Lieferungen - 48251-2017

08/02/2017    S27    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Straßenbahnpersonenwagen

2017/S 027-048251

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
ul. Siedmiogrodzka 20
Warszawa
01-232
Polen
Kontaktstelle(n): Renata Krzyżanowska
Telefon: +48 225326140
E-Mail: zampubl@tw.waw.pl
Fax: +48 228772387
NUTS-Code: PL127

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.tw.waw.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.tw.waw.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych
DNZ/58/2016
al. Prymasa Tysiąclecia 102 (budynek 9, pokój nr 5)
Warszawa
01-424
Polen
Kontaktstelle(n): Renata Krzyżanowska
Telefon: +48 225326140
E-Mail: zampubl@tw.waw.pl
Fax: +48 228772387
NUTS-Code: PL127

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.tw.waw.pl

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an folgende Anschrift:
Tramwaje Warszawskie Sp. z o. o., Biuro Zamówień Publicznych
DNZ/58/2016
al. Prymasa Tysiąclecia 102 (budynek 9, pokój nr 5)
Warszawa
01-424
Polen
Kontaktstelle(n): Renata Krzyżanowska
Telefon: +48 225326140
E-Mail: zampubl@tw.waw.pl
Fax: +48 228772387
NUTS-Code: PL127

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.tw.waw.pl

I.6)Haupttätigkeit(en)
Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup tramwajów jednokierunkowych i dwukierunkowych, wieloczłonowych, całkowicie niskopodłogowych.

Referenznummer der Bekanntmachung: DNZ/58/2016
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34622100
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowych tramwajów jednokierunkowych i dwukierunkowych, całkowicie niskopodłogowych, wieloczłonowych, wraz ze specjalistycznym wyposażeniem obsługowym, pakietem naprawczym, pakietem eksploatacyjnym, pakietem materiałów niezbędnych do wykonania naprawy głównej, szkoleniami, dokumentacją techniczną łącznie z licencjami i oprogramowaniem łącznie z licencjami oraz wykonywaniem napraw powypadkowych (w okresie gwarancji tramwajów).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 988 664 700.00 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38548000
34630000
48100000
50222000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL127
Hauptort der Ausführung:

Warszawa.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowych tramwajów jednokierunkowych i dwukierunkowych, całkowicie niskopodłogowych, wieloczłonowych, wraz ze specjalistycznym wyposażeniem obsługowym, pakietem naprawczym, pakietem eksploatacyjnym, pakietem materiałów niezbędnych do wykonania naprawy głównej, szkoleniami, dokumentacją techniczną łącznie z licencjami i oprogramowaniem łącznie z licencjami oraz wykonywaniem napraw powypadkowych (w okresie gwarancji tramwajów).

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) podstawowy (gwarantowany) zakres zamówienia, tj. zakup 123 tramwajów wraz ze specjalistycznym wyposażeniem obsługowym, pakietem naprawczym, pakietem eksploatacyjnym, pakietem materiałów niezbędnych do wykonania naprawy głównej, szkoleniami, dokumentacją techniczną łącznie z licencjami i oprogramowaniem łącznie z licencjami oraz wykonywaniem napraw powypadkowych (w okresie gwarancji tramwajów),

2) zakres zamówienia w ramach opcji, tj. zakup 90 tramwajów wraz z pakietem naprawczym, pakietem eksploatacyjnym, pakietem materiałów niezbędnych do wykonania naprawy głównej, dokumentacją techniczną łącznie z licencjami i oprogramowaniem łącznie z licencjami oraz wykonywaniem napraw powypadkowych (w okresie gwarancji tramwajów).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Zużycie energii / Gewichtung: 9
Qualitätskriterium - Name: Nacisk osi tramwaju na tor / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Długość płaskiej podłogi / Gewichtung: 3
Qualitätskriterium - Name: Odległość dolnej krawędzi otworu drzwi dwustrumieniowych od osi wzdłużnej tramwaju / Gewichtung: 2
Qualitätskriterium - Name: Nachylenie podłogi / Gewichtung: 2
Qualitätskriterium - Name: Poziom dźwięku na zewnątrz tramwaju / Gewichtung: 2
Qualitätskriterium - Name: Poziom dźwięku wewnątrz tramwaju na postoju / Gewichtung: 2
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 2
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 53
Kostenkriterium - Name: Pracochłonność czynności obsługowych do przebiegu 1 mln km / Gewichtung: 20
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 888 664 700.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/07/2017
Ende: 30/11/2038
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Przewidziane jest udzielenie zamówień uzupełniających do kwoty 100 000 000 PLN, zgodnie z zakresem zawartym w SIWZ.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zakres zamówienia tzw. „opcja” obejmuje zakup 90 tramwajów wraz z pakietem naprawczym, pakietem eksploatacyjnym, pakietem materiałów niezbędnych do wykonania naprawy głównej, dokumentacją techniczną łącznie z licencjami i oprogramowaniem łącznie z licencjami oraz wykonywaniem napraw powypadkowych (w okresie gwarancji tramwajów).

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: POIiŚ 6.1-22, POIiŚ 6.1-23, POIiŚ 6.1-25.
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin zakończenia realizacji zamówienia wskazany w pkt II.2.7, został określony przy założeniu, że umowa zostanie zawarta do końca czerwca 2017 r. Jeżeli umowa zostanie zawarta później, termin realizacji zamówienia będzie mógł być odpowiednio przedłużony. Terminy realizacji zamówienia zostały szczegółowo określone w SIWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w pkt III.1.2) i III.1.3) oraz nie podlegają wykluczeniu; wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia podlegają Wykonawcy, o których mowa:

a) w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.) /dalej: „ustawy Pzp”/,

b) w art. 24 ust. 5 pkt 1-3 i 8 ustawy Pzp.

