Dienstleistungen - 474274-2019

Submission deadline has been amended by:  531058-2019
09/10/2019    S195    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Siedlce: Schneeräumung

2019/S 195-474274

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina - Miasto Siedlce
Nationale Identifikationsnummer: F.271.15.2019
Postanschrift: Skwer Niepodległości 2
Ort: Siedlce
NUTS-Code: PL925 Siedlecki
Postleitzahl: 08-110
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jowita Leszczyńska
E-Mail: rzp@um.siedlce.pl
Telefon: +48 257943785

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://miasto-siedlce.ezamawiający.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://miasto-siedlce.ezamawiający.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://miasto-siedlce.ezamawiający.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg publicznych i przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Siedlce

Referenznummer der Bekanntmachung: F.271.15.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90620000 Schneeräumung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg publicznych i przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Siedlce.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części:

– część pierwsza: drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe (Strefa I),

– część druga: drogi gminne (Strefa II),

– część trzecia: drogi gminne (Strefa III),

– część czwarta: przystanki komunikacyjne.

Szczegółowy zakres zamówienia, odrębny na każdą część, określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 688 675.71 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe (Strefa I)

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90630000 Glatteisbeseitigung
90611000 Straßenreinigung
90612000 Straßenkehrdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL925 Siedlecki
Hauptort der Ausführung:

Miasto Siedlce, Polska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg publicznych i przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Siedlce – drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe (Strefa I). Szczegółowy zakres zamówienia, określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 079 040.70 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/12/2019
Ende: 30/04/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Drogi gminne (Strefa II)

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90630000 Glatteisbeseitigung
90611000 Straßenreinigung
90612000 Straßenkehrdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL925 Siedlecki
Hauptort der Ausführung:

Miasto Siedlce, Polska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg publicznych i przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Siedlce – drogi gminne (Strefa II). Szczegółowy zakres zamówienia, określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 764 378.32 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/12/2019
Ende: 30/04/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Drogi gminne (Strefa III)

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90630000 Glatteisbeseitigung
90611000 Straßenreinigung
90612000 Straßenkehrdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL925 Siedlecki
Hauptort der Ausführung:

Miasto Siedlce, Polska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg publicznych i przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Siedlce – drogi gminne (Strefa III). Szczegółowy zakres zamówienia, określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 761 690.24 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/12/2019
Ende: 30/04/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przystanki komunikacyjne

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90630000 Glatteisbeseitigung
90611000 Straßenreinigung
90612000 Straßenkehrdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL925 Siedlecki
Hauptort der Ausführung:

Miasto Siedlce, Polska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg publicznych i przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Siedlce – przystanki komunikacyjne. Szczegółowy zakres zamówienia, określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 83 566.45 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/12/2019
Ende: 31/03/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

O udzielenie zamówienia dla każdej części mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu, tj. w stosunku do których nie zachodzą obligatoryjne podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy oraz fakultatywne podstawy wykluczenia określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.

Wykonawca spełni warunek jeżeli:

1) figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym,

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Zamawiający wymaga przedstawienia:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.);

3. Wymagania dotyczące dokumentów składanych przez podmioty zagraniczne określone są w Rozdziale 4 pkt 5 SIWZ oraz § 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 1126 ze zm. 16.10.2018 poz. 1993).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający wymaga przedstawienia:

Dokumentów, potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż:

– 100 000,00 PLN – dla części I;

– 100 000,00 PLN – dla części II;

– 100 000,00 PLN – dla części III;

– 20 000,00 PLN – dla części IV;

nie ograniczoną liczbą zdarzeń, ani też kwotą określającą wysokość odszkodowania za 1 zdarzenie.

Wykonawca składając ofertę na więcej niż 1 część zamówienia w celu wykazania, że spełnia powyższy warunek udziału w postępowaniu zobowiązany jest zsumować sumę gwarancyjną dla poszczególnych części zamówienia.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga przedstawienia:

1) wykaz lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert;

2) wykazu narzędzi lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami,

3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

4) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

a) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na odśnieżaniu dróg o łącznej długości min.:

Dla Części I – 30 km w okresie jednego sezonu.

