instrukcji dla Wykonawców), oraz z załączeniem dowodów określających, czy te zamówienia zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego zamówienia zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy;

Jeżeli Wykonawca powołuje sią na doświadczenie w realizacji zamówień wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, powyższe wykazy dotyczy zamówień, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

3. Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia (na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do Instrukcji dla Wykonawców).

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotowe środki dowodowe, o których tu mowa składa - odpowiednio Wykonawca / Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku.

Wykonawca, który polega na sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Ustawy, składa podmiotowe środki dowodowe, o których mowa wyżej odpowiednio do udostępnianych zasobów.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

1. Zgodnie z art. 58 ust.2 ustawy Pzp, Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

2. Zgodnie z art. 59 Ustawy w przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający żąda przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców najpóźniej na dwa dni przed terminem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy zostały określone projektowanych postanowieniach umowy 21DOZZ318 stanowiących załącznik nr 6 do Instrukcji dla Wykonawców.

Zamawiający zgodnie z art. art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących nadzór wykonawczy nad realizacją przedmiotu zamówienia. Szczegółowe wymagania w tym zakresie określono w projektowanych postanowieniach umowy 21DOZZ318.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 15/10/2021
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 12/01/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 15/10/2021
Ortszeit: 10:30
Ort:

Platforma eB2B pod adresem https://termika.eb2b.com.pl/ w postępowaniu 21DOZZ318.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

III kwartał 2024 roku

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz wszelkich dokumentów i oświadczeń odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej Za datę wpływu oferty, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy.

2. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms). Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, (w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej), akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.

3. Zamawiający wskazuje dopuszczalny format sporządzania informacji i dokumentów w postępowaniu:

a) ofertę, oświadczenie na formularzu jednolitego dokumentu, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, pełnomocnictwa, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych, przy czym Zamawiający zaleca wykorzystywanie plików w formacie .pdf.,

b) informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 3.1., przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w pkt 1.

4. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 50 MB, przy czym Zamawiający nie określa limitu liczby plików.

5. Ofertę oraz oświadczenie na formularzu jednolitego dokumentu składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Wymagania odnośnie składania oraz formy oferty, JEDZ, podmiotowych środków dowodowych i innych oświadczeń i dokumentów określono w SWZ.

7. Zamawiający na podstawie art. 139. ust. 1. Ustawy Pzp, przewiduje odwróconą kolejność oceny, tzn. najpierw dokona badania i oceny ofert dla ustalenia najwyżej ocenionej oferty, w tym przeprowadzi aukcję elektroniczną, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy.

2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone podpisem zaufanym.

4. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Pzp.

6. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy. Elementy odwołania wskazane są w art. 516 ustawy Pzp.

7. Odwołanie wnosi się:

a) w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

c) wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia - w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej

d) w przypadkach innych niż określone w a)-c) - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/09/2021