Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Dienstleistungen - 467210-2021

15/09/2021    S179

die Slowakei-Bratislava: Amtliche Landvermessung

2021/S 179-467210

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 35829141
Postanschrift: Mlynské nivy 59/A
Ort: Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS-Code: SK01 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 82484
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Mgr. Andrea Frídová
E-Mail: andrea.fridova@sepsas.sk
Telefon: +421 250692205
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.sepsas.sk
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2644
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Geodetické, majetkovoprávne a inžinierske činnosti pre stavbu „Vedenie 2x400 kV Križovany – Bystričany“

Referenznummer der Bekanntmachung: 18_2021_Fr
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71355200 Amtliche Landvermessung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom plnenia zákazky je vykonanie diela: Geodetické, majetkovoprávne a inžinierske činnosti pre stavbu ,,Vedenie 2x400 kV Križovany - Bystričany" v rozsahu uvedenom v bode II.2.4) tohto oznámenia.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 224 806.25 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros
71330000 Verschiedene von Ingenieuren erbrachte Dienstleistungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK01 Bratislavský kraj
Hauptort der Ausführung:

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom plnenia zákazky je vykonanie diela: Geodetické, majetkovoprávne a inžinierske činnosti pre stavbu ,,Vedenie 2x400 kV Križovany - Bystričany" v rozsahu:

1. Výkon inžinierskych činností stavby Vedenie 2x400 kV Križovany - Bystričany v rozsahu potrebnom pre práce po

dokončení stavby pre novobudované líniové stavby v zmysle výkonovej fázy č.7 bodu 3.3.2 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností - UNIKA 2020. Inžinierske činnosti pre práce po dokončení stavby musia obsahovať:

1.1 zabezpečenie vydania kolaudačného rozhodnutia pre nové 2x400 kV vedenie Križovany Bystričany vrátane

zabezpečenia jeho právoplatnosti (dotknuté stavebné objekty SO 01, SO 07, SO 08 a SO 09,

1.2 spolupráca s investorom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania.

2. Výkon geodetických prác pre stavbu Vedenie 2x400 kV Križovany - Bystričany v rozsahu:

2.1 zabezpečenie vypracovania geometrických plánov porealizačného zamerania stavby vrátane ich overenia na katastri nehnuteľností (pre SO 01 Vedenie 2x400 kV), t. j. zameranie stožiarového miesta (okrem porealizačného zamerania 106 stožiarov, ktoré už bolo zrealizované) a vytýčenie celého ochranného pásma vedenia za účelom zápisu vecného bremena.

3. Výkon majetkovoprávnych činností pre stavbu Vedenie 2x400 kV Križovany - Bystričany v rozsahu:

3.1 vypracovanie elaborátov jednorazových náhrad pre vlastníkov pod stožiarovými miestami a pre vlastníkov v

ochrannom pásme vedenia (pre SO 01) po vypracovaní geometrických plánov porealizačného zamerania a znaleckých posudkov, t. j. dopracovanie už vypracovaných identifikačných elaborátov vlastníkov pozemkov pod stožiarovými miestami a identifikačných elaborátov vlastníkov pozemkov v ochrannom pásme vedenia (vrátane ich kontroly podľa nového stavu v súlade s vypracovanými a na katastri nehnuteľnosti overenými geometrickými plánmi porealizačného zamerania stavby),

3.2 zabezpečenie vypracovania znaleckých posudkov na ocenenie jednorazovej náhrady za nútené obmedzenie užívania a za zriadenie vecného bremena na poľnohospodárskych pozemkoch,

3.3 zápis vecného bremena zo zákona v rozsahu pod stožiarové miesta a ochranného pásma vedenia do katastra

nehnuteľností a oznámenie vlastníkom pozemkov o vykonaní zápisu vecného bremena na ich list vlastníctva (pre SO 01),

3.4 výmaz vecných bremien zriadených v rozsahu ochranného pásma pôvodného vedenia V274 v katastri nehnuteľností.

Bližšie informácie sú uvedené v SP a v ZoD vrátane jej príloh, ktoré sú zverejnené v profile obstarávateľa a na SEPS PORTÁL VO.

II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Nichtoffenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 007-012694
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: ZoD č. 2020-0334-1175520
Bezeichnung des Auftrags:

Geodetické, majetkovoprávne a inžinierske činnosti pre stavbu ,,Vedenie 2x400 kV Križovany - Bystričany"

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
07/09/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 6
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 6
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Gajdoš-Consulting Engineers, s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 36636851
Postanschrift: Novomeského 122/6
Ort: Zvolen
NUTS-Code: SK032 Banskobystrický kraj
Postleitzahl: 96001
Land: Slowakei
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: OVIDA, s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 34138692
Postanschrift: Švrť SNP 153/70
Ort: Trenčianske Teplice
NUTS-Code: SK031 Žilinský kraj
Postleitzahl: 91451
Land: Slowakei
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Geodetické služby s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 36636029
Postanschrift: SNP 71
Ort: Žiar nad Hronom
NUTS-Code: SK032 Banskobystrický kraj
Postleitzahl: 96501
Land: Slowakei
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 450 960.00 EUR
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 224 806.25 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll
Wert ohne MwSt.: 124 520.00 EUR
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Štatistická informácia pre ÚVO-vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá a podmienky plnenia

zmluvy v predmetnom verejnom obstarávaní sa uplatňujú sociálne aspekty - písm. c)

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/09/2021