Lieferungen - 469652-2018

25/10/2018    S206    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Bulgarien-Sofia: Arzneimittel

2018/S 206-469652

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
„SBALIPB „Prof. Ivan Kirov“ EAD
000689150
bul. „Akad. Ivan Evstatiev Geshov“ No. 17
Sofiya
1606
Bulgarien
Kontaktstelle(n): S. Koleva
Telefon: +359 29520076
E-Mail: sbalipb@abv.bg
Fax: +359 29520076
NUTS-Code: BG411

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.sbalipb.bg

Adresse des Beschafferprofils: http://www.sbalipb.bg/obshtestveni_poruchki.php

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.sbalipb.bg/obshtestveni_poruchki.php
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33600000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Предмет на процедурата е доставка на лекарствени продукти за нуждите на „СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД с оглед обезпечаване нейното нормално функциониране за 1-годишен период. Доставките ще се извършват на база периодични заявки съгласно нуждите на лечебното заведение. Настоящата поръчка е разделена на 2 обособени позиции, както следва:

— 1-ва ОП „Доставка на лекарствени продукти по приложение 2 на Позитивния лекарствен списък“,

— 2-ра ОП „Доставка на лекарствени продукти извън приложение 2 на Позитивния лекарствен списък“.

Количествата на лекарствените продукти са посочени в техническите спецификации, неразделна част от публикуваната на профила на купувача документация. Количествата са прогнозни и възложителят не се задължава да ги закупи в пълен обем, а зависят от потребностите и финансовата му обезпеченост.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 297 590.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на лекарствени продукти по приложение 2 на Позитивния лекарствен списък

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33600000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411
Hauptort der Ausführung:

Болнична аптека на „СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД, София, бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов“ № 17

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД. В обособената позиция са включени 138 номенклатурни единици/лекарствени продукти от приложение № 2 на ПЛС по чл. 262 от ЗЛПХМ и вписани в публичен електронен регистър към НСЦРЛП. Всеки участник може да подава оферта за 1 или повече от номенклатурните единици в обособената позиция. В техническото предложение участникът следва да декларира, че:

1. предлаганата цена на лекарствените продукти от ПЛС не надвишава пределната цена съгласно чл. 261а, ал. 1 от ЗЛПХМ;

2. има разрешение за употреба в страната, издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент (EO) № 726/2004 г. на Европейския парламент и Съвета (чл. 23, ал. 1 от ЗЛПХМ) — № на разреш. и срок на валидност се посочват в таблица, неразделна част от техн. предл.;

3. притежава лицензия, издадена по реда на ЗКНВП, ако участва за доставка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения 2 и 3 на ЗКНВП — № на лиц. и срок на вал. се посочва в таблица, неразд. част от техн. предл.;

4. срокът на годност на предлаганите лекарствени продукти ще бъде не по-малък от 70 (седемдесет) на 100 от обявения от производителя към датата на всяка доставка;

5. ще осигури необходимите количества лекарствени продукти за целия срок на договора.

Възложителят отстранява от процедурата участник относно онези ном. единици/лек. продукти, които не отговарят на някое от изискванията по т. 1—5 по-горе.

Не се допускат до класиране участници за онези ном. единици/лек.продукти по обособена позиция 1, чиито единични цени са по-високи от пределните цени по действащия ПЛС към момента на отваряне на ценовите оферти.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 218 120.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Възможно е финансирането да бъде преустановено и договорът за обществена поръчка да се прекрати предсрочно на основание чл. 7, ал. 3 от Постановление на МС № 146 от 9.7.2015 г. за създаване на Централен орган за покупки в сектор „Здравеопазване“.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на лекарствени продукти извън приложение 2 на Позитивния лекарствен списък

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33600000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411
Hauptort der Ausführung:

Болнична аптека на „СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД, София, бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов“ № 17.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД с оглед обезпечаване нейното нормално функциониране за 1-годишен период. Втора обособена позиция включва 134 продукта/номенклатурни единици, които са извън приложение 2 на ПЛС. Всеки участник може да подава оферта за 1 или повече от номенклатурните единици в обособената позиция. В техническото предложение участникът следва да декларира, че:

1. има разрешение за употреба в страната, издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент (EO) № 726/2004 г. на Европейския парламент и Съвета (чл. 23, ал. 1 на ЗЛПХМ) — № на разреш. и срок на валидн. се посочват в таблица, неразд. част от технич. предлож.;

2. притежава лицензия, издадена по реда на ЗКНВП, ако участва за доставка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения 2 и 3 на ЗКНВП — № на лиценз. и срок на валидн. се посочват в таблица, неразд. част от технич. предл.;

3. срокът на годност на предлаганите лекарствени продукти ще бъде не по-малък от 70 (седемдесет) на 100 от обявения от производителя към датата на всяка доставка;

4. ще осигури необходимите количества лекарствени продукти за целия срок на договора.