3. Do oferty należy dołączyć jednolity europejski dokument zamówienia (dalej „JEDZ”).

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – składa do oferty JEDZ dotyczące tych podmiotów.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ do oferty składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia każdego z Wykonawców oraz na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym dany z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, tj. spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia zawarto w pkt VI.3.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. Wykonawcy, którzy:

1.1. w przynajmniej jednym roku obrotowym w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, osiągnęli roczny obrót w wysokości co najmniej 500 000 000 PLN (słownie: pięćset milionów złotych),

1.2. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 000 000 PLN (słownie: sto milionów złotych).

2. W celu wykazania spełniana przez Wykonawców ww. warunków udziału w postępowaniu, należy wraz z ofertą złożyć JEDZ zawierający oświadczenie, że Wykonawca spełnia ww. warunki udziału w postępowaniu, a w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby podmiotów trzecich, w celu spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu, także JEDZ dotyczące tych podmiotów, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby.

3. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

4. Dokumenty składane na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

4.1 oświadczenie Wykonawcy o rocznym obrocie Wykonawcy za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres działalności jest krótszy – za ten okres, z tym że jeśli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w JEDZ będzie odpowiadała ww. zakresowi informacji, Zamawiający będzie mógł odstąpić od żądania tego oświadczenia od Wykonawcy,

4.2 informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

5. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie będzie mógł złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej określonych w pkt 4, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

6. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie warunek określony w pkt 1.1 zostanie uznany za spełniony, jeżeli we wskazanym tam okresie co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie, w przynajmniej jednym roku obrotowym osiągnął roczny obrót w wysokości co najmniej 400 000 000 PLN i jednocześnie warunek posiadania w tym samym roku obrotowym, minimalnego rocznego obrotu w wysokości co najmniej 500 000 000 PLN spełniają wszyscy Wykonawcy łącznie (za ten sam rok obrotowy zostanie uznany rok obrotowy, w którym co najmniej 9 kolejnych miesięcy jest wspólne dla wszystkich Wykonawców występujących wspólnie potwierdzających warunek).

7. Szczegółowe zasady składania dokumentów, w szczególności przez Wykonawców występujących wspólnie oraz zasady wykorzystania aktualnych oświadczeń lub dokumentów znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego lub możliwych do uzyskania za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, zostały określone SIWZ, z uwzględnieniem ustawy Pzp i rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126) /dalej: „rozporządzenia o dokumentach”/.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj. Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonali dostawy co najmniej 15 fabrycznie nowych tramwajów z napędem energoelektronicznym i niską podłogą, tj. podłogą, która na całej długości jest całkowicie płaska lub zmienia łagodnie i bezstopniowo swoją wysokość, a ponadto spełnia warunek nieprzekraczania wysokości liczonej od poziomu główki szyny, określonej dla stref drzwiowych na 350 mm, dla stref nad wózkami na 500 mm i dla stref pozostałych na 380 mm, które to tramwaje uzyskały dopuszczenie do eksploatacji (homologację) w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, przy czym dostawy co najmniej 15 ww. tramwajów zostały wykonane w ramach nie więcej niż dwóch umów (zamówień).

2. W celu wykazania spełniana przez Wykonawców ww. warunku udziału w postępowaniu, należy wraz z ofertą złożyć JEDZ zawierający oświadczenie, że Wykonawca spełnia ww. warunek udziału w postępowaniu, a w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby podmiotów trzecich, w celu spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu, także JEDZ dotyczące tych podmiotów, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby.

3. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

4. Dokumenty składane na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej: wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

5. Szczegółowe zasady składania dokumentów, w szczególności przez Wykonawców występujących wspólnie oraz zasady wykorzystania aktualnych oświadczeń lub dokumentów znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego lub możliwych do uzyskania za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, zostały określone w SIWZ, z uwzględnieniem ustawy Pzp i rozporządzenia o dokumentach.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000 000 PLN (słownie złotych: pięć milionów złotych).

2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany do wniesienia przed zawarciem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia zwrotu zaliczki, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki, w terminie 90 dni od daty zawarcia umowy/daty złożenia oświadczenia o realizacji prawa opcji, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ. Pozostała należność za każdy tramwaj będzie płatna w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, po podpisaniu protokołu odbioru końcowego tramwaju. Rozliczenia związane z wykonaniem umowy będą realizowane w złotych (PLN).

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Warunki realizacji umowy zostały określone w SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartych w umowie w stosunku do treści oferty, na warunkach określonych w SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 27/03/2017
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 27/03/2017
Ortszeit: 12:00
Ort:

Budynek Dyrekcji Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o., ul. Siedmiogrodzka 20, Warszawa, pokój nr 52.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

1.1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a – c, pkt 14 (w odniesieniu do przestępstwa, o którym mowa w pkt 13 lit. lit. a – c) i pkt 21 ustawy Pzp,

1.2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

1.3. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

1.4. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

1.5. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

1.6. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

1.7. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2016 poz. 716),

1.8. w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – dokumenty wymienionych w pkt 1.1-1.7 w odniesieniu do tych podmiotów.

2. Szczegółowe zasady składania dokumentów, w szczególności przez Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP oraz Wykonawców mających siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP oraz terminy ich wystawienia zostały określone w SIWZ, z uwzględnieniem ustawy Pzp i rozporządzenia o dokumentach.

3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, na zasadach określonych w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp.

4. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w pkt 4, będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie będzie wnosił wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy Wykonawca który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Na szacunkową wartość zamówienia określoną w pkt II.1.5 składają się wartości: zamówień uzupełniających (100 000 000 PLN), zamówienia podstawowego (1 102 450 000 PLN) i opcji (786 214 700 PLN).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587701
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
03/02/2017