Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Dienstleistungen - 471749-2022

Submission deadline has been amended by:  527602-2022
30/08/2022    S166

Rumänien-București: Sozialforschung

2022/S 166-471749

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: AGENTIA NATIONALA DE INTEGRITATE
Nationale Identifikationsnummer: 22838777
Postanschrift: Strada: Lascăr Catargiu, nr. 15
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 010661
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): George GRECEANU
E-Mail: george.greceanu@integritate.eu
Telefon: +40 372069869
Fax: +40 0372069888
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.integritate.eu
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100154730
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: control administrativ

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de consultanță, expertiză și realizarea de cercetări sociologice

Referenznummer der Bekanntmachung: 22838777.7.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79315000 Sozialforschung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Servicii de consultanță, expertiză și realizarea de cercetări sociologice, conform specificatiilor din caietul de sarcini

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 180 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

sediul Agenţiei Naţionale de Integritate din b-dul Lascăr Catargiu, nr. 15, sector 1, Bucureşti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Servicii de consultanță, expertiză și realizarea de cercetări sociologice.

contract cu durata 11 luni, dar nu mai tarziu de 21 august 2023 – data finalizării proiectului

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Experiența profesională / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 11
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Program POCA - Cod SIPOCA/MySMIS 1158/152674

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative actualizate la momentul depunerii acestora, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire.

Aceste documente pot fi:

a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul depunerii acestora;

b) cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

c) după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

2. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situatiile prevazute la art. 59, art. 60 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE este o declarație pe propria răspundere, Formular nr. 4, privind neîncadrarea în prevederile art. 59, art. 60 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, la solicitarea autorității contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire.

Persoanele care dețin funcții de decizie din cadrul autorității contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Dl Florin Ionel MOISE – Președinte, Dna Oana IACOB – Director General, Direcția Generală Juridică, Relații Publice și Comunicare, Dna Daniela SPIRIDON – Șef serviciu, Serviciul Economic, Daniel - Ștefan Belingher – manager de proiect, Florentina Spălățelu (fostă Ionică) – responsabil achiziții

Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informatiile aferente situației lor. Documentele justificative actualizate, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv persoane juridice/fizice române: certificat constatator emis de ONRC din care să rezulte obiectul de activitate al ofertantului, sau în cazul ofertantilor străini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I, după aplicarea criteriului de atribuire. Informatiile cuprinse în Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul depunerii acestuia. Pentru persoane juridice/fizice straine se vor prezenta documentele care dovedesc o forma de înregistrare/atestare; documentele vor fi prezentate în traducere in limba romana. Traducerile vor fi semnate si stampilate pe fiecare pagina de catre traducatorul autorizat.

In cazul unei oferte depuse in asociere, fiecare asociat trebuie sa depuna documentele necesare pentru demonstrarea faptului ca este autorizat sa desfasoare partea sa din contract.

Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC, iar informațiile prezente în certificat trebuie sa fie reale și valide la data prezentării. Certificatul trebuie sa fie valabil în momentul prezentării.

Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului a fost solicitat pentru a atesta faptul că Ofertantul are autorizate activităţile ce urmează să le desfășoare conform celor propuse de autoritatea contractantă.

Se va completa Documentul Unic de Achiziții European (DUAE), conform art. 193-195 din Legea nr. 98/2016 și conform Notificării ANAP nr. 240/2016, de către ofertanți, terți susținători și subcontractanți, cu informațiile aferente situației lor.

În vederea verificării informațiilor cuprinse în DUAE, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă are dreptul să solicite ofertantului clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, documente justificative care să demonstreze cele asumate prin DUAE, cum ar fi: certificat constatator emis de ONRC (original/copie legalizată notarial/copie lizibilă certificată pentru conformitate cu originalul), din care să rezulte obiectul de activitate al ofertantului.

