Services - 472642-2018

26/10/2018    S207

België-Brussel: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2018/S 207-472642

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Directie Vervoerinfrastructuur
Nationaal identificatienummer: 0308.357.852_16607
Postadres: Vooruitgangstraat 56
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1120
Land: België
Contactpersoon: Directie Vervoerinfrastructuur
E-mail: adjudication.beliris@mobilit.fgov.be
Telefoon: +32 22774688

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.beliris.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=323206

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=323206
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Beliris-2.25.1.1.-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

2.25.1.1. Ontwikkeling van openbare ruimten rondom het Biestebroeck bassin te Anderlecht - Globaal ontwerplan + specifieke ontwerpersopdrachten

Referentienummer: Beliris-2.25.1.1.-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Onderhavige dienstenopdracht betreft het ontwerpen van een globaal ontwerpplan en de realisatie van specifieke ontwerpersopdrachten voor de ontwikkeling van openbare ruimten rond het Biestenbroeckdok te Anderlecht.

Voor meer informatie gelieve het bijzonder bestek te willen raadplegen dat gratis online beschikbaar is op de website https://enot.publicprocurement.be.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onderhavige dienstenopdracht betreft het ontwerpen van een globaal inrichtingsplan en de realisatie van specifieke ontwerpersopdrachten voor de ontwikkeling van openbare ruimten rondom het Biestebroekdok te Anderlecht.

Deze opdracht bestaat uit een vast gedeelte en verschillende voorwaardelijke gedeelten.

In functie van het beschikbaar budget en de opportuniteiten, zullen de gedeelten al dan niet besteld worden.

Het vaste gedeelte heeft betrekking op:

• voorbereidende studies;

• ontwikkeling van het Globaal inrichtingsplan;

De voorwaardelijke gedeelten hebben betrekking op:

• diverse bijwerkingen van het Globaal inrichtingsplan;

• verschillende ontwerpopdrachten.

Voor meer informatie over de aan te leveren prestaties gelieve het bijzonder bestek te willen raadplegen dat gratis online beschikbaar is op de website https://enot.publicprocurement.be.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Methodologie / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Visie / Weging: 70
Kostencriterium - Naam: Evaluatie van de honoraria / Weging: 10
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 3
Maximumaantal: 5
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Het UEA:

(cf. art 73 van de wet en 38 e.v. KB Plaatsing)

Te leveren document: de kandidaat voegt bij zijn kandidatuur het naar behoren ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Dit zowel voor de kandidaat als voor elke entiteit waarop men zich baseert voor de draagkracht.

Het formulier is als bijlage bij huidig bestek gevoegd zowel in XML-formaat als in PDF-formaat (telkens in beide landstalen Fr en Nl).

De inschrijver heeft de keuze:

• ofwel het XML-bestand opladen, invullen via https://ec.europa.eu/tools/espd, downloaden, afprinten en bijvoegen via scan bij de elektronische offerte;

• ofwel het PDF-bestand invullen en een scan van de ingevulde versie bijvoegen bij de elektronische offerte.

Het betreft een verklaring op eer van de kandidaten die dienst doet als voorlopig bewijs ter vervanging van certificaten en attesten, waarmee de kandidaat verklaart dat hij zich niet in een situatie bevindt die kan of moet leiden tot uitsluiting van een kandidaat, met vermelding van de eventuele corrigerende maatregelen en dat hij beantwoordt aan de toepasselijke selectiecriteria.

De aanbesteder kan op elk moment van de procedure aan een kandidaat vragen om alle of een deel van de vereiste certificaten en bewijsstukken te bezorgen.

Uitsluitingsgronden

(artikelen 66-70 wet + 61-63 van het KB plaatsing)

Uitsluitingsgronden in verband met fiscale en sociale schulden:

De Uitsluitingsgronden in verband met fiscale en sociale schulden zoals vermeld in artikel 68 van de Wet zijn integraal van toepassing op deze opdracht.

*Dit zal door Beliris geverifieerd worden met de hulp van officiële databanken.

Uittreksels uit het strafregister:

De kandidaat* of de inschrijver** voegt bij zijn kandidatuur of zijn offerte een uittreksel uit het strafregister*** (of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke instantie of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst) waaruit blijkt dat de kandidaat of inschrijver niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf bedoeld in art. 67 wet 2016 en art. 61 KB plaatsing.

*Dit zal door Beliris opgevraagd worden voor de geselecteerde kandidaten en voor elke entiteit op wie beroep wordt gedaan voor de draagkracht.

**Dit zal door Beliris opnieuw opgevraagd worden voor de weerhouden inschrijver.

***De uittreksels uit het strafregister aan te leveren door de Belgische kandidaten/inschrijvers zijn niet ouder dan 3 maanden te rekenen vanaf de datum van de indiening van de offertes. Voor uittreksels ingediend door de buitenlandse kandidaten/inschrijvers is de geldigheidstermijn afhankelijk van de regelgeving in het land van herkomst.

Een verklaring op eer aangaande de leiddinggevenden:

De kandidaat* of inschrijver** voegt bij zijn een offerte of kandidatuur een verklaring op eer waaruit blijkt dat “In de bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen van de kandidaat of inschrijver zetelen geen natuurlijke- of rechtspersonen dewelke conform een onherroepelijke vonnis veroordeeld zijn om één of meerdere van de misdrijven vermeld in artikel 67, §1 van de Wet van 17.6.2016” (zie artikel 67, §1, alinea 5 Wet 17.6.2016).

*Dit zal door Beliris opgevraagd worden voor de geselecteerde kandidaten en voor elke entiteit op wie beroep wordt gedaan voor de draagkracht.

**Dit zal door Beliris opnieuw opgevraagd worden voor de weerhouden inschrijver.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 10 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Het volledig bijzonder bestek dient online te worden gedownload op de website https://enot.publicprocurement.be. Het downloaden is gratis.

2. De kandidaturen moeten via de elektronische applicatie e-Tendering worden ingediend. Het versturen van een kandidatuur per e-mail is niet toegestaan. Voor meer informatie, zie punt B.2.7. op pagina 46 en volgende van de administratieve clausules van het bijzonder bestek.

3. Het bijzonder bestek voorziet een bijzondere bepaling inzake belangenvermenging en afspraken. (cf. Art. 51 KB Plaatsing)

Voor meer informatie, zie punt A.4.2. op pagina 31 en volgende van de administratieve clausules van het bijzonder bestek.

4. Voor de samenvatting van de inhoud van het kandidaatsdossier zie pagina 2 van de administratieve clausules van het bijzonder bestek.

5. Voor de samenvatting van de inhoud van de offerte zie pagina 3 van de administratieve clausules van het bijzonder bestek.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België

Internetadres: www.raadvst-consetat.be

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post

Aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/10/2018