Възложителят отстранява от процедурата участник за онези ном. единици/лек. продукти, които не отговарят на изискванията, посочени в т. 1—4 по-горе.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 79 470.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Да притежават разрешение за производство, издадено по реда на ЗЛПХМ (в случаите по чл. 196, ал. 1 от ЗЛПХМ), или разрешение за търговия на едро на лекарствени продукти, или удостоверение за регистрация за търговия на едро с лекарствени продукти (в случаите по чл. 196, ал. 1 и ал. 2 от ЗЛПХМ), или разрешение за внос (в случаите по чл. 196, ал. 2 от ЗЛПХМ) — издадени по реда на ЗЛПХМ.

2. Участниците в обществената поръчка трябва да притежават лицензия, издадена по реда на Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП), когато участват за доставка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и № 3 към чл. 3, т. 2 и т. 3 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични.

За удостоверяване на изискването по т. 1 се попълва част IV, б. „А“ от ЕЕДОП.

На основание чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП за доказване на съответствието с изискванията по т. 1 и т. 2 възложителят може да изиска на всеки етап от процедурата представяне от участниците на заверени копия на съответните разрешения.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Неприложимо

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Да притежават сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват производство/търговия с лекарствени продукти на името на участника.

За удостоверяване на изискването по т. 1 се попълва част IV, б. „А“ от ЕЕДОП и се представя оригинал или заверено копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2015 или еквивалентен (на основание чл. 64, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП).

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Предлаганите лекарствени продукти да отговарят на следните изисквания:

— да притежават валидно разрешение за употреба в страната, издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент (ЕО) № 726/2004 г. на ЕП и Съвета (чл. 23, ал. 1 от ЗЛПХМ). В случай на изтичане на срока на разрешението за употреба на лекарствен продукт през съответната година, за която се изпълнява обществената поръчка, участникът декларира в съответствие с чл. 55, ал. 6 от ЗЛПХМ, че количествата за лекарствения продукт са налични.

— предлаганите лекарствени продукти трябва да имат остатъчен срок на годност към датата на доставката, който да бъде не по-малък от 70 % от обявения. Участниците, които подават техническо предложение за номенкл. единици от първа обособена позиция, трябва да гарантират, че предлаганата от тях цена на лекарствените продукти, вкл. в ПЛС, не надвишава пределната цена (чл. 261а, ал. 1 от ЗЛПХМ).

Посочените изисквания се декларират в техническото предложение (по образец) на участника за съответната обособена позиция.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/12/2018
Ortszeit: 16:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 4 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 04/12/2018
Ortszeit: 11:00
Ort:

София, бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов“ № 17, административната сграда на СБАЛИПБ

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

На публичното заседание могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП — участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

В настоящата процедура може да участва, като подава оферта, всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставка съгласно законодателството на държавата, в която то е установено, и което отговаря на изискванията, посочени в ЗОП, в настоящото обявление и документацията за участие. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, чл. 55, ал. 1 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици или ако не са изпълнени изискванията на чл. 101, ал. 9, ал. 10 и ал. 11 и чл. 107 от ЗОП.

Не се допускат до класиране участници за онези ном. единици/лек. продукти от обособена позиция 1, чиито единични цени са по-високи от пределните цени по действащия към момента на отваряне на ценовите оферти Позитивен лекарствен списък.

Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка за съответната обособена позиция е 3 % от стойността на договора. Гаранцията за изпълнение може да се представи в една от формите, посочени в чл. 111 от ЗОП.

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай че избраният за изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива.

Пълен достъп до документацията по електронен път е осигурен на интернет страницата на възложителя www.sbalipb.bg.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarien
Telefon: +359 29884070
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

На основание чл. 196, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/10/2018