Persoanele juridice/fizice străine vor prezenta documente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este rezident.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Cifra de afaceri anuala generalaOperatorii economici participanți la procedură trebuie să aibă un nivel mediu al cifrei de afaceri globală pe ultimii 3 ani (2019, 2020, 2021) de minim 2.360.000 lei. NOTĂ: Pentru o evaluare unitară a modului de îndeplinire a cerinţei privind plafonul valoric, asociat cerinţei referitoare la nivelul mediu al cifrei de afaceri globală pe ultimii 3 ani, cursul de referinţă care va fi avut în vedere pentru calculul echivalenţei pentru cifrele de afaceri a căror valoare este exprimată în altă monedă decât în Lei (Ron) va fi cursul de schimb mediu anual Leu (RON)/altă monedă comunicat de Banca Naţională a României, pe site-ul http://www.bnr.ro, pentru fiecare an în parte

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

completare DUAE. La solicitarea autorității contractante, pentru confirmarea cerinței, ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, își va demonstra situația economică și financiară prin depunerea de documente justificative care să confirme cele asumate în DUAE. Astfel de documente pot fi bilanțuri contabile, audituri financiare, precum și orice alte documente echivalente (cum ar fi, enumerarea nefiind limitativă: rapoarte de audit financiar întocmite de entități specializate sau balanțe de verificare asumate de operatorul economic, în cazul în care situațiile aferente anului financiar încheiat nu au fost încă definitivate conform prevederilor legislației incidente în domeniu), din care să rezulte un nivel mediu al cifrei de afaceri globală pe ultimii 3 ani (2019, 2020, 2021) de minim 2.360.000 lei, în copie lizibilă, cu mențiunea „conform cu originalul”.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Op econ treb sa faca dov că în ultimii 3 ani au prestat servicii similare celor care fac obiectul prez proceduri a căror val cumulată, calculată până la data limită de depun a of la nivelul unuia sau mai multor ctr, este de min 1.180.000,00 lei fără TVA. Serviciile treb sa fi fost prestate în ultimii 3 ani, calculați prin raportarea la data limită de depun a of. Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termen limita prev în anuntul de particip publ initial. Doc justif care probează îndeplin celor asumate prin completarea DUAE sunt certif/ doc, emise sau contrasemn de o aut sau de clientul privat beneficiar (ex.: PV de receptie/doc constat/recomandari/etc.) La nivelul DUAE treb preciz info cum ar fi: nr si data ctr inv drept exp sim, val, beneficiarul, data si nr doc de receptie, precum si ponderea si/sau activit pt care a fost respons. Doc prin care se conf prest de serv sim, resp certif/ doc emise sau contrasemnate de catre clientul beneficiar public sau privat care sa contina inf din care sa rez faptul ca au fost efect în conf cu oblig contr, urmeaza sa fie prez oblig, la solic AC, doar de către of clasat pe locul I.

Diplome de studii si calificari profesionale Ofertantul va asig o echipă formată din: - 3 experți internaționali (cheie); 3 experți non-cheie, care să asiste experții cheie. Experții solicitați vor fi responsabili de realiz activit din cadrul ctr in conf cu cerințele beneficiarului;1 lider de contract.Of poate suplim nr de resurse alocat activit pe perioada derulării proiectului, fără însă a solicita modifi val ctr.

Efectivele medii anuale de personal Prez unei liste cu personalul propus, cu indicarea numelui și prenumelui expertului, poziția ocupată, domeniul de implicare în contr.

Proportia de subcontractare În cazul în care of intenționează să subcontr o parte din contr, acesta va include inf cu priv la subcontr în DUAE, va declara identit subcontr, precum și partea lor de implic în contr.Odată cu depun DUAE se va prezși acordul de subcontr.În cazul în care of utiliz capacit subcontr/subcontractanților pt a îndepl crit de calific, se va prez câte un formular DUAE separat pt fiecare dintre respect subcontr, completat și semnat în mod coresp de către fiecare dintre aceștia.Subcontr precizează în DUAE inf afer crit de calif pe care le îndepl menționând nr și data ctr/acordului de subcontr pt partea propusă pt subcontr. Dacă prin subcontr nu se îndepl o cerință de calif, atunci acesta va prez DUAE doar în scopul dem neîncadr în motivele de excludere. Op econ clasat pe loc 1, după aplicarea crit de atrib asupra of admisibile, va face dov îndepl cerințelor de calif prin subcontr prin prez de doc justif ale acestora, la solic AC

Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii Operatorii economici vor demonstra că au implementat un sistem de management al calității conform Standardului SR EN ISO 9001 ediția în vigoare sau echivalent, în domeniul achiziției, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme acreditate, naționale sau internaționale, sau orice alte probe/dovezi/documente echivalente care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Doc justif care probeaza îndepl celor asum prin compl DUAE sunt contr certif/ doc, emise sau contrasemn de o autorit sau de clientul privat beneficiar (ex.: contracte, PV de receptie/ doc constat/ recomandari/ etc.).La nivelul DUAE treb preciz inf cum ar fi: nr și data ctr invoc drept exp sim, val, beneficiarul, data și nr doc de recepție, precum și ponderea și/sau activit pt care a fost responsabil.Doc prin care se conf prest de serv similare, respectiv certif/doc emise sau contrasemn de către clientul beneficiar public sau privat care să conțină inf din care să rez faptul că au fost efect în conf cu oblig contr, urmează să fie prez oblig, la solicitarea AC, doar de catre of clasat pe locul I după aplic crit de atrib.Pt eval îndepl crit ref la exp sim se va util cursul de ref dintre leu și moneda țării de origine a of stabilit de BNR. Conversia leu-altă valută se va face prin raportare la cursul mediu anual comunicat de BNR aferent fiecărui an în parte (2018-2020). Note: •Certif/doc de mai sus treb însoțite de trad autoriz în lb ro, dacă este cazul. •În cazul ctr în valută, pt transf în Lei se va utiliza cursul mediu anual lei/valută comunicat de BNR afer ctr menționate în formular. •În cazul unei of comune, cerințele de calif cu priv la exp sim se dem prin luarea în consid a resurselor tuturor membrilor grupului (prin cumul). •În cazul în care cerința de calif priv exp sim este dem prin invoc susținerii unei/unor terțe pers, la solicit AC, conf art. 196 din Legea nr. 98/2016 priv achiz pub, treb prez/e angaj/ele ferm/e din partea terțului/terților conf prev art. 48 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 și ale art. 182 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. De asemenea, se vor prez doc din partea terțului/terților susținător/i din care să rez modul efectiv prin care terțul/terții susținător/i va/vor asig îndeplin propriului angaj de susținere, doc care se vor constitui anexe la respectivul angaj. Lista de exp sim va fi însoţită de doc justif (recomandări, copii ale ctr, pv de receptie etc), care vor preciza cel puţin urmat aspecte: - modul de îndepl a oblig contr pe parcursul derulării ctr respectiv; - dacă pe parcursul efectuării prestarii au fost înreg neconf care au condus la recepţii amânate sau respinse datorită nerespectării parametrilor de calitate. Inf priv exp sim vor cuprinde: beneficiarul ctr; tipul serviciilor; durata ctr; valoarea serviciilor; modul de îndepl a oblig contractuale.

