Lieferungen - 467479-2019

04/10/2019    S192

România-Bucureşti: Piatră de carieră şi concasată

2019/S 192-467479

Anunț de atribuire a contractului – utilități

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 11054529
Adresă: Sucursala Regională C.F. București, Piața Gării de Nord nr. 1-3, sector 1
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010858
Țară: România
Persoană de contact: Serviciul Achiziții Publice
E-mail: caroleta.floricel@cfr.ro
Telefon: +40 213199539
Fax: +40 314260088
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cfr.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.6)Activitate principală
Servicii feroviare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Piatră spartă

Număr de referinţă: AP/1286/2019
II.1.2)Cod CPV principal
14212300 Piatră de carieră şi concasată
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări/informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire cu 20 de zile înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

Entitatea contractantă va raspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare în legatură cu documentația de atribuire în a 12-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă nu va răspunde la solicitarile de clarificări transmise după data limită stabilită.

Achiziția de produse – piatră spartă folosită pentru balastarea liniilor de cale ferată, conform caietului de sarcini.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Oferta cea mai scăzută: 4 797 120.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 4 797 120.00 RON luată în considerare
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Livrarea produselor se va face la stațiile C.F.R. de pe raza de activitate a Sucursalei Regionale C.F. București – grafic ce va fi stabilit cu 5 zile înainte de începerea [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Pentru asigurarea desfășurării activității de întreținere și reparații curente a infrastructurii feroviare, entitatea contractantă intentionează să încheie un acord-cadru pe o perioada de 4 ani (48 luni).

1) Acord-cadru: minim 20 000 tone-maxim 26 300 tone;

2) Contract subsecvent:

— anul 2019: minim 5 000 tone-maxim 6 575 tone,

— anul 2020-2022: minim 5 000 tone-maxim 6 575 tone.

Notă: cantitățile minime și maxime pentru care urmează să se încheie acordul-cadru, respectiv contractele subsecvente au fost fundamentate ținându-se cont de necesarul de material pentru lucrări de întreținere.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de livrare / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 137-338495
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ orientativ periodic

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 683
Titlu:

Piatră spartă

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
19/09/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Gamiatricos Com S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 6958194
Adresă: Str. Islaz nr. 11
Localitate: Târgu Jiu
Cod NUTS: RO412 Gorj
Cod poștal: 210107
Țară: România
E-mail: office@gamiatricos.ro
Telefon: +40 253216600
Fax: +40 253216644
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 4 799 750.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 4 797 120.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 4 797 120.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Oficiul Juridic al autorității contractante S.R.C.F. București
Adresă: Piața Gării de Nord nr. 1-3, sector 1
Localitate: București
Cod poștal: 010858
Țară: România
Telefon: +40 213182372
Fax: +40 213182372
Adresă internet: www.cfr.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
01/10/2019