Dla Części II – 60 km w okresie jednego sezonu.

Dla Części III – 60 km w okresie jednego sezonu.

W przypadku, gdy wykonawca składa ofertę na więcej niż 1 część – długości dróg należy zsumować.

Dla Części IV – Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

b) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie, niezbędne do wykonania zamówienia, tj.:

Dla części I i/lub II i/lub III i/lub IV:

– 1 osobą, sprawującą nadzór nad realizacją, przebiegiem oraz uzgodnieniami akcji ZUD (kierownik),

– 3 osobami, sprawującymi funkcję dyspozytora,

– 16 osobami, sprawującymi funkcję kierowcy – operatora sprzętu do zimowego utrzymania dróg,

– min. 6 pracownikami do ręcznego odśnieżania.

Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierownika i dyspozytora z innymi funkcjami.

c) dysponuje urządzeniami technicznymi w celu wykonania zamówienia, tj.:

Dla części I i/lub II i/lub III

— urządzenie do wytwarzania solanki – 1 szt.,

— piaskarko-solarka z pługiem – 4 szt.,

— pług odśnieżny na ramie samochodu o ładowności powyżej 10 ton – 1 szt.,

— ciągnik rolniczy z pługiem do odśnieżania chodników – 4 szt.,

— piaskarka ciągnikowa – 2 szt.,

— koparko-ładowarka – 2 szt.,

— przyczepa ciągnikowa – 2 szt.,

— wywrotka (do wywozu śniegu) – 3 szt.,

— odśnieżarka wirnikowa do odśnieżania chodników – 2 szt.,

— zamiatarka – 2 szt.,

— zamiatarka do chodników – 1 szt.,

— mały samochód skrzyniowy (do posypywania przejść dla pieszych i chodników na i pod wiaduktami) – 1 szt.

Uwaga!

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną strefę Wykonawca powinien dysponować niezbędnymi do wykonania zamówienia urządzeniami w ilości minimum:

(Dla Zadania I, II oraz III)

— urządzenie do wytwarzania solanki – 1 szt.,

— piaskarko-solarka z pługiem – 5 szt.,

— pług odśnieżny na ramie samochodu o ładowności powyżej 10 ton – 1 szt.,

— ciągnik rolniczy z pługiem do odśnieżania chodników – 6 szt.,

— piaskarka ciągnikowa – 2 szt.,

— koparko-ładowarka – 2 szt.,

— przyczepa ciągnikowa – 2 szt.,

— wywrotka (do wywozu śniegu) – 5 szt.,

— odśnieżarka wirnikowa do odśnieżania chodników – 2 szt.,

— zamiatarka – 2 szt.,

— zamiatarka do chodników – 1 szt.,

— mały samochód skrzyniowy (do posypywania przejść dla pieszych i chodników na i pod wiaduktami) – 1 szt.

Dla części IV:

— urządzenie do wytwarzania solanki – 1 szt.,

— ciągnik rolniczy z pługiem do odśnieżania chodników – 6 szt.,

— piaskarka ciągnikowa – 2 szt.,

— koparko-ładowarka – 2 szt.,

— przyczepa ciągnikowa – 2 szt.,

— wywrotka (do wywozu śniegu) – 5 szt.,

— odśnieżarka wirnikowa do odśnieżania chodników – 1 szt.,

— zamiatarka – 2 szt.,

— zamiatarka do chodników – 1 szt.,

— mały samochód skrzyniowy (do posypywania przejść dla pieszych i chodników na i pod wiaduktami) – 1 szt.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Wzory umów, określających warunki na jakich zawarte zostaną umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowią załącznik nr 2 do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 12/11/2019
Ortszeit: 09:45
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 12/11/2019
Ortszeit: 10:00
Ort:

Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce, POLSKA, pok. 34

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

2020 rok

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się:

W terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wnosi się w terminie:

10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się:

W terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
04/10/2019