Se va completa DUAE de către op econ participanți la proc de atrib, coresp cerințelor AC.Fiecare dintre pers prop treb sa indepl integral toate cerințele min af expertului (profilului de pers) pt care au fost nominaliz. Nu se acceptă îndeplin cerințelor min afer unui expert prin cumul de către mai multe pers.Pers desemnat pt îndeplin sarcinilor în cadrul contr, dacă nu are calit de angajat al of, va prezun angaj de particip asumat prin semnare și datare de fiecare expert în parte, prin menționarea poz ocupate/ domeniului și perioadei de implicare în contr.Of/of asoc vor prez o declarație priv disponib pers desemnat pt îndepl activit pe per de implic a acestuia în realiz contr, obligându-se să resp legislaţia în vig care reglem condiţiile la locul de muncă.Of poate suplim nr de resurse alocat activit pe perioada derulării proiectului, fără însă a solic modif val contr. Expert international cheie – 3 pers - Absolv cu dipl de licență în dom studiilor juridice, econ, științe politice sau politici publice; - Face dov unei exp prof de min 8 ani în unul sau mai multe dintre dom: combaterea și prevenirea corupției, completarea și depunerea declarațiilor de avere și de interese, olograf sau electronic, conflicte de interese, incompatiblități sau alte activități din sfera integrității; - Face dov exp în colab cu instutiții sau organisme naț sau internaț implicate în lupta împotr corupției, inclusiv în cadrul proiectelor sau operațiunilor cu finanț europ, demonstr prin cel puțin o scrisoare de recomandare; - A elab cel puțin un material un studiu sau un material programatic rel dom integrității și dov implic în proiecte de integritate (complet și dep decl de avere și de interese, controlul și depistarea averilor nejustificate, incompatibilități și conflicte de interese). - Dov o înțelegere excepțională a cadrului internațional de combatere și prevenire a corupției; - Are exp în conduc sau moderarea discuțiilor purtate în cadru organizat și are capacit necesară atingerii consensului în întâlniri internaț; - Prez aptitud comunicaționale excelente, atât în scris cât și verbal, este fluent în limba engleză, cunoașterea limbii române constituind un avantaj; are competențe sporite în aria editării de text. - Are o cultură solidă a colaborării profesionale; - Dem capacit de gândire strategică și de sinteză rapidă a inf diversif și din surse multiple; - Este de pref să dețină exp în menținerea unor relații eficiente cu o gamă largă de actori relevanți pt obiectivul gen al proiectului (guverne, organiz internaționale, ONG-uri) și este necesar să fie famil cu organisme internaționale implicate în lupta anticorupție (United Nations Convention against Corruption-UNCAC, Banca Mondială, The Group of States against Corruption-GRECO, Organisation for Economic Co-operation and Development-OECD, etc.). Expert non-cheie – 3 pers-studii sup finaliz cu diplomă de licență;-exper cel putin 1 ctr, în ultimii 3 ani, în care a îndeplinit activit sim ca cele pe care urm să le îndepl în viitorul ctr, dovedită prin prez unui CV, precum și orice alte doc (recomandări, pv etc) Lider de contr - 1 pers-studii sup finaliz cu diplomă de licență;-experiența cel putin 1 ctr, în ultimii 3 ani, în care a îndeplinit activit similare ca cele pe care urmează să le îndepl în viitorul contract, dov prin prez unui CV, precum și orice alte doc (recomandări, pv etc) Pentru dem îndepl cerințelor minimale în cazul fiecărui expert, Prestatorul va atașa Of tehnice următ doc:CV în format Europass, af fiecărei pers prop în cadrul echipei, semnat de către fiecare titular în parte și datat, care să ateste îndepl cerințelor solic de AC;doc suport din care să rez deț preg și compet/calif prof ale pers de specialit prop în cadrul echipei, astfel cum sunt acestea menționate, resp dipl/adev emise de instituţia de învăţ, atestate, certificări, ctr/cărți de muncă/REVISAL, refer emise de angajatori sau beneficiari care să probeze exper și durata de lucru în dom/specializ cerute, alte doc pt dov exp prof.În cazul în care certif/dipl/doc care conf exp prof indicată sunt emise în altă lb decât rom, acestea vor fi trans în lb de origine, însoț de o trad autoriz a acestora în lb ro.

