Dienstleistungen - 474955-2019

Submission deadline has been amended by:  536452-2019
09/10/2019    S195    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Olsztyn: Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen

2019/S 195-474955

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: PZP-372/RGŚ-20/19
Postanschrift: ul. Oficerska 16a
Ort: Olsztyn
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Postleitzahl: 10-218
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Luiza Łaganowska
E-Mail: laganowskal@pwik.olsztyn.pl
Telefon: +48 895327904
Fax: +48 895327904

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.pwik.olsztyn.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_olsztyn
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_olsztyn
I.6)Haupttätigkeit(en)
Wasser

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie skratek i piasku z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Łyna w Olsztynie

Referenznummer der Bekanntmachung: PZP-372/RGŚ-20/19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90510000 Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na załadunku, wywozie i zagospodarowaniu odpadów typu skratki [kod 19 08 01] i zawartość piaskowników [kod 19 08 02] z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Łyna w Olsztynie, ul. Leśna 9, w okresie 24 miesięcy.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Hauptort der Ausführung:

Miejska Oczyszczalnia Ścieków Łyna w Olsztynie, ul. Leśna 9, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na załadunku, wywozie i zagospodarowaniu odpadów typu skratki [kod 19 08 01] i zawartość piaskowników [kod 19 08 02] z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Łyna w Olsztynie, ul. Leśna 9, POLSKA w okresie 24 miesięcy, w ilości:

1 500 Mg skratek [kod 19 08 01],

3 000 Mg piasku (zawartości piaskowników) [kod 19 08 02].

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Zaproponowany sposób zagospodarowania odpadów / Gewichtung: 50
Preis - Gewichtung: 50
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
Angebote sind in Form von elektronischen Katalogen einzureichen oder müssen einen elektronischen Katalog enthalten
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Postępowanie prowadzone będzie w procedurze odwróconej na podstawie art. 24aa ustawy Pzp.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Zamawiający wymaga spełniania warunku dotyczącego posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej.

2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ważne zezwolenia w całym okresie realizacji niniejszego zamówienia:

a) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w ustawie o odpadach z 14.12.2012 (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 701 z późn. zm.) w zakresie transportu odpadów o kodzie 19 08 01 i 19 08 02;

b) decyzję zezwalającą na prowadzenie przetwarzania (odzysku lub unieszkodliwiania) odpadów o kodach 19 08 01 i 19 08 02 zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 701 z późn. zm.) w ilości zapewniającej realizację przedmiotu zamówienia.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Zamawiający wymaga spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości min. 750 000 PLN.

3. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentu, o którym mowa wyżej (ust. 3), może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Zamawiający wymaga spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.

2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie minimum co najmniej 2 zamówienie związane z gospodarowaniem odpadami zgodnie z ustawą o odpadach, polegająca na załadunku, wywozie i zagospodarowaniu odpadów typu: skratki [kod 19 08 01] w ilości 1 000 ton i zawartość piaskowników [kod 19 08 02] w ilości 2 000 ton rocznie;

b) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia.

3. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej:

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń ciągłych są wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - sporządzony wg wzoru - Załącznik nr 5;

b) oświadczenie wykonawcy, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, a w szczególności oznakowanymi w sposób czytelny kontenerami / pojemnikami, które muszą być szczelne i wyposażone w system odwodnienia zakończony zaworem kulowym oraz że dysponuje środkami transportu przystosowanymi do współpracy z systemem kontenerowym — treść oświadczenia zawarta jest w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1);

c) oświadczenie wykonawcy o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli zdolności technicznych tj. miejsca i sposobu realizacji.

4. Dokumenty składane wraz z ofertą, potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:

a) oświadczenie o ilości zagospodarowanych odpadów zgodnie z posiadaną decyzją - sporządzony wg wzoru Załącznik nr 3.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

1) Cena ─ waga 50 %.

Punktacja (w zakresie 0–50) będzie wyliczona wg poniższego wzoru: C skratki/piasek = [C n skratki/piasek: C of skratki/piasek] x 100 pkt x 50 %

Opis w SIWZ.

2) Sposób zagospodarowania ─ waga 50 %.

Punktacja (w zakresie 0–50) będzie wyliczona wg poniższego wzoru, w zależności od procesu zagospodarowania wykonawca może uzyskać 50 punktów lub 10 punktów, wykonawca może zaoferować każdy z poniższych sposobów odzysku lub unieszkodliwiania, ale może wybrać też 1 lub 2 dla całości, w przypadku niezaoferowania jednej z metod zamawiający przyzna za tą metodę 0 pkt, a za pozostałe j.n.: A - dla procesu odzysku R3 - 50 pkt, B - dla procesu odzysku R5 - 50 pkt, C - dla procesu odzysku D8 – 50 pkt, D - dla procesu odzysku D10 - 10 pkt.

P oferty skratki = [(50 x A / 1500) + (50 x B / 1500) + (50 x C / 1500) + (10 x D / 1500)]

P oferty piasek = [(50 x A / 3000) + (50 x B / 3000) + (50 x C / 3000) + (10 x D / 3000)]

Opis w SIWZ.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem ostatecznego terminu składania ofert w wysokości: 35 000 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy zł).

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

1. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich, zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku i obejmować wykonanie zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.

2. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę brutto wraz ze stawkę VAT naliczoną, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

3. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. W celu wykonywania bieżących rozliczeń ustala się cenę jednostkowa za 1 Mg odpadu, która obejmuje wszystkie koszty związane z gospodarowaniem odpadami i jest stała przez cały okres trwania umowy.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy opisano w dokumentacji przetargowej.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 12/11/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 12/11/2019
Ortszeit: 11:30
Ort:

Siedziba zamawiającego, PWIiK Sp. z o.o., ul. Oficerska 16a, 10-218 Olsztyn, POLSKA.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej.

Osoba uprawniona do kontaktowania się z wykonawcami: Luiza Łaganowska, tel. +48 895327904, adres email: laganowskal@pwik.olsztyn.pl

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu stosuje przesłanki wykluczenia obligatoryjne oraz fakultatywne na podstawie ustawy Pzp. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania:

1) na podstawie art. 24 ust. 1:

Pkt 13 a–c),

Pkt 14, jeśli osoba o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 a–c),

Pkt 16–23).

2) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

2. W celu potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu z postępowania, wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą aktualne oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej JEDZ) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, zamawiający – z zastrzeżeniem art. 24aa ustawy Pzp – zbada czy nie zachodzą wobec innych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w rozdziale VI SIWZ ust. 1.

4. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa art. 86 ust. 5 przekazuje zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 11 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) wobec wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający załącza do SIWZ wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 7.

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty, chyba, że wykażą, że istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23.

5. Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą:

1) formularz ofertowy - sporządzony wg wzoru Załącznik nr 1;

2) jednolity europejski dokument zamówienia (zwany dalej JEDZ) – wstępnie wypełniony przez za-mawiającego JEDZ składany elektronicznie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym - Załącznik nr 2;

3) oświadczenie o ilości zagospodarowanych odpadów zgodnie z posiadaną decyzją - sporządzony wg wzoru Załącznik nr 3;

4) oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 14 RODO - sporządzony wg wzoru Załącznik nr 4.

6. Zamawiający wypełnia obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO poprzez dołączenia do SIWZ załącznika nr 8 – klauzula informacyjna.

Zamawiający informuje, że również wykonawca, podwykonawca, podmiot trzeci będzie musiał podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-582
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zasady postępowania wykonawcy i zamawiającego dotyczące środków ochrony prawnej w postępowaniu określono w dziale VI - Środki ochrony prawnej w art. 180 – art. 198 ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
04/10/2019