Se va compl DUAE de către op econ participanți la proc de atrib, coresp cerințelor AC.Se va completa și prez și Formularul - Lista cu pers de spec. Se vor indica numele și pren expertului, funcția în cadrul ctr/ poz ocupată și domeniul de implicare în ctr.Compl Formular, semnat/stampilat/semnat cu semnatura digitala.Orice alte info considerate de ofertant utile în explicarea ofertei lui vor fi incluse în of. Doc justif care probează cele asumate in angajamente/le, acorduri, vor fi solicit doar of declarat castig la solic AC.Se vor prez Angaj de particip al pers desemnate pt îndeplin sarcinilor în cadrul ctr, daca of nu are angajate astfel de pers; - Decl a of/of asoc priv disponib pers desemnat pt îndeplin activit pe perioada de implicare a acestuia în realiz ctr.Pers desem pt îndeplin sarcinilor în cadrul ctr, dacă nu are calit de angajat al of, va prez un angaj de particip asumat prin semnare și datare de fiecare expert în parte, prin menționarea poz ocupate/domeniului și perioadei de implicare în ctr.Of/ of asoc vor prez o decl priv disponib pers desemnat pt îndeplin activit pe per de implic a acestuia în realiz ctr, obligându-se să respecte legislatie în vig care reglem condițiile la locul de muncă.Of va prez doc justif care probează cerința cu privire la experți - diplome de studii și calificări prof. Copiile doc treb să fie confirmate pt conf cu originalul doc respective. Certificatele/ diplomele/ doc justif emise în alta lb decât lb ro, vor fi prez în lb de origine, însoțite de o trad autoriz a acestora în lb ro.Of treb să dispună de propriul echipam necesar pt buna derulare a acestui ctr (laptopuri, PC-uri, software, imprimante, copiatoare, telefoane mobile etc). Dacă va fi necesară utiliz unor aplicații/echipamente specializate, of le va asigura pe cheltuială proprie, fără costuri suplimentare pentru AC.

În cazul în care of intenționează să subcontr o parte din contr, acesta va include inf cu priv la subcontr în DUAE, va declara identit subcontr, precum și partea lor de implic în contr.Odată cu depun DUAE se va prezși acordul de subcontr.În cazul în care of utiliz capacit subcontr/subcontractanților pt a îndepl crit de calific, se va prez câte un formular DUAE separat pt fiecare dintre respect subcontr, completat și semnat în mod coresp de către fiecare dintre aceștia.Subcontr precizează în DUAE inf afer crit de calif pe care le îndepl menționând nr și data ctr/acordului de subcontr pt partea propusă pt subcontr. Dacă prin subcontr nu se îndepl o cerință de calif, atunci acesta va prez DUAE doar în scopul dem neîncadr în motivele de excludere. Op econ clasat pe loc 1, după aplicarea crit de atrib asupra of admisibile, va face dov îndepl cerințelor de calif prin subcontr prin prez de doc justif ale acestora, la solic AC

Toți operatorii economici participanți la procedură vor completa cu informaţiile aferente situaţiei lor. La solicitarea autorității contractante, pentru confirmarea cerinţei, ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta documentele justificative care probează cele asumate în DUAE, respectiv certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi/documente care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității, valabile la data prezentării.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 26/09/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 26/01/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 26/09/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Asociatul/ asociații vor prezenta aceleași documente solicitate la Condiții de participare ca și liderul de asociere, cu mențiunea că cerințele privind capacitatea tehnica și/sau profesionala vor fi îndeplinite prin cumul de grupul de asociați. Totodată, se va prezenta Acordul de asociere din care să rezulte cine este liderul asocierii precum și detalierea obligațiilor fiecarui membru al asocierii și procentul care revine fiecăruia, precum și precizarea clară că toți membri grupului vor raspunde în mod solidar pentru executarea contractului.

În cazul unei asocieri, persoana care a semnat oferta, autorizată să angajeze ofertantul lider, trebuie confirmată prin depunerea în SEAP a împuternicirilor semnate de toți reprezentanții cu drept de semnătură ai partenerilor.

2. Capacitatea tehnică și/sau profesională a ofertantului poate fi susținută și de o altă persoană (alta decât asociat sau subcontractant). În acest caz, ofertantul trebuie să dovedească susținerea de care beneficiază prin prezentarea unui "angajament ferm" al persoanei respective prin care confirmă ca pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice și profesionale invocate. Persoana care asigură susținerea tehnică și/ sau profesională (terțul susținător) nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire.

DUAE se va prezenta în conformitate cu prevederile art. 193 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.Odata cu depunerea DUAE se va prezenta și angajamentul ferm al terțului susținator, acordul de asociere și/sau acordul de subcontractare, după caz.Nedepunerea odată cu oferta, a DUAE, a angajamentului ferm al terțului susținator din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, sau dupa caz, acordului de asociere și/ sau a acordului de subcontractare, atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

În conformitate cu art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare ”Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire". În baza alin. (3) ale acelorași articole, ”Autoritatea contractanta are obligatia de a publica raspunsurile însotite de întrebarile aferente la adresa de internet la care sunt disponibile documentele achizitiei, indicata potrivit dispozitiilor art. 150 alin. (2)/art. 160 alin. (3), luând masuri pentru a nu dezvalui identitatea operatorului economic care a solicitat clarificarile sau informatiile suplimentare respective."

Față de cele de mai sus se vor respecta prevederile notificarii ANAP nr. 247/06.09.2016 (transmisă și operatorilor economici sub nr. 253/06.09.2016) cu privire la modalitatea de transmitere a solicitărilor de clarificări și a informațiilor suplimentare la documentațiile de atribuire/ raspunsurile formulate în cazul desfășurării procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie.Toate răspunsurile la solicitările de clarificări aferente Documentației de atribuire vor fi publicate în SEAP în cadrul Anunțului de participare.

Reguli de comunicare și transmitere a datelor:

- Solicitările de clarificări referitoare la prezenta Documentație de atribuire, se vor adresa in mod exclusiv în SEAP la Secțiunea Întrebări din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar răspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la Secțiunea „Documentație, clarificări și decizii” din cadrul Anunțului de participare, cât și în Secțiunea Întrebări, Autoritatea Contractantă urmând să nu dea curs solicitărilor adresate prin altă modalitate de comunicare.

- Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet la orice solicitare de clarificări sau informații suplimentare;

- Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare in legătura cu oferta prin utilizarea facilitaților tehnice disponibile în SEAP (Secțiunea „Întrebări”).

- Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificări și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP (Secțiunea “Întrebări”), în format electronic, semnate cu semnătură electronică extinsă.

Pentru vizualizarea Documentației de atribuire încărcate in SEAP, operatorii economici trebuie să aibă un program necesar vizualizării fișierelor semnate electronic.Se va avea în vedere încarcarea tuturor documentelor aferente documentației transmise, semnate cu semnatura electronica extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

Criteriul de atribuire se va aplica numai ofertelor admisibile!

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate în DUAE urmează a fi prezentate obligatoriu, la solicitarea Autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire.Toate certificatele/ documentele emise în altă limbă decât limba română, trebuie să fie însoțite de o traducere autorizată a acestora în limba română. În cazul în care există discrepanțe între versiuni, traducerea în limba română va prevala.Operatorul economic va preciza și va dovedi cu înscrisuri în cadrul Ofertei depuse care din informațiile cuprinse în Propunerea Tehnica/ Propunerea financiară, cu excepția prețului, sunt considerate a fi confidențiale, clasificate, protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislației aplicabile, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informații ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală.

Ofertanții din cadrul acestei proceduri înțeleg că Autoritatea Contractantă nu poate fi considerată răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă Autoritatea contractantă a fost notificată asupra existenței unui asemenea prejudiciu.

Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac: termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute de Legea nr. 101/2016

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Direcția Generală Juridică, Relații Publice și Comunicare
Postanschrift: b-dul Lascăr Catargiu, nr. 15, sector 1
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 010661
Land: Rumänien
E-Mail: ani@integritate.eu
Telefon: +40 372069869
Internet-Adresse: www.integritate.eu
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
25/08/2022